Search form

Juan 6

Tquiaa Jesús na tcwaꞌ ꞌom meiⁿ nnꞌaⁿ

(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17)

1Jnda̱ teinom na nmeiiⁿꞌ, teityꞌio̱o̱ꞌâ ndaaluee Galilea ñꞌeⁿ Jesús na mati jndyu juunaꞌ Tiberias. 2Ndoꞌ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye tyꞌentyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ ee jnda̱ ntyꞌiaanda̱a̱na tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na tyochꞌeeⁿ na tyotseinꞌmaaⁿ nnꞌaⁿwii. 3Quia joꞌ jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaaⁿ na calaꞌjomndyô̱ tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ, saawaayâ cwii sjo̱ ñꞌeⁿñê. Joꞌ joꞌ saawindyuaandyô̱. 4Ndoꞌ quia ljoꞌ manndyooꞌ nncueeꞌ xuee pascua na jaa nnꞌaⁿ judíos cwilacwja̱a̱ya canmaⁿ. 5Ndoꞌ Jesús jleityꞌiom nnoom, mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ jnda̱ manquioquie cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye. Quia joꞌ matsoom nnom Felipe:

—¿Yuu nlaꞌjndaaya nantquie cha nnda̱a̱ nlcwaꞌ chaꞌtsondye naⁿmꞌaⁿꞌ?

6Luaaꞌ matsoom cha nleitquiooꞌ chiuu mꞌaaⁿꞌ tsꞌom Felipe. Ee nqueⁿ mantyjiicheeⁿ ljoꞌ nntsꞌaaⁿ. 7Tꞌo̱ Felipe nnoom, matso:

—Meiⁿ xeⁿ we siaⁿnto sꞌom denarios na nlacatsuuya na nlaꞌjndaaya ntyooꞌ, sa̱a̱ maxjeⁿ xocwijndeii juunaꞌ na nlcwaꞌ cwii cwii joona meiiⁿ ñeꞌchjoowiꞌ.

8Cwii ncjo̱o̱ndyô̱ nnꞌaⁿ na cwindya̱a̱yâ ñꞌoom na mañequiaaⁿ, tsaⁿ na jndyu Andrés, tyjee Simón Pedro, matso nnom Jesús:

9—Ñjaaⁿ mꞌaaⁿ cwii tyochjoo na maleiñꞌoom ꞌom taⁿꞌ tyooꞌ na tuiinaꞌ ñequio jnda̱a̱tyooꞌ lqueeⁿ cebada ñꞌeⁿ we catscaa chjoo na jnda̱ jneiiⁿ sa̱a̱ ¿cwaaⁿ nnda̱a̱ꞌ nmeiⁿꞌ na jndyendye nnꞌaⁿ?

10Tꞌo̱ Jesús, matsoom nda̱a̱yâ:

—Canduꞌyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwindyuaandyena.

Ndoꞌ joꞌ joꞌ jndye jnda̱ nchꞌu niom. Quia joꞌ teindyuaandye nnꞌaⁿ, ndoꞌ tueeꞌ chaꞌna ꞌom meiⁿndye naⁿnom. 11Quia joꞌ toꞌñom Jesús ntyooꞌñeeⁿ. Tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tsotyeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ. Jnda̱ joꞌ tyocꞌoom joonaꞌ nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaaⁿ na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ jâ tꞌo̱o̱ⁿyâ joonaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na meindyuaandye. Ndoꞌ malaaꞌtiꞌ sꞌaaⁿ ñequio calcaa nchꞌu, cwanti na ñeꞌcatquiina na cwii cwiindyena. 12Jnda̱ na tjacjoona, quia joꞌ nda̱a̱ jâ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê tsoom:

—Calaꞌtjomꞌyoꞌ ntaⁿꞌ cajnda̱a̱ na ꞌndiinaꞌ cha tintsꞌaanaꞌ na cweꞌ nleiꞌndaaꞌnaꞌ.

