Search form

Juan 4:10

10Tꞌo̱ Jesús nnom, tsoom:

—Xeⁿ cweꞌ matseiꞌno̱ⁿꞌ na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ naya na ñeꞌcatsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌu, ndoꞌ xeⁿ matseiꞌno̱ⁿꞌ ꞌñeeⁿ cwiluiindyo̱ na macaⁿꞌa ndaatioo njomꞌ, nntseityꞌoondyuꞌ no̱o̱ⁿ na cateijndeiya ꞌu, ndoꞌ ja jnda̱ tquiaya cwii na matseijomnaꞌ ndaatioo na nñequiaanaꞌ na ticantycwii na wandoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index