Search form

Lucas 12

Maꞌmo̱ⁿ Jesús na tincꞌo̱o̱ⁿya na we waa cwilatiuuya

1Yocheⁿ na luaaꞌ, jndye meiⁿ nnꞌaⁿ tjatjomndye hasta tyoteiꞌcaljoondye ntyjeena na tyeeⁿ mꞌaⁿna. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyotseineiⁿjñeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Matsoom:

—Calꞌaꞌyoꞌ cwenta ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ fariseos, ee we waa cwilaꞌtiuuna. Ndoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ wjaantyꞌeenaꞌ chaꞌna cwiwicandiꞌ ndaaljoꞌ naquiiꞌ tsqueeⁿ tyooꞌ. 2Tjaaꞌnaⁿ cwii na cweꞌ wantyꞌiuuꞌ waa na xocano̱o̱ⁿ ndoꞌ tjaaꞌnaⁿ meiⁿcwii na cweꞌ ntyꞌiu na xocaliu nnꞌaⁿ. 3Cweꞌ ncꞌe joꞌ, chaꞌtso na ñejnduꞌyoꞌ yuu najaaⁿñe, maxjeⁿ nleitquiooꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ yuu na xuee. Ndoꞌ ñꞌoom na jnda̱ jlaneiⁿꞌyoꞌ na ñemaaⁿꞌ ñemaaⁿꞌ naquiiꞌ lꞌaa na ta̱ꞌ, maxjeⁿ nleicꞌuaanaꞌ chꞌeⁿ.

ꞌÑeeⁿ juu laxmaaⁿ na cꞌo̱o̱ⁿ na nquiaaya

(Mt. 10:28-31)

4’ꞌO nnꞌaⁿ na ya ñꞌoom ja ñꞌeⁿndyoꞌ, nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, tincꞌomꞌyoꞌ na nquiaꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌcwjee nnꞌaⁿ ee tjaa ljoꞌ cwii nnda̱a̱ nlꞌatina ñꞌeⁿndyoꞌ. 5Ja mꞌmo̱o̱ⁿ ꞌñeeⁿ na nncꞌomꞌyoꞌ na nquiaꞌyoꞌ. Cꞌomꞌyoꞌ na nquiaꞌyoꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee jom waa najneiⁿ na nncjoomꞌm ꞌo naquiiꞌ bꞌio quia na jnda̱ tjeiiⁿꞌeⁿ na cwitandoꞌyoꞌ. Mayuuꞌ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, jom cꞌomꞌyoꞌ na nquiaꞌyoꞌ.

6’ꞌOm cantsaa nchꞌu ¿aa nchii ñewe tsjo̱ꞌñjeeⁿ cwileilꞌuandyeyoꞌ? Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, meiⁿcwiindye jooyoꞌ tyootsuuꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 7Majndeiiticheⁿ ꞌo. Hasta ticwii cwii soonqueⁿꞌyoꞌ, jnda̱ teiꞌnchonaꞌ. Joꞌ chii tintyueꞌyoꞌ, ee ꞌo jndandyoꞌtiꞌyoꞌ nchiiti cantsaa nchꞌu na jndyendye.

Catjeiꞌyuuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo

(Mt. 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8’Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na macwjiꞌyuuꞌñe cantyja ꞌnaⁿya jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ, mati ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nncwjiꞌyuuꞌndyo̱ na mawajnaⁿꞌa tsaⁿꞌñeeⁿ jo nda̱a̱ ángeles cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 9Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na macwjiꞌñe cantyja ꞌnaⁿya jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ, mati ja nntsjo̱o̱ na ticwajnaⁿꞌaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ jo nda̱a̱ ángeles cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

10’Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matso cwii ñꞌomntjeiⁿ nacjo ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌoom tsaⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na nncjuꞌ ñꞌomwiꞌ nacjooꞌ Espíritu Santo, taxocatseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu.

11’Quia na nncꞌoocho nnꞌaⁿ ꞌo jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwituꞌxeⁿ ñꞌoom naquiiꞌ lanꞌom nchꞌu, oo jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ, xjeⁿꞌñeeⁿ tincꞌomꞌyoꞌ ñꞌomtiuu cwaaⁿ ñꞌoom nlaꞌlcweꞌyoꞌ 12ee xjeⁿꞌñeeⁿ nquii Espíritu Santo mꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ cwaaⁿ ñꞌoom nnduꞌyoꞌ.

Maquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na tyañe

13Quia joꞌ cwii tsꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye, tso:

—Ta, catsuꞌ nnom tiꞌxio̱o̱ na cato̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ꞌnaⁿ na ꞌndii tsotya̱a̱yâ, nloꞌño̱ⁿya na tseixmaⁿnaꞌ cwentaya.

14Tꞌo̱ Jesús nnom, matsoom:

—ꞌU re, ja nchii cwiluiindyo̱ na cuꞌxa̱ⁿya ñꞌoom ꞌnaⁿꞌyoꞌ oo na cato̱o̱ⁿꞌa ꞌnaⁿꞌyoꞌ.

