Search form

Juan 4

Jesús ñequio yuscu tsꞌo̱ndaa Samaria

1Nnꞌaⁿ na cwiluiindye tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ fariseos tyondyena na majndyendyeti nnꞌaⁿ teitsꞌoomndye cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús, nchiiti cantyja ꞌnaaⁿꞌ Juan. 2Sa̱a̱ na mayuuꞌcheⁿ nquii Jesús tîcatseitsꞌoomñê nnꞌaⁿ. Macanda̱ jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaaⁿ na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê, jâ lꞌaayâ tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. 3Joꞌ chii quia na jñeeⁿ na luaaꞌ cwilue fariseosꞌñeeⁿ, jlueeⁿꞌeⁿ tsꞌo̱ndaa Judea ñꞌeⁿndyô̱ na nntsaayâ Galilea.

4Ndoꞌ na cwitsaayâ joꞌ joꞌ majndaaꞌ na nncwino̱o̱ⁿyâ tsꞌo̱ndaa Samaria. 5Joꞌ chii squia̱a̱yâ cwii tsjoom na jndyu Sicar tsꞌo̱ndaa Samaria. Tsjoomꞌñeeⁿ manndyooꞌ mꞌaaⁿnaꞌ yuu waa tyuaa na jndaaꞌ José nnom tsotyeeⁿ Jacob. 6Joꞌ joꞌ tyowaa tsuiꞌ na sꞌaa Jacob. Ndoꞌ Jesús, na teijñaⁿꞌaⁿ na jñoom nato, tjacjom nacañoomꞌ tsuiꞌñeeⁿ. Ndoꞌ jnda̱ tueeꞌ quiajmeiⁿꞌ. 7Xjeⁿꞌñeeⁿ tyjeꞌcañoom cwii yuscu Samaria joꞌ joꞌ na nncwjiꞌ ndaatioo. Matsoom nnom:

—Quiaaꞌ ndaatioo nncꞌua.

8Ndoꞌ jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaaⁿ na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê, xjeⁿꞌñeeⁿ jnda̱ saayâ quiiꞌ tsjoom. Saalajndaayâ na nlcwaaꞌâ ñꞌeⁿñê.

9Matso yuscu Samaria nnoom:

—¿Chiuu na macaⁿꞌ ndaatioo no̱o̱ⁿ, ee ꞌu cwiluiindyuꞌ tsꞌaⁿ judío ndoꞌ ja cwiluiindyo̱ samaritana?

Luaaꞌ tso yuscuꞌñeeⁿ ncꞌe nnꞌaⁿ judíos tiquilaꞌtjoomꞌndyena ñequio nnꞌaⁿ samaritanos. 10Tꞌo̱ Jesús nnom, tsoom:

—Xeⁿ cweꞌ matseiꞌno̱ⁿꞌ na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ naya na ñeꞌcatsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌu, ndoꞌ xeⁿ matseiꞌno̱ⁿꞌ ꞌñeeⁿ cwiluiindyo̱ na macaⁿꞌa ndaatioo njomꞌ, nntseityꞌoondyuꞌ no̱o̱ⁿ na cateijndeiya ꞌu, ndoꞌ ja jnda̱ tquiaya cwii na matseijomnaꞌ ndaatioo na nñequiaanaꞌ na ticantycwii na wandoꞌ.

11Matso yuscuꞌñeeⁿ nnoom:

—Ta, tjaaꞌnaⁿ ꞌnaⁿ cꞌoomꞌ na nncwjiꞌ ndaatioo, ndoꞌ tsuiꞌwaa, jeeⁿ njoomnaꞌ. Quia joꞌ ¿yuu nncꞌoomꞌyuꞌ ndaatiooꞌñeeⁿ na nntseixmaⁿya na ticantycwii na wando̱ꞌa? 12¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na macheꞌ na ꞌu cwiluiitꞌmaⁿndyuꞌtiꞌ nchiiti weloo welooya Jacob? Ee jom tyoꞌom ndaa tsuiꞌwaa, mati ntseinaaⁿ ñequio quiooꞌ ntsmeiiⁿꞌeⁿ, ndoꞌ tquiaaⁿ juunaꞌ nda̱a̱ jâ.

