Search form

Lucas 11:44

44’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio ꞌo nnꞌaⁿ fariseos na cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ yannꞌaⁿndyoꞌ cweꞌ cha queⁿ nnꞌaⁿ cwenta. Cantyja ꞌnaⁿꞌ ꞌo jndye nnꞌaⁿ wjaachuuñenaꞌ na meiⁿchjoo ticaliuna na tisꞌa cwilꞌana. Matseijomnaꞌ ꞌo chaꞌna ndeiꞌluaa na jnda̱ tsu. Meiiⁿ cwico̱ꞌ nnꞌaⁿ nacjoonaꞌ sa̱a̱ ticaliuna na ndeiꞌluaa joꞌ.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index