Search form

Lucas 11:31

31Xuee quia na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, nncwandoꞌnndaꞌ yuscu na tyotsa̱ꞌntjom nnꞌaⁿ ndyuaa jo ndoꞌ na macaluiꞌ caxjuu tsꞌoomꞌnaaⁿ. Ndoꞌ nñequiaaⁿ jnaaⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ jeꞌ, ee jeeⁿ ndyaꞌ tquia jnaaⁿ na ñeꞌcañeeⁿ ñꞌoomjndo̱ꞌtsꞌom na tyotseineiⁿ Salomón. Ndoꞌ ljoo mꞌaaⁿya jeꞌ na tꞌmaⁿti cwiluiindyo̱, nchiiti Salomón, sa̱a̱ tiñecandyeꞌyoꞌ ñꞌoom na mañequia.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index