Search form

Juan 6:51

51Ja na jnaaⁿya cañoomꞌluee cwiluiindyo̱ tyooꞌ na mañequiaya na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nlcwaꞌ tyooꞌwaa mamatseixmaⁿ na ticantycwii na wandoꞌ. Ndoꞌ juu tyooꞌ na mañequiaya cha na nntaꞌndoꞌna jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, seiiꞌa cwiluiiñe Joꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index