Search form

Juan 20:26

26Jnda̱ ñeeⁿ xuee na tuii na luaaꞌ quia joꞌ jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ Jesús na calajomndyô̱ ñꞌeⁿñê tyomꞌaaⁿnndaaꞌâ wꞌaaꞌñeeⁿ, ndoꞌ quia ljoꞌcheⁿ mati ñꞌeⁿ Tomás. Ndoꞌ tyjeeꞌcañoom Jesús naquiiꞌ ntaaⁿyâ na ndi ta̱ꞌ ndyueelꞌa. Tsonnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱yâ:

—Cꞌomꞌyoꞌ na tjaa ñomtiuu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index