Search form

Juan 8:44

44ꞌO laxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsotyeꞌyoꞌ, juu tsaⁿjndii. Yuu na lꞌue tsꞌom jom, joꞌ ñeꞌcalacanda̱a̱ꞌndyoꞌ. Jom cwiluiiñê na matseicwjeⁿ nnꞌaⁿ cantyjati xjeⁿ na tuii tsjoomnancue. Jom tjaaꞌnaⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ catseixmaaⁿ, ee tjaaꞌnaⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ naquiiꞌ tsꞌoom. Quia matseineiiⁿ cantu, matseineiiⁿ cantyjati na matseixmaaⁿ, cweꞌ ncꞌe tsaⁿcantu jom, ndoꞌ cwiluiiñê tsotye chaꞌtso ñꞌoom na cantu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index