Search form

Juan 21:17

17Na jnda̱ ndyee ndiiꞌ taxꞌeeñê nnom Pedro. Tsoom:

—ꞌU Simón, jnda Jonás, ¿aa wiꞌ tsꞌomꞌ ja?

Seichjooꞌnaꞌ tsꞌom Pedro na jnda̱ ndyee ndiiꞌ mawaxꞌeeñe Jesús: “¿Aa wiꞌ tsꞌomꞌ ja?” Quia joꞌ tꞌo̱o̱ⁿ, tsoom:

—Ta, chaꞌtso matseiꞌno̱ⁿꞌ. Ndoꞌ mantyꞌiaꞌnchaaꞌndyuꞌ na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌu.

Matso Jesús nnoom:

—Cateixeꞌ canmaⁿ cwentaya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index