Search form

Juan 6:14

14Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ, jnda̱ na ntyꞌiaana tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ na sꞌaaⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na waa najndeii na cwiluiiñê, tyoluena:

—Mayuuꞌcheⁿ tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ cwiluiiñê nquii profeta na mawaa ljeii na matsonaꞌ na nncwjeꞌcañoom tsjoomnancue na nñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index