Search form

Lucas 11

Maꞌmo̱ⁿ Jesús chiuu nlana̱a̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom

(Mt. 6:9-15; 7:7-11)

1Tyomꞌaaⁿ Jesús cwii joo na matseineiiⁿ nnom Tsotyeeⁿ. Quia na jnda̱ jnda̱ seineiiⁿ, cwiindye joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, tso nnoom:

—Ta, caꞌmo̱ⁿꞌ nda̱a̱yâ chiuu nlana̱a̱ⁿyâ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, chaꞌxjeⁿ na tꞌmo̱ⁿ Juan nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tyolaꞌjomndye ñꞌeⁿñê.

2Tsoom nda̱a̱na:

—Quia na cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, canduꞌyoꞌ:

Tsotya̱a̱yâ na mꞌaaⁿꞌ cañoomꞌluee

ñequiiꞌcheⁿ catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ xueꞌ.

Candyo cantyja na matsa̱ꞌntjomꞌ naquiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ.

Caluii cantyja na ꞌu lꞌue tsꞌomꞌ nnom tsjoomnancue chaꞌxjeⁿ na cwiluii cañoomꞌluee.

3Quiaaꞌ na nlcwaaꞌâ ticwii xuee.

4Ndoꞌ catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ jâ jnaaⁿyâ,

ee mati cwilaꞌtꞌmaⁿ nꞌo̱o̱ⁿyâ chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nda̱a̱yâ.

Cateijndeiꞌ na tincjaachuuñenaꞌ jâ na nlꞌaayâ yuu na ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ.

Ndoꞌ catseicandyaandyuꞌ jâ lꞌo̱ juu natia.

5Mati tsoom nda̱a̱na:

—Calꞌuuya xeⁿ cwiindyoꞌ ꞌo ya ñꞌoom ñequio cwii tsꞌaⁿ, ndoꞌ xcwe tsjom nncjaꞌ na mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ na nntsuꞌ nnoom: “Aa ndiꞌ, cateijndeiꞌyaꞌ ndyee taⁿꞌ tyooꞌ ja. 6Ee jeꞌndyo tyjeeꞌ cwii tsꞌaⁿ na ya ñꞌoom ja ñꞌeⁿñe wꞌaya na cweꞌ mawinomyaaⁿ, tquia quia wjaatyeeⁿcheⁿ. Ndoꞌ ja tjaaꞌnaⁿ ljoꞌ ya na nlcwaaⁿꞌaⁿ.” 7Quia joꞌ naquiiꞌ wꞌaacheⁿ nncꞌo̱o̱ⁿ, nntsoom: “Jeeⁿ sa ꞌu, tañeꞌquicantyja, ee jnda̱ seicuꞌtya̱ⁿ ꞌndyootsꞌa, ndoꞌ jnda̱ mawaya cjooꞌ jnduu. Mati ntseindaaya jnda̱ jndana. Joꞌ chii xonda̱a̱ na nnteijndei na maco̱ⁿꞌ.” 8Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiiⁿ na tsꞌaⁿ na ya ñꞌoom ꞌu ñꞌeⁿñe, xoquintyjaaⁿ na nnteijneiⁿ ꞌu. Cweꞌ ee na jndeiiꞌ ꞌndyoꞌ, joꞌ na nnquicantyjatoom na nñequiaaⁿ chaꞌtso na macaⁿnaꞌ ꞌu. 9Joꞌ chii ja matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ: Cataⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom quia joꞌ nñequiaaⁿ. Cjooꞌya nꞌomꞌyoꞌ na calꞌueeꞌndyoꞌ chiuu ya jo nnoom, quia joꞌ nliuꞌyoꞌ. Macweꞌ na caꞌmaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ nnaaⁿ chaꞌcwijom cwii ꞌndyootsꞌa jo nda̱a̱ꞌyoꞌ. 10Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na waa na macaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, maxjeⁿ nloꞌñom. Ndoꞌ tsꞌaⁿ na malꞌue, maxjeⁿ nljeii. Ndoꞌ tsꞌaⁿ na maꞌmaⁿ, maxjeⁿ nnaaⁿ jo nnom.

