Search form

Juan 7

Tiñecalaꞌyuꞌ ntyjee Jesús ñꞌeⁿñê

1Jnda̱ tuii na nmeiiⁿꞌ tyomaꞌno̱o̱ⁿyâ tsꞌo̱ndaa Galilea ñꞌeⁿ Jesús. Ee jnaaⁿꞌ na tyoqueⁿndye nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos na ñeꞌcalaꞌcueeꞌna jom, joꞌ chii tiñeꞌcjaⁿ Judea. 2Ndoꞌ jaawindyooꞌ na nncueeꞌ ncuee na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ judíos quia na quilꞌana xeⁿnquieꞌ ncwaⁿꞌ na cwijaañjoomꞌ nꞌomna chiuu ñetꞌom weloo weloona ndyuꞌñeeⁿcheⁿ. 3Ndoꞌ na manncueeꞌ xueeꞌñeeⁿ tyolue ntyjeeⁿ nnoom:

—Cwa sa, caluiꞌ ñjaaⁿñe. Cjaꞌ Judea cha nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ laꞌñeⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na mañequiaaꞌ mati nntyꞌiaana tsꞌiaaⁿ na macheꞌ. 4Ee tsꞌaⁿ na matseicantyjaaꞌ tsꞌom na calaꞌyuꞌ nnꞌaⁿ ñꞌeⁿñe, ticatsonaꞌ na nljooꞌñe jo jnda̱a̱. Quiaandyuꞌ na caliu chaꞌtso nnꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ na macheꞌ.

5Nmeiiⁿꞌ jluena nnoom ee meiⁿ joona tîcalaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê. 6Quia joꞌ matsoom nda̱a̱na:

—Tyooweꞌntyjo̱ xjeⁿ na caꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye na cwiluiindyo̱ nquii na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ ꞌo meiⁿquia xjeⁿ na ñeꞌconomꞌyoꞌ, tjaaꞌnaⁿ na teincuuꞌ. 7Joo nnꞌaⁿ tsjoomnancue tijndoona ꞌo. Sa̱a̱ cantyja ꞌnaⁿ ja luaañe, ñequiiꞌcheⁿ mꞌaⁿna na jndoona ja, cweꞌ ncꞌe na macwjiꞌyuuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿ natia na cwilꞌana. 8Tsaꞌyoꞌ na ñencjoꞌyoꞌ xueewaaꞌ, ja tjo̱o̱cheⁿ na nncjo̱ xuee. Ee tjo̱o̱cheⁿ na nntseicaꞌmo̱ⁿndyo̱ na cwiluiindyo̱ nquii na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ.

9Ndoꞌ jnda̱ na tsoom na luaaꞌ nda̱a̱na, ljooꞌñetyeeⁿ we ndyee xuee Galilea.

Tja Jesús na tueeꞌ xuee xeⁿnquieꞌ ncwaⁿꞌ

10Ndoꞌ jnda̱ na tyꞌe ntyjeeⁿ na tueeꞌ xuee, quia joꞌ mati jom tjantyjo̱o̱ⁿ, sa̱a̱ tîtseicaꞌmo̱ⁿñê nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Tjaaⁿ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na ticalꞌue tsꞌom na caliu nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ. 11Ndoꞌ nnꞌaⁿ judíos na ticueeꞌ nꞌomna jom jeeⁿ tyolꞌueena jom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na tquio ncuee. Tyotaꞌxꞌeena, tyoluena:

—¿Yuu mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ?

12Ndoꞌ tꞌmaⁿ waa na ticatjoomꞌ na jlaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ee cwantindye joona tyolue: “Ya tsꞌaⁿñe tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.” Sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ tyolue: “Tiyuuꞌ, ee manquiuꞌnnꞌaaⁿ nnꞌaⁿ.”

