Search form

Juan 8

1Sa̱a̱ Jesús tjaaⁿ ta na jndyu Olivos. 2Ndoꞌ teincoo cwiicheⁿ xuee, lcweeⁿꞌeⁿ, tjaquieeꞌnnaaⁿꞌaⁿ watsꞌom tꞌmaⁿ. Ndoꞌ jndyendye nnꞌaⁿ tquieꞌcañomna jom. Quia na jnda̱ tjacjom, tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. 3Ndoꞌ juu xjeⁿꞌñeeⁿ joo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na matsa̱ꞌntjomnaꞌ ñequio nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos tquioñꞌomna cwii yuscu na mꞌaaⁿ. Yuscuꞌñeeⁿ jliuna juu xcwe na matseitjo̱o̱ñe na mꞌaaⁿ ñꞌeⁿ cwii tsaⁿsꞌa. Tquioqueⁿna juu xcwe quiiꞌntaaⁿna. 4Ndoꞌ jluena nnom Jesús:

—ꞌU na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jliuuyâ yuscumꞌaaⁿꞌ xcwe na matseitjo̱o̱ñê ñꞌeⁿ cwii tsaⁿsꞌa. 5Ndoꞌ naquiiꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés matsa̱ꞌntjomnaꞌ na catua̱a̱ꞌa ljo̱ꞌ cjoo yolcu na cwilꞌa na luaaꞌ. Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ, ¿chiuu matsuꞌ?

6Luaaꞌ jluena nnoom cweꞌ ee cwilꞌueena na catꞌuiinaꞌ jom. Sa̱a̱ jom jeꞌ, seintquieꞌñê, seiljeiⁿ nomtyuaa ñequio nomtsꞌo̱o̱ⁿ. 7Ndoꞌ cweꞌ ncꞌe na ticꞌoowintyjeeꞌna na cwitaꞌxꞌeena ñꞌoomwaaꞌ nnoom, teintyjeeꞌyuñê. Matsoom nda̱a̱na:

—ꞌÑeeⁿ cwiindyoꞌ ꞌo na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ, juu cjuꞌjndyee tsjo̱ꞌ nacjooꞌ yuscumꞌaaⁿꞌ.

8Jnda̱ joꞌ seintquieꞌñennaaⁿꞌaⁿ nomtyuaa, seiljeiityeeⁿ. 9Sa̱a̱ quia jndye naⁿꞌñeeⁿ ñꞌoomwaaꞌ, jnaⁿnaꞌ na macoꞌtianaꞌ nquiuna. Quia joꞌ to̱ꞌna na cwii ndoꞌ cwiindyena jluiꞌna joꞌ joꞌ. Nnꞌaⁿ na tquiendye jluiꞌjndyeena, jnda̱ joꞌ nnꞌaⁿ na cjeti mꞌaⁿ. Na macanda̱ ꞌndiinaꞌ nquii Jesús ñequio yuscuꞌñeeⁿ na meintyjeeꞌ jo nnoom. 10Jnda̱ joꞌ teintyjeeꞌyuu Jesús, ndoꞌ cweꞌ ncꞌe meiⁿcwiindye naⁿꞌñeeⁿ tacꞌoomndyena, macanda̱ juu yuscuꞌñeeⁿ cwii mꞌaaⁿ, joꞌ chii tsoom nnom:

—ꞌU yuscu, ¿yuu mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na tquiocalue jnaⁿꞌ? ¿Aa meiⁿncwii tsꞌaⁿ ticatseijndaaꞌñe jnaⁿꞌ?

11Tꞌo̱ nnoom, matso:

—Mayuuꞌ Ta, meiⁿcwii tsꞌaⁿ tjaljoꞌ sꞌaa.

Matso Jesús nnom:

—Meiⁿ ja ticatsꞌaaya na catꞌuiinaꞌ ꞌu. Cjaꞌtoꞌ, tantsaꞌnndaꞌ jnaⁿ.

Jesús cwiluiiñê naxuee quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ

12Ndoꞌ seineiⁿnndaꞌ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Matsoom:

—Ja cwiluiindyo̱ naxueeñe na mañequia naxuee jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseijomñe ñꞌeⁿndyo̱, nntseixmaⁿ naxuee na mañequia na ticantycwii na wandoꞌ tsꞌaⁿ. Tijoom nntseixmaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ najaaⁿ.