11Aa ndyaꞌ mꞌaaⁿ cwiindyoꞌ ꞌo xeⁿ nlcaⁿ jndaꞌ tyooꞌ njomꞌ, ¿aa cweꞌ tsjo̱ꞌ nñequiaaꞌyuꞌ nnoom? Oo xeⁿ nlcaaⁿ catscaa njomꞌ, ¿aa catsuu nñequiaaꞌ nnoom? 12Oo xeⁿ nlcaaⁿ tseiꞌcaxti njomꞌ, ¿aa nñequiaaꞌyuꞌ catsjo̱ nnoom? 13Joꞌ chii xeⁿ na ꞌo na tia nnꞌaⁿndyoꞌ nquiuꞌyoꞌ na nñequiaꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na ya nda̱a̱ ndaꞌyoꞌ, majndeiiticheⁿ nquii Tsotyeꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee nñequiaaⁿ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na cwitaⁿ juu nnoom.

Cwilueyoona na Jesús tsaⁿjndiitquiee matseixmaaⁿ

(Mt. 12:22-30; Mr. 3:19-27)

14Tjeiꞌ Jesús tsaⁿjndii naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na tileicatseineiⁿ. Jnda̱ na jluiꞌ tsaⁿjndii, quia joꞌ tcoꞌyanaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ, ya seineiiⁿ. Ndoꞌ jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. 15Sa̱a̱ cwantindye joona tyoluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ macwjeeⁿꞌeⁿ naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ cweꞌ ncꞌe na matseixmaaⁿ najndeii tsaⁿjndiitquiee Beelzebú.

16Ndoꞌ ntꞌomcheⁿ cweꞌ na ñeꞌcalꞌa xjeⁿ jom, tyotaⁿ cwii ꞌnaaⁿ cha caꞌmo̱ⁿnaꞌ na cañoomꞌluee cwinaⁿ najneiⁿ. 17Sa̱a̱ jom na mantyjeeⁿ ñꞌomtiuu ꞌnaaⁿna, tsoom nda̱a̱na:

—Xeⁿ cwito̱ⁿꞌndye nnꞌaⁿ ndyuaa yuu na matsa̱ꞌntjom cwii gobiernom, maxjeⁿ nntyuiiꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjoom. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cwii wꞌaa, xeⁿ titjoomꞌ cwiꞌmaⁿ, maxjeⁿ cwilaꞌtyuiiꞌndye cheⁿnquieena. 18Mati Satanás xeⁿ mato̱ⁿꞌñe cheⁿnqueⁿ, quia joꞌ ¿chiuu nntsꞌaayuunaꞌ na nljotyeⁿ cantyja na matsa̱ꞌntjoom? Luaaꞌ matsjo̱o̱ya ee ꞌo cwinduꞌyoꞌ na ja macwjiiꞌa naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ ncꞌe Beelzebú. 19Ee xeⁿ mayuuꞌ na ja macwjiiꞌa naⁿjndii ñequio najndeii na matseixmaⁿ Beelzebú, quia joꞌ mati ncꞌiaaꞌyoꞌ, ñequio najndeii jom cwitjeiiꞌna naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ ncꞌe na tiyuuꞌ na ljoꞌ, joꞌ chii cantyja na cwilꞌa joona macwjiꞌyuuꞌñenaꞌ na tixcwe cwitjeiꞌyoꞌ cwenta. 20Ee xeⁿ ja ñequio najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom macwjiiꞌa naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, maꞌmo̱ⁿnaꞌ na juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, jnda̱ tyjeeꞌcañoomnaꞌ ꞌo.

21’Manquiuꞌyoꞌ tsꞌaⁿ na maleichuu lꞌo̱ tsꞌiaaⁿ cwentaaꞌ tiaꞌ, waa najneiⁿ. Joꞌ na ya machꞌeeⁿ cwenta waⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ tjaaꞌnaⁿ ljoꞌ nntjoom ꞌnaaⁿꞌaⁿ na niom. 22Sa̱a̱ quia nncwjeeꞌcañoom cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na jndeiiti, nchiiti jom, quia joꞌ taxocanaⁿjneiⁿ ñꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ. Chaꞌtso lꞌo̱ tsꞌiaaⁿ na quitꞌmaⁿ tsꞌoom, nncwjiꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ nleilꞌueeꞌñe ꞌnaaⁿꞌaⁿ na niom.

23’ꞌÑeeⁿ juu na ticꞌoomñe cantyja ꞌnaⁿya, maxjeⁿ mꞌaaⁿ nacjoya. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na ticatseitjom nnꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱, matseilcweeⁿꞌeⁿ nnꞌaⁿ cha ticalaꞌyuꞌna ñꞌeⁿndyo̱.