13Tꞌo̱ Jesús nnom, matsoom:

—Chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwiwe ndaatioomeiiⁿ nndyo na ñeꞌcwenndaꞌna. 14Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiwena ndaa na mañequia tixocatsꞌaanaꞌ na ñecwetina ee nntsꞌaanaꞌ naquiiꞌ nꞌomna chaꞌcwijom ndaa na cwileiꞌwo̱o̱naꞌ tsꞌom xo̱ꞌ na ticantquieeꞌnaꞌ na nntsꞌaanaꞌ na tijoom cantycwii na nntaꞌndoꞌna.

15Ndoꞌ yuscuꞌñeeⁿ matso:

—Jeeⁿ ꞌu Ta quiaaꞌ ndaatioowaaꞌ cha na tacandyo na ñeꞌcꞌuatya̱, meiⁿ tantseicachjuundyo̱ na ñequiiꞌcheⁿ na candyo̱cwjiiꞌa juunaꞌ.

16Matso Jesús nnom:

—Cjaꞌ, cwaaⁿꞌ saꞌ, ndoꞌ jnda̱ joꞌ quioꞌyoꞌ ñjaaⁿ.

17Tꞌo̱ yuscuꞌñeeⁿ nnoom:

—Ja tjaaꞌnaⁿ sꞌaya.

Matso Jesús nnom:

—Majoꞌndyo ñꞌoom na matsuꞌ na ꞌu tjaaꞌnaⁿ saꞌ. 18Ee jnda̱ ñetꞌoom ꞌom saꞌ ndoꞌ juu tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ ñꞌeⁿndyuꞌ jeꞌ, nchii saꞌ jom. Cantyja na luaaꞌ waa, mayuuꞌ ñꞌoom tsuꞌ.

19Jnda̱ na jndii yuscuꞌñeeⁿ ñꞌoomwaaꞌ, tsoom:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, matseiꞌno̱ⁿꞌa na ꞌu cwiluiindyuꞌ profeta. 20Weloo weloo jâ nnꞌaⁿ samaritanos tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom sjo̱waa. Sa̱a̱ ꞌo nnꞌaⁿ judíos cwinduꞌyoꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ ꞌnaⁿꞌyoꞌ Jerusalén joꞌ joꞌ calaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ jom.

21Matso Jesús nnom yuscuꞌñeeⁿ:

—ꞌU yuscu, catseiyuꞌ ñꞌoom na matsjo̱o̱ njomꞌ na manncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ Tsotya̱ya meiⁿquiayuucheⁿ, nchii cweꞌ sjo̱waa oo Jerusalén. 22ꞌO nnꞌaⁿ Samaria jeeⁿ cachjoo cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ cweꞌ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌtoꞌyoꞌ jom. Sa̱a̱ jâ nnꞌaⁿ judíos cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌyayâ ꞌñeeⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyô̱. Ee cantyja ꞌnaaⁿyâ joꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ. 23Sa̱a̱ manncueꞌntyjo̱ xjeⁿ, ndoꞌ jeꞌ mamaweꞌntyjo̱ na joo nnꞌaⁿ na mayuuꞌcheⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye Tsotya̱ya, macaⁿnaꞌ na calaꞌtmaaⁿꞌndyena jom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu na cwiluiiñê ndoꞌ ñequio na mayoona. Ee lꞌue tsꞌom Tsotya̱ya na luaaꞌ calaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ jom. 24Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñê Espíritu. Joꞌ chii joo nnꞌaⁿ na ñeꞌcalaꞌtꞌmaaⁿꞌndye jom, macaⁿnaꞌ na cꞌomna nacje ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo, ndoꞌ ñequio na mayoona.

25Matso yuscuꞌñeeⁿ nnoom:

—Ja ntyjii na nncwjeꞌcañoom Mesías, manqueⁿ na cwiluiiñê Cristo. Jom quia na nncwjeeⁿꞌeⁿ, nntseinchoomꞌm chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ya.

26Matso Jesús nnom:

—Mannco̱ na matseina̱ⁿya ñꞌeⁿndyuꞌ cwiluiindyo̱ nqueⁿ.

