Search form

Juan 7:37

Candaa na cwiñeꞌquianaꞌ na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ

37Xuee na cwintycwii ncuee cwilꞌana na tꞌmaⁿti xuee juunaꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena. Juu xueeꞌñeeⁿ tjameintyjeeꞌ Jesús, seiweeⁿ jñeeⁿꞌeⁿ. Tsoom:

—ꞌÑeeⁿ juu na matseiqueeⁿnaꞌ tsꞌom na ñecꞌoomñe nacje ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, candyontyjo̱ naxa̱ⁿꞌa, ndoꞌ catseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index