Search form

Lucas 10:13

Njoom na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na tiñeꞌlaꞌcanda̱

(Mt. 11:20-24)

13’Wiꞌ nntjomꞌyoꞌ ꞌo nnꞌaⁿ tsjoom Corazín. Mati ꞌo nnꞌaⁿ tsjoom Betsaida, ee xeⁿ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoom Sidón ñꞌeⁿ Tiro tꞌmo̱o̱ⁿya juu najndeii na matseixmaⁿya chaꞌxjeⁿ tꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌ ꞌo, tyuaaꞌ jlaꞌcanda̱a̱ꞌndye naⁿꞌñeeⁿ na teindyuaandyena na tcweeꞌna liaa na ta̱a̱ ndoꞌ tioona tsjaaꞌ nqueⁿna na cwitꞌmo̱o̱ⁿna na cwilcweꞌ nꞌomna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index