13Quia joꞌ nnꞌaⁿ fariseos jluena nnoom:

—ꞌU macwjiꞌyuuꞌndyuꞌ cheꞌnncuꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌ. Ndoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ meiⁿ tiyuuꞌ joonaꞌ.

14Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na:

—Meiiⁿ na macwjiꞌyuuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaⁿya, sa̱a̱ ñꞌoom na mayuuꞌ juunaꞌ, ncꞌe ntyjiiya yuu jnaaⁿya, ndoꞌ ntyjiiya yuu jo̱yo̱. Sa̱a̱ ꞌo ticaliuꞌyoꞌ yuu jnaaⁿya, meiⁿ yuu na jo̱. 15ꞌO cwilajndaaꞌndyoꞌ jnaaⁿ nnꞌaⁿ cantyjati na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ sa̱a̱ ja meiⁿcwii tsꞌaⁿ ticatꞌuiya juu cantyja jnaaⁿꞌ. 16Sa̱a̱ quia nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncuꞌxa̱ⁿ, nncuꞌxa̱ⁿ chaꞌxjeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ. Ee nchii mꞌaaⁿya na ñenco̱ na nntsꞌaa tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. Nquii Tsotya̱ na jñoom ja, mꞌaaⁿñê ñꞌeⁿndyo̱. 17Naquiiꞌ ñꞌoom na sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeiinaꞌ na cwileiñꞌomꞌyoꞌ, waa ñꞌoom na matsonaꞌ: “Quia na cwitjoomꞌ ñꞌoom na cwitjeiꞌyuuꞌndye we nnꞌaⁿ, maxjeⁿ cwicaluiꞌyuuꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ.” 18Joꞌ chii ncꞌe na luaaꞌ matsonaꞌ, ja cwiluiindyo̱ cwii tsꞌaⁿ na macwjiꞌyuuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaⁿya, ndoꞌ Tsotya̱ya cwiluiiñê cwiicheⁿ na jnda̱ we.

19Quia joꞌ taxꞌeena nnoom:

—¿Yuu mꞌaaⁿ Tsotyeꞌ?

Tꞌo̱ Jesús matsoom:

—ꞌO ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya meiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tsotya̱ya. Ee xeⁿ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya mati nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom.

20Ñꞌoommeiiⁿ seineiⁿ Jesús yocheⁿ na tyoꞌmo̱o̱ⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos, yuu cwitueeꞌ nnꞌaⁿ sꞌom cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ meiⁿcwii tsꞌaⁿ tîcatꞌuii jom, ee tyooweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntjoom nawiꞌ tꞌmaⁿ.

“Yuu na jo̱ xonda̱a̱ nntsquieꞌyoꞌ”

21Cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ matso Jesús nda̱a̱na:

—Ja majo̱, ndoꞌ ꞌo nlꞌueꞌyoꞌ ja, sa̱a̱ ndicwaⁿ choꞌnqueⁿꞌyoꞌ jnaⁿ ndoꞌ nncwjeꞌyoꞌ. Ndoꞌ yuu na jo̱ ꞌo xocanda̱a̱ nntsquieꞌcañomꞌyoꞌ.

22Cweꞌ ncꞌe ñꞌoomwaaꞌ, jlue nnꞌaⁿ judíos:

—¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na nntseicueeꞌñe cheⁿnqueⁿ, na matsoom yuu na mawjaⁿ jaa xocanda̱a̱ nntsquieꞌcaño̱o̱ⁿya?

23Joꞌ chii tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—ꞌO ticalaxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cañoomꞌluee sa̱a̱ ja tseixmaⁿya joꞌ. ꞌO laxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancuewaañe, sa̱a̱ ja nchii joꞌ tseixmaⁿya. 24Cweꞌ ncꞌe ñꞌoomwaaꞌ joꞌ na tsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ na ndicwaⁿ choꞌnqueⁿꞌyoꞌ jnaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ nncwjeꞌyoꞌ. Ee xeⁿ ticalayuꞌyoꞌ na ja cwiluiindyo̱ nquii na jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, quia joꞌ meiⁿchiuucheⁿ ndicwaⁿ choꞌnqueⁿꞌyoꞌ jnaⁿꞌyoꞌ quia na nncwjeꞌyoꞌ.