27Majuu xjeⁿꞌñeeⁿ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê squieꞌcaño̱o̱ⁿyâ joona. Ticjaweeꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ na matseineiiⁿ ñꞌeⁿ cwii yuscu, sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ tjaaꞌnaⁿ na taꞌxꞌa̱a̱yâ ꞌndyoo yuscuꞌñeeⁿ: “¿Ljoꞌ lꞌue tsꞌomꞌ?” oo na lꞌuuyâ nnom Ta Jesús: “¿Cwaaⁿ ñꞌoom matseineiⁿꞌ ñequio yuscumꞌaaⁿꞌ?” 28Ndoꞌ ꞌndii yuscuꞌñeeⁿ tsjoo ꞌnaaⁿꞌaⁿ, tjalcweeⁿꞌeⁿ tsjoom. Tjacatsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ:

29—Quioꞌyoꞌ na nntsaacantyꞌiaꞌyoꞌ cwii tsaⁿsꞌa na jnda̱ tso no̱o̱ⁿ chaꞌtso na tijoꞌndyo na jnda̱ ñesꞌaa. Mꞌaaⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na juu cwiluiiñe Mesías.

30Ndoꞌ jluiꞌ naⁿꞌñeeⁿ tsjoomna, tyꞌena yuu na mꞌaaⁿyâ ñꞌeⁿ Jesús. 31Yocheⁿ na tyooquiena, jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaaⁿ na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê lꞌuuyâ nnoom:

—ꞌU Maestro, cwa sa, cwaꞌ.

32Sa̱a̱ matsoom nda̱a̱yâ:

—Ja mañꞌo̱ⁿ cwii na nlcwaaꞌa na ꞌo ticaliuꞌyoꞌ.

33Quia joꞌ jâ na cwindya̱a̱yâ ñꞌoom na mañequiaaⁿ jlana̱a̱ⁿ cheⁿncjo̱o̱yâ nda̱a̱ ncꞌiaayâ. Lꞌuuyâ:

—¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na jndyoñꞌoom cwii tsꞌaⁿ na nlcwaaⁿꞌaⁿ?

34Sa̱a̱ matso Jesús nda̱a̱yâ:

—Luaa waa na matseijomnaꞌ nantquie ꞌnaⁿya, na catsꞌaaya yuu na lꞌue tsꞌom nqueⁿ na jñoom ja, hasta na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ tsꞌiaaⁿ na tyꞌioom ja. 35ꞌO waa ñꞌoom tjañoomꞌ na cwinduꞌyoꞌ na ñequiee chiꞌ cwii tjo̱o̱ ndoꞌ nntyjeendye nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ ja matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ: Caleityꞌiom nda̱a̱ꞌyoꞌ, ndoꞌ cantyꞌiaꞌyoꞌ ndiocheⁿ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ chaꞌcwijom ntjom na jnda̱ tmaⁿ na nncwantjom tsꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Matseijomnaꞌ joona na jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na ntyjeeñe tsꞌaⁿ. 36Juu tsꞌaⁿ na matyjee ntjom na jnda̱ tueꞌ waa na mawantjoom ee matseitjoom nnꞌaⁿ na nndaana na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌna. Ndoꞌ na luaaꞌ waa, juu tsꞌaⁿ na manomꞌ ntjom ñecwiixjeⁿ na nñequiaanaꞌ na neiiⁿꞌeⁿ chaꞌxjeⁿ juu tsꞌaⁿ na matyjee ntjom. 37Ee juu ñꞌoom na cwilue nnꞌaⁿ na cwii tsꞌaⁿ manomꞌ sa̱a̱ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ matyjeeñe, ñꞌoom na mayuuꞌ joꞌ. 38Na majño̱o̱ⁿya ꞌo naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya matseijomnaꞌ chaꞌcwijom na cwitsacatyjeendyoꞌ yuu na nchii ncjoꞌyoꞌ jlaꞌcato̱ꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ. Ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ jnda̱ jlaꞌnchuꞌna na nncuaa tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ ndoꞌ ꞌo jnda̱ macwitsaquieꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ.

39Ndoꞌ jndyendye nnꞌaⁿ samaritanos tsjoomꞌñeeⁿ tyolaꞌyuꞌna ñꞌeⁿ Jesús, cweꞌ ncꞌe ñꞌoom ꞌndyoo yuscuꞌñeeⁿ na tjeiꞌyuuꞌñe nda̱a̱na na matso: “Jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ no̱o̱ⁿ chaꞌtso na tijoꞌndyo na jnda̱ ñesꞌaa.” 40Jnda̱ na tquieꞌcañom nnꞌaⁿ samaritanosꞌñeeⁿ yuu na mꞌaaⁿ Jesús, tyotaⁿna nnoom na caljooꞌñê ñꞌeⁿndyena, ndoꞌ ljooꞌñê tsjoomna we xuee. 41Ndoꞌ quia tyondyena ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ, jndyendyetina tyolaꞌyuꞌna. 42Ndoꞌ tyoluena nnom yuscuꞌñeeⁿ:

—Jeꞌ tachii macanda̱ cweꞌ ñꞌoom na tsuꞌ, joꞌ chii cwilayuuꞌâ. Ee mancjo̱o̱tya̱a̱yâ jnda̱ jndya̱a̱yâ ñꞌoom ꞌñom. Jeꞌ cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌâ na jom mayuuꞌcheⁿ cwiluiiñê Cristo na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ tsjoomnancue.

