Search form

Lucas 1

Seijndaaꞌñe Lucas na seiljeiⁿ ñꞌoom naya

1Na mꞌaaⁿꞌ ꞌu Teófilo, na jeeⁿ ya tsꞌaⁿndyuꞌ, matseiljeiya ñꞌoommeiiⁿ. Majndye nnꞌaⁿ jnda̱ jlaꞌljeii ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús chiuu waa na mayuuꞌcheⁿ na jnda̱ tuii quiiꞌntaaⁿyâ. 2Jlaꞌljeiina ñꞌoomꞌñeeⁿ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na toꞌño̱o̱ⁿyâ na tquia nnꞌaⁿ na ntyꞌiaanda̱a̱ chiuu waa na tuii xjeⁿ na jnaⁿcheⁿnaꞌ. 3Jaachꞌee xuee mañjom tsꞌo̱o̱ⁿya chaꞌtso na tuii. Jeꞌ machꞌeenaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na mati ja nntseiljeitcuundyo̱ ñꞌoomwaa na nntseiꞌnaⁿꞌ, 4cha catseiꞌno̱ⁿꞌ na mayuuꞌ ñꞌoom na jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ njomꞌ.

Seicandii ángel na nluiiñe Juan

5Ncuee quia tyomꞌaaⁿ Herodes tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsꞌo̱ndaa Judea, tyomꞌaaⁿ cwii tyee cwentaa nnꞌaⁿ judíos na jndyu Zacarías. Jom tyocañꞌeeⁿ ñꞌeⁿ tmaaⁿꞌ ntyee na seicajndyunaꞌ Abías. Scoomꞌm jndyu Elisabet, cwii tsꞌaⁿ tsjaaⁿ Aarón. 6Wendye joona, tyolꞌana na matyꞌiomyanaꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Meiⁿcwii na chaꞌtso ñꞌoom na matsa̱ꞌntjom Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom tîcwiꞌnomꞌna, tyolaꞌcanda̱na juunaꞌ. 7Sa̱a̱ tjaaꞌnaⁿ ndana ee Elisabet tîcꞌoom jnaaⁿ. Ndoꞌ jeeⁿ jnda̱ tquiendyena.

8Quia na tueꞌcañoomnaꞌ tmaaⁿꞌ ntyee na ñꞌeⁿ Zacarías na nndyeꞌntjomna jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ, 9chaꞌxjeⁿ na waa ñꞌoom nda̱a̱ ntyee, tyoꞌoona xꞌiaa, ꞌñeeⁿ nleijnoomꞌ na nncjaaquieeꞌ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Zacarías teijnoomꞌm na nncjaaqueⁿꞌeⁿ na nntsꞌaaⁿ tsioom suu. Quia joꞌ tjaqueⁿꞌeⁿ ndoꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na matseicoom suu. 10Yocheⁿ na machꞌeeⁿ tsioom suu jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ tachꞌeeⁿꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ na cwilaꞌneiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 11Xjeⁿꞌñeeⁿ teitquiooꞌñe cwii ángel cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom. Meintyjeeꞌ ángelꞌñeeⁿ ntyjaaꞌ tio ntyjaya yuu na cwico suu. 12Seiñꞌeeⁿꞌnaꞌ Zacarías quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ juu. Jeeⁿ seicatyꞌuenaꞌ jom. 13Sa̱a̱ tso ángel nnoom:

—Tintyꞌueꞌ, Zacarías. Majnda̱ jndii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom na macaⁿꞌ. Ndoꞌ scuꞌ Elisabet nntseincueⁿ yuꞌndaa ndaꞌyoꞌ. Ndoꞌ nntseicajndyuꞌ juu Juan. 14Cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu nñequiaanaꞌ na jeeⁿ neiⁿꞌ ndoꞌ nncjaaweeꞌ tsꞌomꞌ. Mati jndye nnꞌaⁿ nncꞌomna na jeeⁿ neiiⁿna na nluiiñê. 15Ee jom tꞌmaⁿ nntseixmaaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tixocꞌom winom meiⁿ nta na wjeeti. Ndoꞌ chaꞌwaa naquiiꞌ tsꞌoom nncꞌoom Espíritu Santo meiiⁿ na ndi njoom tsꞌom tsiaaꞌ tsoñeeⁿ. 16Cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom jndyendye nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Israel nlcweꞌ nꞌomna jo nnom Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaana. 17Jom nndyojñeeⁿ jo nnom Ta Jesucristo cwii tjo̱o̱cheⁿ na nndyo. Ndoꞌ nndiꞌntjoom nnom ñequio najndeii na ñejndiꞌntjom Elías. Nntsꞌaaⁿ na caljoya nꞌom nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ ndana cha nnꞌaⁿ na cwilaꞌquieꞌ nꞌom, nnquiooꞌ nꞌomna cantyja na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na cwilꞌa yuu na matyꞌiomyanaꞌ. Luaaꞌ nntsꞌaaⁿ cha nntseijndaaꞌñeyanaꞌ naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na nncꞌom cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

