Search form

Juan 9:39

39Ndoꞌ Jesús matsotyeeⁿcheⁿ:

—Ja jndyo̱o̱ tsjoomnancuewaañe na nnto̱ⁿꞌa nnꞌaⁿ. Nquiee nnꞌaⁿ na ndooꞌ nquiuna na cwilaꞌno̱ⁿꞌna chiuu waa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntsꞌaa na nncꞌomna chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na nchjaaⁿꞌ. Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na ndooꞌ nquiuna na mꞌaⁿna na nchjaaⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joona nñequiaya na canda̱a̱ꞌya nlaꞌno̱ⁿꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index