13Ndoꞌ jlatjo̱o̱ⁿyâ ntaⁿꞌ ntyooꞌ na ꞌndiinaꞌ na tcwaꞌ naⁿꞌñeeⁿ na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ jnda̱a̱tyooꞌ cebada. Jlaꞌcato̱o̱ꞌâ canchooꞌwe tsquiee ñꞌeⁿ joonaꞌ. 14Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ, jnda̱ na ntyꞌiaana tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ na sꞌaaⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na waa najndeii na cwiluiiñê, tyoluena:

—Mayuuꞌcheⁿ tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ cwiluiiñê nquii profeta na mawaa ljeii na matsonaꞌ na nncwjeꞌcañoom tsjoomnancue na nñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

15Ndoꞌ seiꞌno̱ⁿꞌ Jesús na mawaa xjeⁿ na nnquiocꞌom naⁿꞌñeeⁿ jom ndoꞌ ñequio najndeiꞌnaꞌ na nlqueⁿna jom na nluiiñê rey. Cweꞌ joꞌ cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ tjannaaⁿꞌaⁿ na ñenqueⁿ jo sjo̱.

Tjacaa Jesús nnom ndaaluee

(Mt. 14:22-27; Mr. 6:45-52)

16Ndoꞌ quia na tueeꞌ na jnda̱ tmaaⁿ, jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ Jesús na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê, saacua̱a̱yâ, squia̱a̱yâ ꞌndyoo ndaaluee. 17Joꞌ joꞌ tuo̱o̱yâ cwii wꞌaandaa, na nncwityꞌio̱o̱ꞌâ ndaaluee na nntsquia̱a̱yâ Capernaum. Ndoꞌ quia tueeꞌ na teijaaⁿ, ticandoꞌ na nncwjeꞌcañoom jâ. 18Ndoꞌ ncꞌe na jndeii tioo jndye tyotseiwenaꞌ ndaalueeꞌñeeⁿ. 19Joꞌ chii ñeꞌom oo yom kilómetros jnda̱ tjacaa wꞌaandaaꞌñeeⁿ na cwicantyjaandyô̱ nꞌoom palaꞌ. Xjeⁿꞌñeeⁿ ntyꞌiaayâ na mandyocaa Jesús nnom ndaaluee na matseicandyooꞌñê na mꞌaaⁿyâ. Jeeⁿ ndyaꞌ jlaꞌcatyuendyô̱. 20Tsoom nda̱a̱yâ:

—Mannco̱ luaañe, tilacatyuendyoꞌ.

21Jeeⁿ ndyaꞌ neiiⁿyâ sꞌaanaꞌ na toꞌño̱o̱ⁿyâ jom tsꞌom wꞌaandaa. Ndoꞌ mantyjacheⁿ tueꞌcañoom juunaꞌ yuu na cwitsaayâ.

Cwilꞌuee nnꞌaⁿ Jesús

22Ndoꞌ teincoo cwiicheⁿ xuee, nnꞌaⁿ na jndyendye na ljooꞌndye xndyaaꞌ ndaaluee yuu na tquiaa Jesús na tcwaꞌna, tyoqueⁿna cwenta na ñeꞌcwii wꞌaandaa chjoo ñetuaa. Tjañjoomꞌ nꞌomna na tîcuo̱o̱ⁿ juunaꞌ ñequiondyô̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ. 23Sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ lꞌaandaa nchꞌu na jnaⁿ Tiberias, tquieꞌcañomnaꞌ yuu na tcwaꞌ naⁿꞌñeeⁿ ntyooꞌñeeⁿ na jnda̱ tquiaa Ta Jesús na quianlꞌuaaꞌ Tsotyeeⁿ. 24Quia joꞌ tuo̱ naⁿꞌñeeⁿ lꞌaandaa nchꞌuꞌñeeⁿ. Tyꞌena tquiena Capernaum na tyꞌecalꞌueena Jesús. Ee jlaꞌno̱ⁿꞌna na tacꞌoomñê yuu na tquiaaⁿ na tcwaꞌna, meiⁿ jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaaⁿ na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ.

Jesús cwiluiiñê tyooꞌ na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ

25Ndoꞌ quia na jnda̱ jliuna Jesús cwiicheⁿ xndyaaꞌ ndaaluee, tyoluena nnoom:

—Maestro, ¿ljoꞌ xjeⁿ jndyoꞌ luaa?

26Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, matsoom:

—Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ. ꞌO cwilꞌueꞌyaꞌyoꞌ ja nchii ncꞌe na ntyꞌiaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ na sꞌaa na tixocanda̱a̱ ntsꞌaa cweꞌ meiⁿquia tsꞌaⁿ sa̱a̱ cweꞌ ncꞌe na tcwaꞌyoꞌ tyooꞌ na tquiaanaꞌ na tjacjoꞌyoꞌ. 27ꞌO cwijooꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nleijndaaꞌ nantquie, ndoꞌ joonaꞌ ꞌnaⁿ na cwileiꞌndaaꞌ. Sa̱a̱ ticatyꞌiomnaꞌ na cwilꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ. Calajnda̱ꞌyoꞌ na nliuꞌyoꞌ cwii na chaꞌcwijom nantquie na cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu joꞌ nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ na ticantycwii na cwitandoꞌyoꞌ. Ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nñequia juu na matseijomnaꞌ nantquie naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ee Tsotya̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom maꞌmo̱o̱ⁿ na jnda̱ tqueeⁿ ja tsꞌiaaⁿmeiiⁿ.

28Quia joꞌ ntꞌomndyena jluena nnoom:

—¿Ljoꞌ macaⁿnaꞌ na calꞌaayâ cha na nncjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom jâ?

29Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Luaa waa na lꞌue tsꞌoom ñꞌeⁿndyoꞌ na calaꞌyuꞌyoꞌ ñequio ja na jñoom.

30Joꞌ chii tꞌo̱o̱na nnoom:

—¿Cwaaⁿ cwii nnom na nntsaꞌ nntyꞌiaayâ na tixocaluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa cha mꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱yâ na waa na cwiluiindyuꞌ ndoꞌ cha na nlaꞌyuuꞌâ ñꞌeⁿndyuꞌ? 31Nquiee weloo welooya tyocwaꞌna maná quia tyomꞌaⁿna ndyuaa yuu na tjaa nnꞌaⁿ cꞌom, chaꞌxjeⁿ na matso ljeii ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeii: “Tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom tyooꞌ na jnaⁿ cañoomꞌluee na tcwaꞌna.”

32Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Juu maná na tquiaa Moisés nchii cwiluiiñenaꞌ tyooꞌ na jnaⁿ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ nquii Tsotya̱ya mañequiaaⁿ juu na mayuuꞌ na jnaⁿ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee na matseijomnaꞌ juu chaꞌna tyooꞌ. 33Juu na cwiluiiñe tyooꞌ na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cañoomꞌluee jnaⁿ jndyocue. Juu mañequiaa na laꞌxmaⁿ nnꞌaⁿ na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌna.

34Quia joꞌ tyoluena nnoom:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, ñenquiiꞌcheⁿ quiaaꞌ tyooꞌmeiⁿꞌ nda̱a̱yâ.

35Ndoꞌ tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Ja cwiluiindyo̱ tyooꞌ na mañequiaya na laꞌxmaⁿ nnꞌaⁿ na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌna. ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na nntioñe lꞌo̱o̱, matseijomnaꞌ juu chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na jnda̱ tjacjooꞌ na macwaꞌ. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ nquioo na teiiⁿ naquiiꞌ tsꞌom chaꞌna quia maꞌuu tsꞌaⁿ ndaa. 36Sa̱a̱ chaꞌna ñꞌoom na jnda̱ tsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ, meiiⁿ na jnda̱ ntyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa, maxjeⁿ tîcalaꞌyuꞌyoꞌ. 37Chaꞌtso nnꞌaⁿ na mañequiaa Tsotya̱ya lꞌo̱o̱, nntioondyena lꞌo̱o̱. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu tsꞌaⁿ na nntioñe lꞌo̱o̱ya tijoom nntsꞌaa na ticoꞌño̱ⁿ juu. 38Ee ja na jnaaⁿya caáoomꞌluee nchii na jndyo̱o̱ na catsꞌaa ljoꞌ na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ. Sa̱a̱ jndyo̱o̱ na catsꞌaaya yuu na lꞌue tsꞌom nqueⁿ na jñoom ja. 39Ndoꞌ Tsotya̱ya na jñoom ja luaa waa na lꞌue tsꞌoom na catsꞌaa, na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na jnda̱ tquiaaⁿ lꞌo̱o̱ya, meiⁿcwiindye joona ticatsuuñe añmaaⁿꞌ. Ndoꞌ xuee na macanda̱ nñequia na nntaꞌndoꞌxco chaꞌtsondye joona. 40Ee Tsotya̱ya lꞌue tsꞌoom na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwintyꞌiaa ja na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ nntoꞌñoomna na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌna. Ndoꞌ xuee na macanda̱ ja nñequia na nntaꞌndoꞌxco joo nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱.