18Quia joꞌ tso Zacarías nnom ángel:

—¿Chiuu nntsꞌaayuunaꞌ na luaaꞌ nluii? Ee ja luaa jnda̱ tquiendyo̱ ndoꞌ mati scuya jnda̱ tquieñê.

19Tꞌo̱ ángel nnoom, tso:

—Ja jndyuya Gabriel na mandiꞌntjo̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jom jñoom ja na catseicandiiya ꞌu ñꞌoom nayameiiⁿ. 20Sa̱a̱ queⁿꞌ cwenta, jeꞌ nnta̱ꞌ na matseiꞌneiⁿꞌ jnaaⁿꞌ na ticatseiyuꞌ ñꞌoom na matsjo̱o̱ njomꞌ. Ndoꞌ nnaaⁿnndaꞌ na nntseineiⁿꞌ juu xuee quia na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomwaaꞌ.

21Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na tyomeindooꞌ Zacarías, jeeⁿ tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomna chiuu waa na jeeⁿ yo tjaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. 22Sa̱a̱ quia na jlueeⁿꞌeⁿ taleicatseineiiⁿ, joꞌ na jlaꞌno̱ⁿꞌna na waa na tcoꞌnaꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ naquiiꞌ watsꞌom. Cweꞌ tyotsꞌo̱o̱ lꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Ee jnda̱ ta̱ꞌ na matseineiiⁿ.

23Quia na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ xuee na mandiꞌntjoom naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ, tjalcweeⁿꞌeⁿ waⁿꞌaⁿ. 24Jnda̱nquia teitquiooꞌ na jndeiiñe scoomꞌm Elisabet. Tyomꞌaaⁿcheⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ wꞌaana cwii ꞌom chiꞌ. 25Quia joꞌ tso juu Elisabet: “Luaa naya machꞌee Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyo̱. Seijndaaꞌñê na cantycwii na cwicaluiꞌjnaaⁿꞌndyo̱ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tjaaꞌnaⁿ jndaaya.”

Seicandii ángel na nluiiñe Jesús

26Joꞌ joꞌ chiꞌ na jnda̱ yom na teitquiooꞌñe ángel Gabriel nnom Zacarías, ndoꞌ majñomnndaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom cwiicheⁿ tsjoom na jndyu Nazaret, tsꞌo̱ndaa Galilea 27na mꞌaaⁿ cwii yuscundyua na jndyu María, tsaⁿꞌñeeⁿ mawaa ñomcaaⁿꞌaⁿ ñequio cwii tsaⁿsꞌa na jndyu José tsjaaⁿ David. 28Jnda̱ tjaquieeꞌ ángel yuu na mꞌaaⁿ, tso nnoom:

—Xmaⁿndyuꞌ, ꞌu na tꞌmaⁿti naya na macandaꞌ. Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿñê ñꞌeⁿndyuꞌ. Quiiꞌntaaⁿ chaꞌtso ntyjelcuꞌ, ꞌu matioꞌnaaⁿñetyeeⁿ.

