Search form

Juan 3:36

36Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñequio Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matseixmaⁿ na ticantycwii na wandoꞌ añmaaⁿꞌ. Sa̱a̱ ꞌñeeⁿ juu na ticatseiñꞌoomꞌñe na nntseiyuꞌ ñequio Jnaaⁿ, tsaⁿꞌñeeⁿ xocandaaꞌ na nncwandoꞌ añmaaⁿꞌ. Tyeⁿ waa na matseiwꞌii Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index