Search form

Lucas 1:48

48Ee tyꞌoom na wiꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿndyo̱, meiiⁿ tsꞌaⁿ na cweꞌ cwantindyo ja na mandiꞌntjo̱ⁿtya̱ⁿ nnoom.

Ndoꞌ jeꞌ jeꞌ, xuee na cwii wjaanaꞌ, chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tsjaaⁿ na wjaawicantyjooꞌ nluena na matioꞌnaaⁿñê ja.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index