13Sa̱a̱ cweꞌ ncꞌe na nquiaana nnꞌaⁿ judíos na cwiluiitquiendye nda̱a̱na, joꞌ na tîcalaꞌneiⁿndyeyuna cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

14Jnda̱ na tueeꞌ xcwe ncuee, tjaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ ndoꞌ joꞌ joꞌ tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 15Sa̱a̱ tileicalaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ judíos na cwiluiitquiendye. Tyoluena:

—Nchaaꞌ lꞌuu na tja tsaⁿmꞌaaⁿꞌ scwela. Quia joꞌ ¿chiuu na jeeⁿ ya matseitjoomꞌm ñꞌoom?

16Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Nchii nnco̱ matseijndaaꞌndyo̱ ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿya. Nqueⁿ na jñoom ja seijndaaꞌñê chiuu catsjo̱o̱ya. 17Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ñeꞌcatsꞌaa cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, juu nntseiꞌno̱ⁿꞌ aa Tyꞌo̱o̱tsꞌom seijndaaꞌñe ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿya, oo aa cweꞌ ñꞌoom na seitiuu nnco̱ na mañequiaya. 18Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na macwjiꞌ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ nquii, matseijndeii tsaⁿꞌñeeⁿ na caluiitꞌmaⁿñê nda̱a̱ ncꞌiaaⁿꞌaⁿ. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na matseijndeii na catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nquii na jñom jom, tsaⁿꞌñeeⁿ cwiluiiñê na mayomꞌm. Tiquinquiuꞌnnꞌaaⁿ.

19’Moisés seiljeiⁿ ñꞌoom na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ꞌyoꞌ na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, meiⁿcwiindyoꞌ ꞌo tyoolaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ juunaꞌ. Ee xeⁿ cwilaꞌcanda̱ꞌyoꞌ juunaꞌ xoqueⁿndyoꞌ na nlacueꞌyoꞌ ja.

20Nnꞌaⁿ na jndyendye tꞌo̱o̱na nnoom, jluena:

—ꞌU tsaⁿjndii matseixmaⁿꞌ. ¿ꞌÑeeⁿ tsꞌaⁿ maqueⁿñe na nntseicueeꞌ ꞌu?

21Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya seinꞌmaⁿya tsꞌaⁿ na leicjacaa, ndoꞌ sꞌaanaꞌ na tjoomꞌ ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ. 22Sa̱a̱ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na nntsjo̱o̱. Tso Moisés na calꞌaꞌyoꞌ costumbre yonom ndaꞌyoꞌ na ꞌndaandye. Ndoꞌ cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ meiiⁿ xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya. Sa̱a̱ nchii jom seicato̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ costumbreꞌñeeⁿ. Nquiee weloo welooya jlaꞌcato̱o̱ꞌna juunaꞌ. 23Nquiuꞌyoꞌ na mañequiaa ljeii na tqueeⁿ na wanaaⁿ na cwilꞌaꞌyoꞌ costumbreꞌñeeⁿ meiⁿ xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya. Ndoꞌ na luaaꞌ waa, chiuu na cwilaꞌwjeeꞌyoꞌ ja ncꞌe na juu xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya seinꞌmaⁿya cwii tsꞌaⁿ na wiiꞌ. 24Joꞌ chii tintjeiꞌyoꞌ cwenta na cweꞌ tomti cantyja na cwiwitquiooꞌ. Catjeiꞌyoꞌ cwenta cantyja na matyꞌiomyanaꞌ.

Jesús ¿aa Cristo cwiluiiñê?

25Quia joꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ Jerusalén tyotaꞌxꞌeena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—¿Aa nchii tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na cwilꞌuee naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ na nlaꞌcueeꞌna? 26Sa̱a̱ cantyꞌiaꞌyoꞌ ñequio na jndooꞌ jndye nnꞌaⁿ matseineiiⁿ, meiⁿ tjaa ljoꞌ coluena nnoom. ¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na cwilaꞌtiuu naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ cwentaaya na tsaⁿmꞌaaⁿꞌ mayuuꞌcheⁿ cwiluiiñê Cristo? 27Sa̱a̱ nqueⁿ quia nncwjeeⁿꞌeⁿ tjaa ꞌñeeⁿ juu nntseiꞌno̱ⁿꞌ yuu jnaⁿyom. Sa̱a̱ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ manquiuuyaaya yuu jnaaⁿ.

