Search form

Juan 5:36

36Sa̱a̱ waa ñꞌoom na macwjiꞌyuuꞌñenaꞌ cantyja ꞌnaⁿya na tꞌmaⁿti cwiluiiñenaꞌ, nchiiti ñꞌoom na tjeiꞌyuuꞌñe Juan. Joo tsꞌiaaⁿ na tquiaa Tsotya̱ya na catseicanda̱a̱ꞌndyo̱ na matsꞌaa, joonaꞌ cwitjeiꞌyuuꞌndyenaꞌ cantyja ꞌnaⁿya na nqueⁿ jñoom ja.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index