Search form

Juan 3:31

Luaa nquii na jnaⁿ cañoomꞌluee

31Tsoti Juan:

—Ncꞌe tsaⁿmꞌaaⁿꞌ jnaaⁿ cañoomꞌluee, tꞌmaⁿti cwiluiiñê, nchiiti chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. Ja na cweꞌ tsꞌaⁿ ja, matseixmaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue ndoꞌ matseina̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. Sa̱a̱ nquii tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na jnaaⁿ cañoomꞌluee, cwiluiitꞌmaⁿñetyeeⁿ na chaꞌtso.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index