28Jnda̱ jndii Jesús na jluena ñꞌoomwaaꞌ, seiweeⁿ jñeeⁿꞌeⁿ. Matsoom:

—Machꞌeenaꞌ na cwitaꞌjnaⁿꞌyoꞌ ja ndoꞌ manquiuꞌyaꞌyoꞌ yuu tsꞌaⁿ ja. Sa̱a̱ nchii na jndyo̱o̱ cantyja ꞌnaⁿ nnco̱. Nqueⁿ na jñoom ja quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ cwiluiiñê na mayomꞌm, sa̱a̱ jom ticataꞌnaⁿꞌyoꞌ. 29Sa̱a̱ ja mawajnaⁿꞌa jom, ee jnaaⁿya jo nnoom, ndoꞌ manquiityeeⁿ jñoom ja quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ.

30Cweꞌ ncꞌe na tsoom ñꞌoomwaaꞌ, tyoqueⁿndye naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ na nntꞌuena jom. Sa̱a̱ ncꞌe na tyooweꞌntyjo̱ na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncwinoom nawiꞌ tꞌmaⁿ, joꞌ chii meiⁿcwiindyena tîcatꞌuii jom. 31Ndoꞌ jndyendye nnꞌaⁿ na tyomꞌaⁿna joꞌ joꞌ, jlaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—Quia nncwjeeꞌ nquii Cristo, ¿aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ jndyeti tsꞌiaaⁿ nntsꞌaaⁿ na tixocanda̱a̱ na nluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa nchiiti na machꞌee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ?

Tyꞌecatꞌuena Jesús

32Nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos tyondyena na nmeiiⁿꞌ ñꞌoom tyolaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. Joꞌ chii jlaꞌjomndyena ñequio ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ncꞌiaana nnꞌaⁿ judíos. Jñoomna nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom na cꞌoocatꞌue naⁿꞌñeeⁿ jom. 33Matso Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndyendye:

—Chjootindyo cwii mꞌaaⁿtya̱ ñꞌeⁿndyoꞌ. Ndoꞌ nda̱nquia nncjo̱lcwa̱ꞌnndaꞌa na mꞌaaⁿ nqueⁿ na jñoom ja na mꞌaⁿꞌyoꞌ. 34Quia ljoꞌcheⁿ nlꞌueꞌyoꞌ ja sa̱a̱ taxocaliuꞌyoꞌ ja. Ndoꞌ yuu na nncꞌo̱o̱ⁿya, ꞌo xocanda̱a̱ nntsquieꞌcañomꞌyoꞌ.

35Quia joꞌ ntꞌom nnꞌaaⁿya nnꞌaⁿ judíos tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—¿Yuu nncjaayuu tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na xocanda̱a̱ nliuuya jom? ¿Aa nncꞌoomñê quiiꞌntaaⁿ ncꞌiaaya nnꞌaⁿ judíos na jnda̱ tꞌoomꞌndye quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ griegos, cha nnda̱a̱ mꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na? 36¿Ljoꞌ ñeꞌcatso ñꞌoom na matseineiiⁿ luaaꞌ na nlꞌua̱a̱ya jom sa̱a̱ xocaliuuya jom? Ndoꞌ na matsoom yuu na wjaⁿ jaa xocanda̱a̱ nntsquia̱caño̱o̱ⁿya jom.

Candaa na cwiñeꞌquianaꞌ na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ

37Xuee na cwintycwii ncuee cwilꞌana na tꞌmaⁿti xuee juunaꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena. Juu xueeꞌñeeⁿ tjameintyjeeꞌ Jesús, seiweeⁿ jñeeⁿꞌeⁿ. Tsoom:

—ꞌÑeeⁿ juu na matseiqueeⁿnaꞌ tsꞌom na ñecꞌoomñe nacje ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, candyontyjo̱ naxa̱ⁿꞌa, ndoꞌ catseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱. 38Nntsꞌaanaꞌ ñꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌxjeⁿ matso ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ teiljeii. Juu tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, nnaaⁿꞌ quiiꞌ tsꞌoom chaꞌcwijom candaa na cwiñeꞌquia na ticantycwii na wandoꞌ tsꞌaⁿ.