Seinꞌmaⁿ Jesús jnda tsꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿñe

43Ndoꞌ quia na jnda̱ teinom we xueeꞌñeeⁿ jluiꞌ Jesús joꞌ joꞌ. Saalcwa̱a̱ꞌâ ñꞌeⁿñê Galilea. 44Ee manquiityeeⁿ tjeiꞌyuuꞌñê na ticalaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ cwii profeta na mañeꞌcwii ndyuaaⁿꞌaⁿ ñꞌeⁿndyena. 45Ndoꞌ quia na squia̱a̱yâ Galilea ñꞌeⁿñê nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ jeeⁿ neiiⁿna jom, jlaꞌljona jom. Ee mati joona tyꞌena Jerusalén quia tueeꞌ ncuee Pascua, ndoꞌ ntyꞌiaana chaꞌtso ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ na tyochꞌeeⁿ joꞌ joꞌ.

46Jnda̱ joꞌ saanndaaꞌâ ñꞌeⁿñê Caná tsꞌo̱ndaa Galilea, yuu na seicwaqueeⁿ ndaa na sꞌaanaꞌ winom. Ndoꞌ tsjoom Capernaum tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ gobiernom. Tyochjoo, jnda tsaⁿꞌñeeⁿ, mꞌaaⁿ na wiiꞌ. 47Quia na jndii tsaⁿꞌñeeⁿ na jnda̱ squia̱a̱yâ Galilea ñꞌeⁿ Jesús na jnaaⁿyâ Judea, tja tsaⁿꞌñeeⁿ na mꞌaaⁿyâ. Sꞌaa tyꞌoo nnoom na cjaⁿ waaꞌ, na catseinꞌmaaⁿ tyochjoo jnda, ee juu mañeꞌcueꞌ. 48Ndoꞌ matso Jesús nnom:

—ꞌO maxjeⁿ tixocalaꞌyuꞌyoꞌ na waa najndo̱ xeⁿ ticantyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ na nntsꞌaa yuu na xocanda̱a̱ na nluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa.

49Nquii tsꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿñe ñꞌeⁿ gobiernom tꞌo̱ ꞌndyoo Jesús. Tso:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, majeꞌndyo cjaꞌ wꞌaya, cwii tyooweꞌ tiꞌjndaaya.

50Tso Jesús nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Cjaꞌ ee maxjeⁿ nlcoꞌyanaꞌ tyochjoo jndaꞌ.

Ndoꞌ juu tsaⁿsꞌaꞌñeeⁿ seiyoomꞌm ñꞌoom na tso Jesús. Tjalcweeⁿꞌeⁿ waⁿꞌaⁿ. 51Ndoꞌ yocheⁿ na mawjaaweⁿꞌeⁿ Capernaum, tquiocatjomndye mosoomꞌm. Jlaꞌcandiina jom, jluena:

—Jnda̱ wjaacoꞌyanaꞌ tyochjoo jndaꞌ.

52Taxꞌeeⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ ljoꞌ xjeⁿ jnaⁿnaꞌ na tjacoꞌyanaꞌ jnaaⁿ. Ndoꞌ tꞌo̱o̱ naⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—Wjacheⁿ chjooti na teinom na quiajmeiⁿꞌ ꞌndii tycu na matseiconaꞌ jom.

53Quia joꞌ tsotye tyochjooꞌñeeⁿ seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na mañejuu xjeⁿꞌñeeⁿ tso Jesús nnoom na nlcoꞌyanaꞌ tyochjoo jnaaⁿ. Ndoꞌ seiyoomꞌm ñꞌeⁿ Jesús, mati chaꞌtsondye nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ.

54Luaaꞌ tsꞌiaaⁿ na jnda̱ we na sꞌaa Jesús na tueⁿꞌeⁿ Galilea na jnaaⁿ Judea, na juu tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ tixocaluii na cweꞌ meiⁿnquia tsꞌaⁿ nntsꞌaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index