Search form

Lucas 11:19

19Ee xeⁿ mayuuꞌ na ja macwjiiꞌa naⁿjndii ñequio najndeii na matseixmaⁿ Beelzebú, quia joꞌ mati ncꞌiaaꞌyoꞌ, ñequio najndeii jom cwitjeiiꞌna naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ ncꞌe na tiyuuꞌ na ljoꞌ, joꞌ chii cantyja na cwilꞌa joona macwjiꞌyuuꞌñenaꞌ na tixcwe cwitjeiꞌyoꞌ cwenta.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index