41Jnda̱ na tso Jesús ñꞌoomwaaꞌ, tyolaꞌncjooꞌndye nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ ñꞌoom na tsoom: “Ja cwiluiindyo̱ tyooꞌ na jnaaⁿya cañoomꞌluee.”

42Ee tyoluena:

—Jesúsmꞌaaⁿꞌ ¿aa nchii jnda José jom? Cwitaꞌjnaaⁿꞌa tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ. ¿Chiuu na tsoom na jnaaⁿ cañoomꞌluee, jndyocueeⁿ?

43Tꞌo̱ Jesús, matsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Talaꞌncjooꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ. 44Ee tjaaꞌnaⁿ cwii tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ nntioñe lꞌo̱o̱ xeⁿ nchii Tsotya̱ na jñoom ja nntsꞌaaⁿ na catsꞌaa tsaⁿꞌñeeⁿ na ljoꞌ. Ndoꞌ xuee na macanda̱ ja nntsꞌaa na nncwandoꞌxco tsaⁿꞌñeeⁿ. 45Ee profetas, waa ñꞌoom na jlaꞌljeiina na matsonaꞌ: “Mꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ.” Luaaꞌ ñeꞌcatsonaꞌ na ticwii cwii tsꞌaⁿ na jnda̱ jndii ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ jnda̱ seiꞌno̱ⁿꞌ juunaꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ nntioñe lꞌo̱o̱ya.

46’Ñꞌoomwaaꞌ ticaꞌmo̱ⁿnaꞌ na jnda̱ ntyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ Tsotya̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Macanda̱ ja na jñoom quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, ja jnda̱ ntyꞌiano̱o̱ⁿya jom. 47Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, ñeeⁿ juu na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ juu matseixmaⁿ na ticantycwii na wandoꞌ añmaaⁿꞌ. 48Ja cwiluiindyo̱ tyooꞌ na mañequiaya na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ. 49Weloo welooꞌyoꞌ tcwaꞌna maná jo ndyuaa yuu na tjaa nnꞌaⁿ cꞌom, ndoꞌ tja̱na. 50Ja cwiluiindyo̱ tyooꞌ na jnaaⁿya cañoomꞌluee. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nlcwaꞌ, tixocatsuuñe. 51Ja na jnaaⁿya cañoomꞌluee cwiluiindyo̱ tyooꞌ na mañequiaya na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nlcwaꞌ tyooꞌwaa mamatseixmaⁿ na ticantycwii na wandoꞌ. Ndoꞌ juu tyooꞌ na mañequiaya cha na nntaꞌndoꞌna jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, seiiꞌa cwiluiiñe Joꞌ.

52Ñꞌoomwaaꞌ sꞌaanaꞌ na jlaꞌncjooꞌndye nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ ñequio ncꞌiaana. Tyoluena:

—Manquiuuya na xocanda̱a̱ nñequiaa tsaⁿmꞌaaⁿꞌ seiiⁿꞌeⁿ na nntquia̱a̱.

53Quia joꞌ tsoticheⁿ Jesús nda̱a̱na:

—Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, xeⁿ ticatquieꞌyoꞌ seiiꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee ndoꞌ na cweꞌyoꞌ nioomꞌa, ticalaꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na tandoꞌ añmaaⁿ. 54Nquii tsꞌaⁿ na jnda̱ tquii seiiꞌa ndoꞌ jnda̱ tꞌuu nioomꞌa tseixmaⁿ na ticantycwii na wandoꞌ. Ndoꞌ xuee na macanda̱ nntsꞌaaya na nncwandoꞌxcoom. 55Ee seiiꞌa matseixmaⁿnaꞌ nantquie na tjacantyja naya ndoꞌ nioomꞌa matseixmaⁿnaꞌ juu na nncꞌuu tsꞌaⁿ na tjacantyja naya. 56Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na maquii seiiꞌa ndoꞌ maꞌuu nioomꞌa, tyeⁿ matseitjoomꞌnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿndyo̱, ndoꞌ tyeⁿ matseitjoomꞌnaꞌ ja ñꞌeⁿñê. 57Nquii Tsotya̱ya na jñoom ja quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, jom wanoomꞌm ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ mati wando̱ꞌa. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ ñꞌeⁿ tsꞌaⁿ na maquii seiiꞌa, nncwandoꞌ añmaaⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿya. 58Matseina̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ nquii na cwiluiiñe tyooꞌ na jnaⁿ cañoomꞌluee. Tyooꞌwaa titseixmaⁿnaꞌ chaꞌna maná na tcwaꞌ weloo weloꞌyoꞌ ndoꞌ tja̱na. Sa̱a̱ ticatseijomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿya chaꞌna manáꞌñeeⁿ. Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nlcwaꞌ tyooꞌ na matseixmaⁿya, tijoom nncueꞌ, mꞌaaⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿ na wandoꞌ.

