Search form

Lucas 11:46

46Quia joꞌ tsoom nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Mati ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo na cwilaꞌjnda̱ꞌyoꞌ na calaꞌcanda̱ nnꞌaⁿ ñꞌoom na jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ chaꞌcwijom na cwityꞌiomꞌyoꞌ xuu nnꞌaⁿ sa̱a̱ ncjoꞌyoꞌ, nchaaꞌ lꞌuu nntiiꞌ lueeꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index