29Ndoꞌ María quia na jñeeⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ, jeeⁿ seiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ jom ndoꞌ jeeⁿ tyomꞌaaⁿꞌ tsꞌoom ljoꞌ maꞌmo̱ⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ. 30Quia joꞌ tso ángel nnoom:

—María, tintyꞌueꞌ. Ee ꞌu tꞌmaⁿ naya jnda̱ teijnomꞌ na macandaꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 31Luaa nluii, nndeiindyuꞌ ndoꞌ nntseincuiꞌ cwii tyochjoo ndoꞌ nntseicajndyuꞌ juu Jesús. 32Jom nluiitꞌmaⁿñê. Nntseicajndyunaꞌ jom Jnda nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ. Ndoꞌ nñequiaaⁿ na nluiiñe rey chaꞌxjeⁿ ñeseixmaⁿ David na tyotsa̱ꞌntjom. 33Maxjeⁿ nljotyeⁿ na nntsa̱ꞌntjoom ntseindacantyjo Jacob, ndoꞌ tijoom cantycwii cantyja na nntsa̱ꞌntjoom.

34Tso María nnom ángel:

—¿Chiuu nntsꞌaayuunaꞌ na nluii na luaaꞌ? Ee tyoomꞌaaⁿya ñꞌeⁿ tsaⁿsꞌa.

35Quia joꞌ tꞌo̱ ángel nnoom, tso:

—Juu Espíritu Santo nntsꞌaaⁿ cwii tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ ñꞌeⁿndyuꞌ. Ndoꞌ juu na jndeii na matseixmaⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ, nncꞌoomnaꞌ ñꞌeⁿndyuꞌ. Ee joꞌ na nluiiñe yuꞌndaa na ljuꞌ tsꞌom, ndoꞌ nntseicajndyunaꞌ juu Jnda nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 36Ndoꞌ queⁿꞌ cwenta, mati nomnnꞌaⁿꞌ Elisabet meiiⁿ na jnda̱ tquieñê majndeiiñê cwii tyochjoo. Jeꞌ chiꞌ na jnda̱ yom na jndeiiñê. Ndoꞌ jom tsꞌaⁿ na cwilue nnꞌaⁿ na tileicꞌoom jnda. 37Ee tjaaꞌnaⁿ cwii nnom na xocanda̱a̱ nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

38Ndoꞌ tso María nnom ángel:

—Ja tsꞌaⁿ mandiꞌntjomtyeⁿ nnom Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Catsꞌaanaꞌ ñꞌeⁿndyo̱ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na jnda̱ tsuꞌ.

Quia joꞌ mana jluiꞌ ángel na mꞌaaⁿ.

Wjaacandoꞌ María xjoom Elisabet

39Jnda̱ joꞌ seijndaaꞌñe María, seityuaaⁿꞌaⁿ tjaaⁿ. Tjaaⁿ cwii tsjoom naquiiꞌ ntsjo̱ tsꞌo̱ndaa Judá. 40Tueⁿꞌeⁿ waaꞌ Zacarías. Tjaqueⁿꞌeⁿ ndoꞌ tquiaaⁿ na xmaⁿñe Elisabet. 41Jnda̱ na jndii Elisabet jndyeeꞌ María na tquiaa na xmaⁿñê, quia joꞌ seijndeii yuꞌndaa tsꞌom tsiaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ tjaquieeꞌ Espíritu Santo chaꞌwaa naquiiꞌ tsꞌoom. 42Ndoꞌ jndeii seineiiⁿ, tsoom:

—Quiiꞌntaaⁿ chaꞌtsondye tyja̱a̱lcuuya, ꞌu na matioꞌnaaⁿñeti Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ matioꞌnaaⁿñê yuꞌndaa na njom tsꞌom tsiaꞌ. 43Sa̱a̱ ja, ¿ꞌñeeⁿ cwiluiindyo̱ na jndaꞌjom nncuꞌ na cwiluiindyuꞌ tsondyee quii Ta na matsa̱ꞌntjom ja tyjeeꞌcañoomꞌ jndyocandoꞌ ja? 44Ee quia na jndiiya na matsuꞌ na xmaⁿndyo̱, quia joꞌ mantyjacheⁿ seijndeii yuꞌndaa tsꞌom tsiaya na neiiⁿꞌeⁿ. 45Matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌu. Ee matseiꞌyuꞌ na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seicañeeⁿ ꞌu, na tso ángel njomꞌ.

46Quia joꞌ tso María:

Ñequio na xcweeꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ matseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom,

47ndoꞌ neiiⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya jom, ee cwiluiiñê na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê ja.

48Ee tyꞌoom na wiꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿndyo̱, meiiⁿ tsꞌaⁿ na cweꞌ cwantindyo ja na mandiꞌntjo̱ⁿtya̱ⁿ nnoom.

