Search form

Lucas 1:76

76Ndoꞌ ꞌu jndaaya, nluiindyuꞌ profeta cwentaaꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ.

Ee ꞌu nncjaꞌjndyeeꞌ jo nnom Ta na nncwjiꞌyuuꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na matseijndaaꞌñe nato,

cha mamꞌaⁿcꞌeendye nnꞌaⁿ quia nncueeꞌcañoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index