Search form

Juan 7:45

Naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ticalaꞌyuꞌna na Jesús cwiluiiñê Cristo

45Quia joꞌ nquiee nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom tyꞌelcweeꞌna na mꞌaⁿ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos. Taxꞌee naⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱ nnꞌa na cwilꞌa cwenta watsꞌom:

—¿Chiuu na tînquioꞌñꞌomꞌyoꞌ jom?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index