Cwiꞌoolcweeꞌ naⁿjndii naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ

(Mt. 12:43-45)

24’Cwii tsaⁿjndii quia na jnda̱ tjeiꞌnaꞌ jom naquiiꞌ tsꞌom cwii tsꞌaⁿ, cweꞌ manomtoom yuu na tjaaꞌnaⁿ ndaa, malꞌueeⁿ yuu nncwajñeeⁿ. Ndoꞌ na tîcaljeiiⁿ joꞌ, seitioom: “Jo̱nlcwa̱ꞌnndaꞌa naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ yuu na jluiiꞌa.” 25Quia na nncueⁿꞌeⁿ joꞌ joꞌ, nljeiiⁿ na jnda̱ taa ndoꞌ jnda̱ teijndaaꞌya. 26Joꞌ chii nncjaacachoom ntꞌomcheⁿ ntquieeꞌ naⁿjndii na wiꞌndyeti, nchiiti jom. Nncꞌooquieꞌna naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ joꞌ joꞌ nncꞌomna. Tsaⁿꞌñeeⁿ manioomti ntjoom na jnda̱ we.

Nnꞌaⁿ na mayuuꞌcheⁿ na neiiⁿ

27Xjeⁿ na matseineiⁿ Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ, cwii yuscu quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye, seiwe jndyeeꞌ ndoꞌ tso nnoom:

—Matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌaⁿ na seincuii ꞌu ndoꞌ seicateiꞌ ꞌu.

28Sa̱a̱ jom tꞌo̱o̱ⁿ nnom, tsoom:

—Matꞌmaⁿti matioꞌnaaⁿñê nnꞌaⁿ na cwindye ñꞌoomꞌm ndoꞌ cwilaꞌcanda̱ joonaꞌ.

ꞌNaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jonás

(Mt. 12:38-42; Mr. 8:12)

29Jnda̱ tjawijndyeti nnꞌaⁿ na cañoomꞌ Jesús, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na matsoom nda̱a̱na:

—Nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ, jeeⁿ ndyaꞌ tia nnꞌaⁿndye. Cwitaⁿna na caluii cwii ꞌnaaⁿ na nntyꞌiaana na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ tsꞌaⁿ, sa̱a̱ taxocaluii na cwitaⁿna, macanda̱ nluii ꞌnaaⁿ chaꞌxjeⁿ na tjom Jonás. 30Ee juu Jonás tyotseixmaaⁿ ꞌnaaⁿ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoom Nínive ncꞌe na jluiꞌnꞌmaaⁿñê tsꞌom tsiaaꞌ catscaa tꞌmaaⁿ xuee jnda̱ ndyee na tioyoꞌ jom. Maluaaꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nntseixmaⁿya ꞌnaaⁿ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ. 31Xuee quia na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, nncwandoꞌnndaꞌ yuscu na tyotsa̱ꞌntjom nnꞌaⁿ ndyuaa jo ndoꞌ na macaluiꞌ caxjuu tsꞌoomꞌnaaⁿ. Ndoꞌ nñequiaaⁿ jnaaⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ jeꞌ, ee jeeⁿ ndyaꞌ tquia jnaaⁿ na ñeꞌcañeeⁿ ñꞌoomjndo̱ꞌtsꞌom na tyotseineiⁿ Salomón. Ndoꞌ ljoo mꞌaaⁿya jeꞌ na tꞌmaⁿti cwiluiindyo̱, nchiiti Salomón, sa̱a̱ tiñecandyeꞌyoꞌ ñꞌoom na mañequia. 32Xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, nntaꞌndoꞌnndaꞌ nnꞌaⁿ tsjoom Nínive, mandiñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ jeꞌ na quia nncꞌoowjee. Ndoꞌ nntꞌuiityeⁿnaꞌ joona ncꞌe na yati lꞌa nnꞌaⁿ Nínive. Ee joo naⁿꞌñeeⁿ lcweꞌ nꞌomna quia na tyoñequiaa Jonás ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱na. Ndoꞌ ꞌo jeꞌ, ja jnda̱ tyja̱ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na cwiluiitꞌmaⁿndyo̱tya̱, nchiiti Jonás, sa̱a̱ nchaaꞌ lꞌuu ñeꞌcalcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ.

