Search form

Juan 6:35

35Ndoꞌ tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Ja cwiluiindyo̱ tyooꞌ na mañequiaya na laꞌxmaⁿ nnꞌaⁿ na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌna. ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na nntioñe lꞌo̱o̱, matseijomnaꞌ juu chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na jnda̱ tjacjooꞌ na macwaꞌ. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ nquioo na teiiⁿ naquiiꞌ tsꞌom chaꞌna quia maꞌuu tsꞌaⁿ ndaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index