Search form

Juan 21:18

18Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matseicandiiya ꞌu. Quia ñetꞌoomꞌ na xcwe tsꞌaⁿndyuꞌ, seijndaaꞌndyuꞌ na nntsaꞌ meiⁿljoꞌcheⁿ na lꞌue tsꞌomꞌ, ndoꞌ tjaa ꞌñeeⁿ juu na nntseitsaaⁿꞌñe ꞌu yuu na ñeꞌcjaꞌ. Sa̱a̱ quia na jnda̱ teincꞌuaaꞌndyuꞌ nntseiliuuꞌ lꞌo̱ꞌ ndoꞌ nntseityeⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ ꞌu na nncjaañꞌoom ꞌu yuu na tiñeꞌcjaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index