Search form

Juan 2:15

15Ndoꞌ jnda̱ na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na luaaꞌ, quia joꞌ sꞌaaⁿ lꞌuaa tsjaꞌjneiⁿ, jnda̱ chii jleintyjo̱o̱ⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Tjeiiⁿꞌeⁿ chaꞌtsondye joona chꞌeeⁿꞌ tachꞌeⁿ watsꞌomꞌñeeⁿ. Mati canmaⁿ ñꞌeⁿ quioondyo. Ndoꞌ seicantqueeⁿ meiⁿsa na cwileiꞌcho nnꞌaⁿ na cwilaꞌjndyoondye sꞌom joꞌ joꞌ. Seiquiaⁿ sꞌom ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index