Search form

Lucas 1:17

17Jom nndyojñeeⁿ jo nnom Ta Jesucristo cwii tjo̱o̱cheⁿ na nndyo. Ndoꞌ nndiꞌntjoom nnom ñequio najndeii na ñejndiꞌntjom Elías. Nntsꞌaaⁿ na caljoya nꞌom nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ ndana cha nnꞌaⁿ na cwilaꞌquieꞌ nꞌom, nnquiooꞌ nꞌomna cantyja na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na cwilꞌa yuu na matyꞌiomyanaꞌ. Luaaꞌ nntsꞌaaⁿ cha nntseijndaaꞌñeyanaꞌ naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na nncꞌom cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index