Search form

Juan 7:31

31Ndoꞌ jndyendye nnꞌaⁿ na tyomꞌaⁿna joꞌ joꞌ, jlaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—Quia nncwjeeꞌ nquii Cristo, ¿aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ jndyeti tsꞌiaaⁿ nntsꞌaaⁿ na tixocanda̱a̱ na nluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa nchiiti na machꞌee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index