Search form

Lucas 11:42

42’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ fariseos, meiiⁿ jeeⁿ cwilacanda̱ꞌyoꞌ na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ diezmo cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom hasta meiiⁿ cweꞌ ñequio tscojñom tsꞌoomjndya ñequio tsco na ja, ndoꞌ chaꞌtso ntꞌomcheⁿ nnom tsco na cwicwaꞌyoꞌ, sa̱a̱ tquia cwiꞌndyeꞌyoꞌ na nlꞌaꞌyoꞌ yuu na matyꞌiomyanaꞌ ñequio ncꞌiaaꞌyoꞌ. Mati meiⁿchjoo ticajnda nquiuꞌyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nmeiⁿꞌ macaⁿnaꞌ na calacanda̱ꞌyoꞌ ndoꞌ titsaawiꞌntyjeꞌyoꞌ na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ diezmo cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index