25Quia joꞌ taxꞌeenndaꞌna nnoom, jluena:

—ꞌU jeꞌ, ¿ꞌñeeⁿ cwiluiindyuꞌ?

Matso Jesús nda̱a̱na:

—Majoꞌ chaꞌxjeⁿ na jnda̱ ñetsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ xjeⁿ na to̱ꞌa na mañequiaya ñꞌoom naya. 26Nqueⁿ na jñoom ja cwiluiiñê na mayomꞌm. Jndye ñꞌoom tsoom no̱o̱ⁿ na catsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ. Ndoꞌ ñequiiꞌcheⁿ matseiteinco̱o̱ꞌa joo ñꞌoomꞌñeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ jndye niom na ntyjeeⁿ ñꞌeⁿndyoꞌ na macaⁿnaꞌ na cuꞌxa̱ⁿya.

27Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ tîcalaꞌno̱ⁿꞌna na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na na Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñe Tsotyeeⁿ. 28Quia joꞌ matsoom nda̱a̱na:

—Ja cwiluiindyo̱ nquii tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. Quia na jnda̱ jlaꞌweꞌyoꞌ ja na nlacueꞌyoꞌ, quia ljoꞌcheⁿ nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na joꞌ cwiluiindyo̱, ndoꞌ nncjaantyjo̱o̱ꞌ nꞌomꞌyoꞌ na tjaaꞌnaⁿ cwii na matsꞌaa cantyja na matseixmaⁿ nnco̱. Cantyjati na tꞌmo̱ⁿ Tsotya̱ no̱o̱ⁿ, ntyjati joꞌndyo na matsꞌaa. 29Ndoꞌ Tsotya̱ na jñoom ja mꞌaaⁿñê ñꞌeⁿndyo̱. Ticaꞌñeeⁿ ja na ñenco̱, ee ñequiiꞌcheⁿ matsꞌaa yuu na cjaweeꞌ ntyjeeⁿ ñꞌeⁿndyo̱.

30Jnda̱ na seineiiⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ, jndye nnꞌaⁿ jlaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê.

Ñꞌoom na mayuuꞌ nntseicandyaañenaꞌ ꞌo

31Ndoꞌ matso Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos na jnda̱ macwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê:

—Xeⁿ cwiljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ ñequio ñꞌoom naya quia joꞌ mayuuꞌcheⁿ na cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilajomndyoꞌ ñꞌoom na mañequiaya. 32Ndoꞌ nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cwaaⁿ ñꞌoom tseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ, ndoꞌ juu ñꞌoom na mayuuꞌñeeⁿ nntseicandyaañenaꞌ ꞌo.

33Joo naⁿꞌñeeⁿ tꞌo̱o̱na nnoom, jluena:

—Jâ cwiluiindyô̱ tsjaaⁿ Abraham na jndyowicantyjooꞌ. Meiⁿjom ndiiꞌ tyoomꞌaaⁿyâ moso nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ. ¿Chiuu na matsuꞌ na nncꞌo̱o̱ⁿcandyaaꞌndyô̱ na mꞌaaⁿyâ nacje ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ?

34Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, matsoom:

—Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseitjo̱o̱ñe nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ. 35Ndoꞌ tsꞌaⁿ na cweꞌ moso mꞌaaⁿ nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na tixocaljooꞌñetyeⁿ na mꞌaaⁿ patrom ꞌnaaⁿꞌ, sa̱a̱ nquii jnda patrom ñenquiicheⁿ mꞌaaⁿ. 36Ja na cwiluiindyo̱ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ja nntseicandyaandyo̱ ꞌo. Macweꞌ ncꞌe joꞌ nncꞌomꞌyoꞌ na canda̱a̱ꞌya na jnda̱ jndyaandyoꞌ. 37Mantyjiiya na ꞌo cwiluiindyoꞌ tsjaaⁿ Abraham na jndyowicantyjooꞌ, sa̱a̱ cwiqueⁿndyoꞌ na nlacueꞌyoꞌ ja jnaaⁿꞌ na tileicjo̱ ñꞌoom ꞌnaⁿya naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. 38Ljoꞌ na jnda̱ ñentyꞌiaya na ñetꞌo̱o̱ⁿya ñequio Tsotya̱, joꞌ matseina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ. Sa̱a̱ ꞌo jeꞌ, cantyja na jnda̱ ñejndyeꞌyoꞌ ñꞌoom ꞌndyoo tsotyeꞌyoꞌ, joꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ.

