Search form

Juan 8:3

3Ndoꞌ juu xjeⁿꞌñeeⁿ joo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na matsa̱ꞌntjomnaꞌ ñequio nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos tquioñꞌomna cwii yuscu na mꞌaaⁿ. Yuscuꞌñeeⁿ jliuna juu xcwe na matseitjo̱o̱ñe na mꞌaaⁿ ñꞌeⁿ cwii tsaⁿsꞌa. Tquioqueⁿna juu xcwe quiiꞌntaaⁿna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index