Tsꞌomnnom tsꞌaⁿ tseixmaⁿnaꞌ chaꞌcwijom lámpara

(Mt. 5:15; 6:22-23)

33Tso Jesús:

—Tjaaꞌnaⁿ tsꞌaⁿ na ntseicwꞌaa lámpara, jnda̱ joꞌ nncwjaaꞌñeyom juunaꞌ yuu na wantyꞌiuuꞌ oo nacjeeꞌ castom. Maxjeⁿ nntseintyjaaⁿ juunaꞌ yuu na ndye cha xuee nncꞌooquieꞌ nnꞌaⁿ. 34Laꞌxmaⁿ nꞌomnnom tsꞌaⁿ chaꞌcwijom lámpara cwentaaꞌ chaꞌwaañe tsꞌaⁿ. Xeⁿ na ya nꞌomnjomꞌ quia joꞌ chaꞌwaandyuꞌñꞌeⁿꞌ mꞌaaⁿꞌ na xueeñe. Sa̱a̱ xeⁿ tisꞌa nꞌomnjomꞌ quia joꞌ chaꞌwaandyuꞌñꞌeⁿꞌ mꞌaaⁿꞌ na jaaⁿñe. 35Quia joꞌ catsaꞌ cwenta na juu na cwiluiiñe naxuee cantyja ꞌnaⁿꞌ, tintseicwaqueⁿnaꞌ joꞌ najaaⁿñe. 36Xeⁿ chaꞌtso cantyja ꞌnaⁿꞌ matseiꞌxmaⁿꞌ naxuee ndoꞌ tjaa yuu candiiꞌ najaaⁿ, quia joꞌ nntseijomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌ chaꞌcwijom lámpara na matseixueeñe chom nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

Matseicano̱o̱ⁿ Jesús jnaaⁿ nnꞌaⁿ fariseos

(Mt. 23:1-36; Mr. 12:38-40; Lc. 20:45-47)

37Quia na jnda̱ seineiⁿ Jesús, cwii tsꞌaⁿ fariseo tso nnoom na cjaⁿ, nlcwaaⁿꞌaⁿ waaꞌ. Jnda̱ tueⁿꞌeⁿ, tjaqueⁿꞌeⁿ quiiꞌ wꞌaa ndoꞌ tyꞌewindyuaandyena nacañoomꞌ meiⁿsa. 38Juu fariseoꞌñeeⁿ, jeeⁿ ticjaaweeꞌ tsꞌom quia ntyꞌiaaꞌ na ticandyuuꞌ Jesús cwii tjo̱o̱cheⁿ na nlcwaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ costumbre cwilꞌa joona. 39Tso Ta Jesús nnom:

—ꞌO nnꞌaⁿ fariseos, jeeⁿ cwilaljuꞌyoꞌ nacjoo watso ñꞌeⁿ nquio sa̱a̱ nꞌomnaꞌ ndicwaⁿ cwajndii. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ee tooꞌcheⁿ mꞌaaⁿ ñomtiuu chiuu nnda̱a̱ nntyꞌueeꞌyoꞌ ꞌnaⁿ ñequio ntꞌomcheⁿ natia na cwilꞌaꞌyoꞌ. 40Ntjeiⁿndyoꞌ ꞌo. Manquiuꞌyoꞌ na Tyꞌo̱o̱tsꞌom seijndaaꞌñê nacjooꞌ tsꞌaⁿ, mati seijndaaꞌñê naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ. 41Calꞌaꞌyoꞌ naya ndyeñeeⁿꞌ, quia joꞌ mꞌmo̱ⁿnaꞌ na ljuꞌ cwiluiindyoꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ.

42’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ fariseos, meiiⁿ jeeⁿ cwilacanda̱ꞌyoꞌ na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ diezmo cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom hasta meiiⁿ cweꞌ ñequio tscojñom tsꞌoomjndya ñequio tsco na ja, ndoꞌ chaꞌtso ntꞌomcheⁿ nnom tsco na cwicwaꞌyoꞌ, sa̱a̱ tquia cwiꞌndyeꞌyoꞌ na nlꞌaꞌyoꞌ yuu na matyꞌiomyanaꞌ ñequio ncꞌiaaꞌyoꞌ. Mati meiⁿchjoo ticajnda nquiuꞌyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nmeiⁿꞌ macaⁿnaꞌ na calacanda̱ꞌyoꞌ ndoꞌ titsaawiꞌntyjeꞌyoꞌ na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ diezmo cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

43’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ fariseos, ee ꞌo cwilayuunda̱a̱ꞌyoꞌ ntsula̱ na cañoomticheⁿ naquiiꞌ lanꞌom. Ndoꞌ jeeⁿ lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na calaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ ꞌo quia cwiwincwindyoꞌ nataa cha cantyꞌiaa nnꞌaⁿ.