39Tꞌo̱o̱ naⁿꞌñeeⁿ nnoom, jluena:

—Abraham cwiluiiñê tsotya̱a̱ya.

Matso Jesús nda̱a̱na:

—Xeⁿ ꞌo na mayuuꞌcheⁿ cwiluiindyoꞌ ntseinda Abraham na jndyowicantyjooꞌ, quia joꞌ nlꞌaꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ sꞌaaⁿ. 40Sa̱a̱ jeꞌ cwijooꞌ nꞌomꞌyoꞌ na ñeꞌcalacueꞌyoꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na matseina̱ⁿya ñꞌoom na mayuuꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Ndoꞌ joo ñꞌoomꞌñeeⁿ ñequiiꞌcheⁿ ñꞌoom na jndiiya ꞌndyoo Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nquii Abraham tîcatsꞌaaⁿ chaꞌna ñeꞌcalꞌaꞌ oꞌ ñꞌeⁿndyo̱. 41ꞌO cwilꞌaꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na machꞌee nquii tsotyeꞌyoꞌ.

Jluena nnoom:

—Jâ nchii na tuiindyô̱ na tijndaaꞌ tsotya̱a̱yâ. Jâ laꞌxmaaⁿyâ na ñecwii tsotya̱a̱yâ, nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

42Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Xeⁿ na mayuuꞌcheⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñê tsotyeꞌyoꞌ, quia joꞌ mati nncꞌomꞌyoꞌ na jnda nquiuꞌyoꞌ ja ee jnaaⁿya na mꞌaaⁿ ndoꞌ jndyo̱o̱ya na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Nchii jndyo̱o̱ cantyja ꞌnaⁿ nnco̱, nqueⁿ jñoom ja. 43¿Chiuu na tileicalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na matseina̱ⁿ? Maxjeⁿ cwitjomꞌyoꞌ na nmeiiⁿꞌ ncꞌe na tiñeꞌcalañꞌoomꞌndyoꞌ ja. 44ꞌO laxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsotyeꞌyoꞌ, juu tsaⁿjndii. Yuu na lꞌue tsꞌom jom, joꞌ ñeꞌcalacanda̱a̱ꞌndyoꞌ. Jom cwiluiiñê na matseicwjeⁿ nnꞌaⁿ cantyjati xjeⁿ na tuii tsjoomnancue. Jom tjaaꞌnaⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ catseixmaaⁿ, ee tjaaꞌnaⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ naquiiꞌ tsꞌoom. Quia matseineiiⁿ cantu, matseineiiⁿ cantyjati na matseixmaaⁿ, cweꞌ ncꞌe tsaⁿcantu jom, ndoꞌ cwiluiiñê tsotye chaꞌtso ñꞌoom na cantu. 45Sa̱a̱ ja meiiⁿ na matseina̱ⁿya ñꞌoom na mayuuꞌ maxjeⁿ tiñeꞌcalayuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱. 46Tjaa ꞌñeeⁿ cwiindyoꞌ ꞌo nnda̱a̱ nncjuꞌ jnaⁿ nacjoya. Ñꞌoom na matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ cwiluiiñenaꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ, quia joꞌ ¿chiuu na tiñeꞌcalayuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱? 47Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom mandii ñꞌoom ꞌñom. Sa̱a̱ cweꞌ ncꞌe na ticaluiindyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, joꞌ chii tiñeꞌcandyeꞌyoꞌ.

