Search form

Juan 7:18

18Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na macwjiꞌ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ nquii, matseijndeii tsaⁿꞌñeeⁿ na caluiitꞌmaⁿñê nda̱a̱ ncꞌiaaⁿꞌaⁿ. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na matseijndeii na catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nquii na jñom jom, tsaⁿꞌñeeⁿ cwiluiiñê na mayomꞌm. Tiquinquiuꞌnnꞌaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index