Search form

Juan 6:27

27ꞌO cwijooꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nleijndaaꞌ nantquie, ndoꞌ joonaꞌ ꞌnaⁿ na cwileiꞌndaaꞌ. Sa̱a̱ ticatyꞌiomnaꞌ na cwilꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ. Calajnda̱ꞌyoꞌ na nliuꞌyoꞌ cwii na chaꞌcwijom nantquie na cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu joꞌ nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ na ticantycwii na cwitandoꞌyoꞌ. Ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nñequia juu na matseijomnaꞌ nantquie naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ee Tsotya̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom maꞌmo̱o̱ⁿ na jnda̱ tqueeⁿ ja tsꞌiaaⁿmeiiⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index