Mamꞌaaⁿ Jesús cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncꞌoom Abraham

48Quia joꞌ tꞌo̱o̱ nnꞌaⁿ judíos nnoom. Jluena:

—Jeeⁿ xcwe cwilꞌuuyâ na ꞌu cwiluiindyuꞌ tsꞌaⁿ Samaria. Mati mꞌaaⁿ tsaⁿjndii quiiꞌ tsꞌomꞌ joꞌ na matseintjeiⁿnaꞌ ꞌu.

49Jesús tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Matsoom:

—Ja ticꞌoom tsaⁿjndii quiiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ. Ja Tsotya̱ya matseitꞌmaaⁿꞌndyo̱, sa̱a̱ ꞌo cwilajnaⁿꞌyoꞌ ja. 50Sa̱a̱ nchii malꞌueeꞌndyo̱ na calatꞌmaaⁿꞌndyoꞌ ja. Mꞌaaⁿ cwiicheⁿ na machꞌee na nluiitꞌmaaⁿꞌndyo̱, ndoꞌ manquii nncuꞌxeⁿ aa cwiluii na ljoꞌ. 51Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseiñꞌoomꞌñe ñꞌoom ꞌnaⁿya, tijoom nntsuuñe.

52Tꞌo̱o̱ nnꞌaⁿ judíos, jluena:

—Jeꞌ manquiujndaaꞌndyo̱ na matseiꞌxmaⁿꞌ tsaⁿjndii quiiꞌ tsꞌomꞌ. Tueꞌ Abraham, ndoꞌ mati profetas. Sa̱a̱ ꞌu matsuꞌ: “Xeeⁿ mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu na matseiñꞌoomꞌñe ñꞌoom ꞌnaⁿꞌ, tijoom cueꞌ.” 53Chaa lꞌuu na cwiluiitꞌmaⁿndyuꞌtiꞌ, nchiiti weloo welooya Abraham tsaⁿ na teiyo tueꞌ ndoꞌ mati jnda̱ tja̱ profetas. ¿ꞌÑeeⁿ juu macheꞌ cheⁿnncuꞌ na cwiluiindyuꞌ?

54Tꞌo̱ Jesús, matsoom:

—Xeⁿ ñequiiꞌcheⁿ na matseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ cheⁿnnco̱, maxjeⁿ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo. Juu Tsotya̱ya cwiluiiñê na matseitꞌmaaⁿꞌñê ja, nqueⁿ na cwiluiiñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ. 55Meiⁿ ticataꞌjnaaⁿꞌyoꞌ jom. Ja mayuuꞌ mawajnaⁿꞌa jom, ndoꞌ xeⁿ nntsjo̱o̱ na ticwajnaⁿꞌa jom, quia joꞌ nntsꞌaa cheⁿnnco̱ na cantundyo̱ chaꞌxjeⁿ ꞌo. Sa̱a̱ mayuuꞌcheⁿ mawajnaⁿꞌa jom, ndoꞌ matseicanda̱a̱ꞌndyo̱ ñꞌoomꞌm. 56Tioo na neiiⁿꞌ tsꞌom welooꞌyoꞌ Abraham tsaⁿ na ñetꞌoom teiyo na seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na nncueeꞌ xjeⁿ na nluiindyo̱ na tsꞌaⁿ ja. Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ joꞌ, ndoꞌ tquiaanaꞌ na jeeⁿ neiiⁿꞌeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na ljoꞌ.

57Ndoꞌ jlue nnꞌaⁿ judíos nnoom:

—Nchaa lꞌuu mayuuꞌ na jnda̱ ntyꞌiaꞌ Abraham ee ꞌu meiⁿ cweꞌ wenꞌaaⁿ nchooꞌ nqui chuꞌ tyooweeꞌ.

58Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, matsoom:

—Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluiiñe Abraham, sa̱a̱ ja maxjeⁿ mamꞌaaⁿya.

59Quia joꞌ jlaꞌxcwiina ljo̱ꞌ na njñomna jom. Meiⁿ tiqueⁿna cwenta teiño̱o̱ⁿ xcwe quiiꞌntaaⁿna. Mana jlueeⁿꞌeⁿ watsꞌom tꞌmaⁿ ꞌnaaⁿna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index