Search form

Juan 6:22

Cwilꞌuee nnꞌaⁿ Jesús

22Ndoꞌ teincoo cwiicheⁿ xuee, nnꞌaⁿ na jndyendye na ljooꞌndye xndyaaꞌ ndaaluee yuu na tquiaa Jesús na tcwaꞌna, tyoqueⁿna cwenta na ñeꞌcwii wꞌaandaa chjoo ñetuaa. Tjañjoomꞌ nꞌomna na tîcuo̱o̱ⁿ juunaꞌ ñequiondyô̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index