Search form

Juan 7:40

Tiñecwii na cwilue nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

40Ndoꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye quia tyondyena ñꞌoommeiⁿꞌ, tyoluena:

—Mayuuꞌcheⁿ tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ cwiluiiñê nquii tsꞌaⁿ na waa ñꞌoom na nncwjeꞌcañoom tsjoomnancue na nñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index