Ndoꞌ jeꞌ jeꞌ, xuee na cwii wjaanaꞌ, chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tsjaaⁿ na wjaawicantyjooꞌ nluena na matioꞌnaaⁿñê ja.

49Ee nqueⁿ na chaꞌtso najndeii matseixmaaⁿ, tꞌmaⁿ naya jnda̱ sꞌaaⁿ ñꞌeⁿndyo̱.

Jom ljuꞌ cwiluiiñê, ndoꞌ maxjeⁿ joꞌ joꞌ xueⁿꞌeⁿ.

50Chaꞌwaa na ndyowanaꞌ, mꞌaaⁿ na wiꞌ tsꞌoom chaꞌtsoti nnꞌaⁿ na cwii wjaawicantyjooꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye jom.

51Ee cantyja na sꞌaaⁿ, tꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu waa najndeii na matseixmaaⁿ.

Sꞌaaⁿ na tꞌoomꞌndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye cheⁿnquiee cantyja na cwilaꞌtiuu.

52Tyotseitꞌmaaⁿꞌñê nnꞌaⁿ na cweꞌ cwantindyo

ndoꞌ tjeiiⁿꞌeⁿ nnꞌaⁿ na waa najnda̱ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ.

53Teijneiⁿ nnꞌaⁿ na nquiu na tjo̱o̱ndye jom.

Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na nquiu na tjaa ljoꞌ cotseitjo̱o̱naꞌ joo, tîcateijneiⁿ naⁿꞌñeeⁿ.

54Tyoteijneiⁿ welooya, nnꞌaⁿ Israel na tyondyeꞌntjom nnoom,

cha caꞌmo̱ⁿnaꞌ na mañjom tsꞌoom na nntseicanda̱a̱ꞌñê ñꞌoom na tsoom nda̱a̱na na nntsꞌaaⁿ.

55Ee tsoom na tijoom cantycwii na wiꞌ tsꞌoom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Israel,

majuu Abraham ñequio nnꞌaⁿ na tuiindye tsjaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ.

56Ndoꞌ ljooꞌñe María chaꞌna ndyee chiꞌ ñequio Elisabet. Jnda̱ chii tjalcweeⁿꞌeⁿ waⁿꞌaⁿ.

Cantyja na tuiiñe Juan

57Tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntseincuii Elisabet, quia joꞌ seincueⁿ cwii tyochjoo. 58Ndoꞌ nnꞌaaⁿꞌaⁿ ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nndyooꞌ jndyena na jeeⁿ wiꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom. Joꞌ chii tꞌomna na neiiⁿna ñꞌeⁿñê. 59Xuee na jnda̱ ñeeⁿ na tuiiñe yuꞌndaa, tjomndyena na nlaꞌcanda̱a̱ꞌndyena costumbre na waa jo nda̱a̱na na cwilꞌana ñꞌeⁿ yoꞌndaa na naⁿnom. Ndoꞌ tyolꞌana na nlaꞌcajndyuna jom xueeꞌ tsotyeeⁿ, Zacarías. 60Sa̱a̱ tꞌo̱ tsoñeeⁿ, matso:

—Nchii joꞌ, maxjeⁿ Juan njñoom.

61Jluena nnoom:

—¿Chiuu na luaaꞌ? ndoꞌ tjaaꞌnaⁿ cwii nnꞌaⁿꞌyoꞌ na luaaꞌ jndyu.

62Quia joꞌ sꞌo̱o̱ lueena nnom tsotye yuꞌndaa na cwitaxꞌeena chiuu lꞌue tsꞌoom na njndyu jnaaⁿ. 63Ndoꞌ jom tcaaⁿ cwii tsom nda̱a̱na. Seiljeiⁿ nacjooꞌnaꞌ: “Juan xueeꞌ yuꞌndaamꞌaaⁿꞌ.” Ndoꞌ chaꞌtsondyena tjaweeꞌ nꞌomna. 64Mañejuu xjeⁿꞌñeeⁿ, jnaaⁿ na matseineiⁿ Zacarías, seitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 65Jeeⁿ ndyaaꞌ tyueneiiⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nndyooꞌ ñꞌeⁿndyena. Tꞌom ñꞌoom chaꞌwaa naquiiꞌ ntsjo̱ tsꞌo̱ndaa Judea cantyja na nmeiiⁿꞌ tuii. 66Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tyondye ñꞌoommeiⁿꞌ, jeeⁿ tyolaꞌwena ñꞌoomꞌñeeⁿ naquiiꞌ nꞌomna. Jeeⁿ tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomna, tyotaꞌxꞌeena nda̱a̱ ntyjeena:

—¿Ljoꞌto cwiluiiñe yuꞌndaamꞌaaⁿꞌ?

