Search form

Juan 21:20

Ñꞌoom na seineiⁿ Jesús cantyja ꞌnaaⁿꞌ Juan

20Teiqueⁿ Pedro ndoꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na jo̱ntyjo̱ ja na candyaꞌ tsꞌom Jesús ja, ndoꞌ maja na seintyjo̱ndyo̱ jo ndoꞌ jñaaⁿ quia na tcwaaꞌâ teijaaⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿñê juu xjeⁿ na taxꞌa̱ya ꞌñom: “Ta, ¿ꞌñeeⁿ juu tsꞌaⁿ na nñequiaa cwenta ꞌu?”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index