44’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio ꞌo nnꞌaⁿ fariseos na cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ yannꞌaⁿndyoꞌ cweꞌ cha queⁿ nnꞌaⁿ cwenta. Cantyja ꞌnaⁿꞌ ꞌo jndye nnꞌaⁿ wjaachuuñenaꞌ na meiⁿchjoo ticaliuna na tisꞌa cwilꞌana. Matseijomnaꞌ ꞌo chaꞌna ndeiꞌluaa na jnda̱ tsu. Meiiⁿ cwico̱ꞌ nnꞌaⁿ nacjoonaꞌ sa̱a̱ ticaliuna na ndeiꞌluaa joꞌ.”

45Tꞌo̱ cwiindye naⁿꞌñeeⁿ na maꞌmo̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Tso nnoom:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, ñꞌoom na matsuꞌ luaaꞌ, mati matseijnaaⁿꞌnaꞌ jâ.

46Quia joꞌ tsoom nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Mati ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo na cwilaꞌjnda̱ꞌyoꞌ na calaꞌcanda̱ nnꞌaⁿ ñꞌoom na jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ chaꞌcwijom na cwityꞌiomꞌyoꞌ xuu nnꞌaⁿ sa̱a̱ ncjoꞌyoꞌ, nchaaꞌ lꞌuu nntiiꞌ lueeꞌyoꞌ.

47’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cwilꞌaꞌxcoꞌyoꞌ ndeiꞌluaa ꞌnaaⁿ profetas na tyolaꞌcwje weloꞌyoꞌ tandyo xuee, cha cantyꞌiaa nnꞌaⁿ na jeeⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ manquieeti weloꞌyoꞌ na ñetꞌom quia ljoꞌ jlaꞌcwjeena naⁿꞌñeeⁿ. 48Ndoꞌ na luaaꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ, cwiluiꞌyuuꞌ na cwilajomndyoꞌ na luaaꞌ lꞌana. Ee joona jlaꞌcwjeena naⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ ꞌo jeꞌ cwilꞌaꞌxcoꞌyoꞌ ndeiꞌluaa naⁿꞌñeeⁿ.

49’Joꞌ chii cantyja na jndo̱ꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ na tsoom: “Quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ njño̱o̱ⁿya profetas ñequio apóstoles. Ntꞌomndye joona nlaꞌcwjee nnꞌaⁿ, ndoꞌ ntꞌomcheⁿ nleiꞌntyjo̱na.” 50Joꞌ chii, nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na chojnaⁿna nioom chaꞌtso profetas na tyolaꞌcwjee nnꞌaⁿ xjeⁿ na jnaⁿcheⁿ tsjoomnancue. 51Wjaacꞌoomnaꞌ na tioo nioomꞌ Abel na seiquioo Caín hasta na macanda̱ na tioo nioomꞌ Zacarías, tsꞌaⁿ na jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌ tio tꞌmaⁿ ñequio ta watsꞌom. Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, maxjeⁿ nntioomndye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ.

52’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés. Ee jnda̱ jlaꞌcuꞌyoꞌ ñꞌoom na mañequiaanaꞌ na wjaatseijndo̱ꞌnaꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Mancjoꞌtiꞌyoꞌ ticjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ meiⁿ tiñeꞌquiaꞌyoꞌ na nncꞌooliu nnꞌaⁿna queeⁿ nꞌom na ñecalaꞌno̱ⁿꞌna juunaꞌ.

53Jnda̱ na seineiⁿ Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱na, quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnꞌaⁿ fariseos, to̱ꞌna na tꞌmaⁿ tyolaꞌncjooꞌndyena ñꞌeⁿñê. To̱ꞌna na tyolaꞌliooꞌna jom na jndye ñꞌoom tyotaꞌxꞌeena nnoom. 54Tyoqueⁿna cwenta xeⁿ nntsoom cwii ñꞌoom na nñequiaanaꞌ na ntꞌuiinaꞌ jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index