59Ñꞌoommeiⁿꞌ seineiⁿ Jesús yocheⁿ na tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ quiiꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos tsjoom Capernaum.

Ñꞌoom na ticantycwii na wandoꞌ añmaaⁿꞌ tsꞌaⁿ.

60Majndye nnꞌaⁿ na tyolaꞌjomndye ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ, quia jndyena ñꞌoomwaaꞌ jluena:

—Jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ ñꞌoom na matseineiiⁿ, tixocanda̱a̱ nlajomndyo̱ juunaꞌ.

61Ntyjii Jesús naquiiꞌ tsꞌoom na cwilaꞌncjooꞌndye naⁿꞌñeeⁿ cantyja ñꞌoom na seineiiⁿ nda̱a̱na. Joꞌ chii tsoom nda̱a̱na:

—¿Aa cwilaꞌlcweꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ ꞌo? 62Quia joꞌ cꞌoomꞌyaya nꞌomꞌyoꞌ chiuu nntsꞌaanaꞌ ꞌo quia nntyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na nncjo̱waanndaꞌa nandye yuu na ñetꞌo̱o̱ⁿjndya̱a̱. 63Macanda̱ nquii Espíritu mañequiaaⁿ na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nchii cantyja ꞌnaaⁿ seiina na laꞌxmaⁿna na ljoꞌ. Ñꞌoom na mañequiaya cwiluiiñenaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu ndoꞌ ncꞌe juunaꞌ joꞌ na wandoꞌ tsꞌaⁿ. 64Sa̱a̱ ndicwaⁿ ñꞌeeⁿꞌndyoꞌ na ticalayuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱.

Luaaꞌ matsoom nda̱a̱na ee cantyjati na to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na mañequiaaⁿ ñꞌoom, mantyjeeⁿ ꞌñeeⁿ joo na ticalaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê, ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na nñequiaa cwenta jom. 65Matsotyeeⁿcheⁿ:

—Cweꞌ ncꞌe joꞌ na jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ macanda̱ nnda̱a̱ ntseijomñe tsꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱ quia mañequiaa Tsotya̱ya na caluii na ljoꞌ.

66Ndoꞌ ncꞌe ñꞌoomwaaꞌ, majndye nnꞌaⁿ na tyondyejndyeena ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ, tyꞌelcweeꞌna. Taticalaꞌjomndyetina ñꞌeⁿñê. 67Joꞌ na taxꞌeeñê nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na canchooꞌwe na tꞌmaaⁿ na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê, matsoom:

—Ndoꞌ ꞌo jeꞌ ¿aa mati nnto̱ⁿꞌndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱?

68Simón Pedro tꞌo̱o̱ⁿ, matsoom:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, ticatsonaꞌ na nlaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, ee ñꞌoom na matseineiⁿꞌ mañequiaanaꞌ na ticantycwii na cwitando̱o̱ꞌâ. 69Ndoꞌ jâ jnda̱ macwilaꞌyuuꞌâ ndoꞌ jnda̱ macwilaꞌno̱o̱ⁿꞌâ na ꞌu cwiluiindyuꞌ Cristo, Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ.

70Tꞌo̱ Jesús, matsoom nda̱a̱yâ:

—Ja tjeiiꞌa ꞌo na canchooꞌwendyoꞌ. Ndoꞌ cwii ꞌo mꞌaaⁿñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿjndii.

71Luaaꞌ matsoom na maꞌmo̱o̱ⁿ Judas Iscariote, jnda Simón. Ee tsaⁿꞌñeeⁿ nñequiaa cwenta jom. Mati juu cwii jâ na canchooꞌwendyô̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index