Search form

Juan 3:29

29ꞌO cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na tjañoomꞌ na juu tsaⁿsꞌa na macoꞌñom yuscu na macoco ñꞌeⁿñê, masaaꞌ yuscuꞌñeeⁿ jom. Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na matseijomñe ñꞌeⁿ tsaⁿsꞌaꞌñeeⁿ, nchii mꞌaaⁿ na liooꞌ na macoꞌñom xꞌiaaꞌ yuscuꞌñeeⁿ. Nchii joꞌ. Cwiquioo na neiiⁿꞌ na mandiiñe ñꞌoom na matseineiⁿ xꞌiaaꞌ. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ na neiⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index