Ee jlaꞌno̱ⁿꞌna na Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ tsꞌo̱ nacjooꞌ yuꞌndaaꞌñeeⁿ.

Matseitꞌmaaⁿꞌñe Zacarías Tyꞌo̱o̱tsꞌom

67Ndoꞌ Zacarías, tsotye yuꞌndaa, tooꞌ quiiꞌ tsꞌoom mꞌaaⁿ Espíritu Santo. Tyoñequiaaⁿ ñꞌoom na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ tsꞌoom. Tsoom:

68Catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaa jaa nnꞌaⁿ Israel,

ee jnda̱ jndyoteijneiⁿ jaa nnꞌaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ tiomlꞌuaaⁿ jnaaⁿya.

69Quiiꞌntaaⁿ jaa jnda̱ tqueeⁿ nquii na tjacantyja cwiluiitꞌmaⁿñe na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ.

Cwiluiiñe tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ na ñejndiꞌntjom nnoom.

70Teiyo tsoom na luaaꞌ nntsꞌaaⁿ ñequio ñꞌoom ndyuee profetas cwentaaⁿꞌaⁿ na ljuꞌ nꞌom.

71Na nncwjiiꞌñê jaa luee nnꞌaⁿ na jndoo jaa,

ndoꞌ ñequio luee nnꞌaⁿ na ticueeꞌ nꞌom jaa.

72Ndoꞌ nncꞌoom na wiꞌ tsꞌoom welooya na ñetꞌom teiyo.

Macañjom tsꞌoom ñꞌoomꞌñeeⁿ na seijndaaꞌñetyeeⁿ na ljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ.

73Juu ñꞌoomꞌñeeⁿ tsoom na nntsꞌaaⁿ nnom welooya Abraham na ñetꞌoom teiyoticheⁿ.

74Joꞌ na nntseicandyaañê jaa luee nnꞌaⁿ na jndoo jaa

cha nndya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnoom ñequio na tiꞌmaaⁿꞌ nꞌo̱o̱ⁿya.

75Ndoꞌ chaꞌwaati xuee na cwii mꞌaaⁿtya̱a̱ya,

nncꞌo̱o̱ⁿya naquiiꞌ na jnda̱ tqueⁿljoomꞌm jaa.

Nndya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnoom cantyja na matyꞌiomyanaꞌ.

76Ndoꞌ ꞌu jndaaya, nluiindyuꞌ profeta cwentaaꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ.

Ee ꞌu nncjaꞌjndyeeꞌ jo nnom Ta na nncwjiꞌyuuꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na matseijndaaꞌñe nato,

cha mamꞌaⁿcꞌeendye nnꞌaⁿ quia nncueeꞌcañoom.

77ꞌU nñequiaaꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ na macwiluiꞌnꞌmaaⁿndyena ncꞌe na matseitꞌmaⁿ tsꞌoom jnaaⁿna.

78Ncꞌe na tjacantyja na wiꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa,

juu na nnaⁿ nandyeticheⁿ, njñoom juu na nntseixueeñe jo nda̱a̱ya.

79Juu nntseixueeñe nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ najo̱o̱ⁿñe na manchjenaꞌ joo na wiꞌ na cwitjoom.

Ndoꞌ nncjaachom jaa nato na ya nncꞌo̱o̱ⁿya jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

80Tjawijndeii tyochjoo Juan. Tjawijndo̱ꞌ tsꞌoom cantyja najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ quia na tueꞌntyjo̱ na tsaⁿsꞌa jom, tyomꞌaaⁿ jo ndoꞌ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom hasta xjeⁿ na seicaꞌmo̱ⁿñê nda̱a̱ nnꞌaⁿ Israel.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index