Search form

Lucas 11:29

ꞌNaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jonás

(Mt. 12:38-42; Mr. 8:12)

29Jnda̱ tjawijndyeti nnꞌaⁿ na cañoomꞌ Jesús, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na matsoom nda̱a̱na:

—Nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ, jeeⁿ ndyaꞌ tia nnꞌaⁿndye. Cwitaⁿna na caluii cwii ꞌnaaⁿ na nntyꞌiaana na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ tsꞌaⁿ, sa̱a̱ taxocaluii na cwitaⁿna, macanda̱ nluii ꞌnaaⁿ chaꞌxjeⁿ na tjom Jonás.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index