39Luaaꞌ matsoom na maꞌmo̱o̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo na juu nntoꞌñoom nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê. Ee xjeⁿꞌñeeⁿ tjo̱o̱cheⁿ na nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, ee tyooweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntseitꞌmaaⁿꞌñê Jesús.

Tiñecwii na cwilue nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

40Ndoꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye quia tyondyena ñꞌoommeiⁿꞌ, tyoluena:

—Mayuuꞌcheⁿ tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ cwiluiiñê nquii tsꞌaⁿ na waa ñꞌoom na nncwjeꞌcañoom tsjoomnancue na nñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ya.

41Ndoꞌ jlue ntꞌomcheⁿ:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ cwiluiiñê Cristo.

Ndoꞌ ntꞌom jlue:

—Chiuu sa ꞌo, juu Cristo ticatsonaꞌ na nnaaⁿ Galilea. 42Ee ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii matsonaꞌ na juu Cristo cwiluiiñê tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ. Ndoꞌ mati jom tsꞌaⁿ tsjoom chjoo Belén yuu na jnaⁿ David.

43Ñꞌoomwaaꞌ to̱ⁿꞌnaꞌ nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. 44Ee cwantindye joona ñeꞌcatꞌuena jom, sa̱a̱ meiⁿcwii tsꞌaⁿ tîcatꞌuii jom.

Naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ticalaꞌyuꞌna na Jesús cwiluiiñê Cristo

45Quia joꞌ nquiee nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom tyꞌelcweeꞌna na mꞌaⁿ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos. Taxꞌee naⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱ nnꞌa na cwilꞌa cwenta watsꞌom:

—¿Chiuu na tînquioꞌñꞌomꞌyoꞌ jom?

46Tꞌo̱o̱ naⁿꞌñeeⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom, jluena:

—Meiⁿjom ndiiꞌ tyoondya̱a̱yâ na nntseineiⁿ cwii tsꞌaⁿ chaꞌna na matseineiⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.

47Quia joꞌ fariseosꞌñeeⁿ tꞌo̱o̱na nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, jluena:

—¿Aa chaꞌ mati ꞌo manquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ? 48Tjaaꞌnaⁿ cwii tsꞌaⁿ na matseixmaⁿ nꞌiaaⁿ oo cwii fariseo na matseiyuꞌ ñꞌeⁿñê. 49Sa̱a̱ naⁿmꞌaⁿꞌ na cje cwilꞌa, ticalaꞌno̱ⁿꞌna ljeii na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joona laꞌxmaⁿna na catsuundyena.

50Tꞌo̱ Nicodemo, tsaⁿ na tyjeꞌcañoom na mꞌaaⁿ Jesús cwii teijaaⁿ. Jom macañꞌeeⁿ ñꞌeⁿ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. 51Tsoom:

—Ñꞌoom na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeiinaꞌ na cwileiñꞌo̱o̱ⁿya, manquiuuya na matsonaꞌ na ticatyꞌiomyanaꞌ na nntuꞌxa̱a̱ⁿya cwii tsꞌaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nndya̱a̱ya jnaaⁿꞌ, ndoꞌ na nliuuya ljoꞌ sꞌaa.

52Tꞌo̱o̱ naⁿꞌñeeⁿ nnoom, jluena:

—¿Aa maxjeⁿ mati ꞌu tsꞌaⁿ na jnaⁿꞌ Galilea? Tcuu tcuu catseiꞌnaⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii, quia joꞌ nljeiꞌ tjaaꞌnaⁿ cwii profeta na nnaⁿ Galilea.

Jno̱o̱ⁿ na seitjo̱o̱ñe cwii yuscu

53Ndoꞌ cwii ndoꞌ cwiindyena tyꞌena wꞌaana.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index