15Jnda̱ joꞌ tsoom nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ:

—¿Aa jndoꞌyoꞌ? Nmeiiⁿꞌ quichꞌeenaꞌ. Queⁿndyoꞌ cwenta na tilaqueeⁿ nꞌomꞌyoꞌ ꞌnaⁿ. Ee na wandoꞌ tsꞌaⁿ nchii manaⁿnaꞌ cweꞌ na jndye ꞌnaaⁿꞌaⁿ niom.

16Quia joꞌ mati seineiiⁿ cwii ñꞌoom na cweꞌ tjañoomꞌ, tsoom:

—Tyomꞌaaⁿ cwii tsaⁿtya na ya tyuaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ jeeⁿ ya tyoweꞌ ntjoomꞌm. 17Tyotseitioom naquiiꞌ tsꞌoom, matsoom: “Chiuu chiuu nntsꞌaayo̱ ee tjaaꞌnaⁿ yuu ya nntseiwa̱ya ꞌnaⁿ na tueꞌ.” 18Seineiⁿ cheⁿnqueⁿ, tsoom: “Ntyjii chiuu nntsꞌaa, nntseityuiiꞌa nda̱ꞌ yuu na cwicañjom na cwiweꞌ ndoꞌ nntsꞌaa ntꞌomcheⁿ na ntꞌmaⁿti. Joꞌ joꞌ nntseiwa̱ chaꞌtso na tueꞌ ñequio ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿya. 19Ndoꞌ nntsjo̱o̱cheⁿnco̱ no̱o̱ⁿ: Jeꞌ jeꞌ yuuꞌa, jndye ꞌnaⁿya jnda̱ seiwa̱ na nleijndeiinaꞌ jndye ndyu. Jeꞌ nncwajndya̱, nlcwaaꞌa ndoꞌ nncꞌua. Nncꞌo̱o̱ⁿ na neiⁿnco tsꞌo̱o̱ⁿ.” 20Sa̱a̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom: “Ntjeiⁿndyuꞌ ꞌu. Tsjom jeꞌ nncꞌioꞌ ndoꞌ chaꞌtso ꞌnaⁿꞌ na jnda̱ seiweꞌ, ¿ꞌñeeⁿ nljonaꞌ lꞌo̱?” 21Maluaaꞌ nntjom tsꞌaⁿ na tomti ñjom tsꞌom na matseitꞌue ꞌnaaⁿꞌ. Sa̱a̱ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tseixmaⁿ na jñeeⁿꞌñe.

Machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwenta ntseinaaⁿ

(Mt. 6:25-34)

22Ndoꞌ tso Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê:

—Cweꞌ joꞌ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, tancꞌomꞌyoꞌ na jeeⁿ jndye mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ ꞌo tsjoomnancue, yuu nluiꞌ na nlcwaꞌyoꞌ ndoꞌ na nlcweeꞌyoꞌ. 23Ee tꞌmaⁿti tseixmaⁿ na cwitandoꞌyoꞌ nchiiti nantquie na cwicwaꞌyoꞌ. Ndoꞌ cajndandyoꞌtiꞌyoꞌ nchiiti liaꞌyoꞌ. 24Queⁿꞌyoꞌ cwenta candyaa, tiquinomyoꞌ, meiⁿ tiquilaꞌweyoꞌ ntjom na cwiweꞌ, meiⁿ lꞌaa yuu na nlaꞌweyoꞌ nantquie tjaaꞌnaⁿ, ndoꞌ meiⁿ nda̱ꞌ ꞌnaaⁿyoꞌ tjaaꞌnaⁿ sa̱a̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom mateixꞌeeⁿ jooyoꞌ. ꞌO cajndandyoꞌti ntyjeeⁿ, nchiiti cweꞌ candyaa. 25¿ꞌÑeeⁿ cwii ꞌo nnda̱a̱ nntsꞌaa na nleitcooñeti meiiⁿ ñeꞌchjoowiꞌ, cweꞌ na jeeⁿ jndye matseitiuu? 26Quia joꞌ xeⁿ xonda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ meiⁿ ñechjoowiꞌ luaaꞌ, cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na jeeⁿ jndye cwilatiuuꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ ntꞌomcheⁿ na majndeiiticheⁿ joꞌ xonda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ.

27’Queⁿꞌyoꞌ cwenta chiuu waa na neiⁿncooꞌ ljaaꞌ canchiiꞌ. Tiquilꞌanaꞌ tsꞌiaaⁿ, meiⁿ tiquilꞌanaꞌ canduu na nluii liaanaꞌ. Sa̱a̱ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿ nquii rey Salomón, xcwe xjeⁿ na tjacantyja na tyañê ticueꞌntyjo̱ na neiⁿncooꞌ liaⁿꞌaⁿ chaꞌna neiⁿncooꞌ cwii ljaaꞌ canchiiꞌñeeⁿ. 28Xeⁿ luaaꞌ waa na machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom, na neiⁿncooꞌ ljaaꞌ tscojnda̱a̱, ndoꞌ ꞌio cha nlconaꞌ, aa nchii majndeiiticheⁿ ntyjeeⁿ chiuu nlcweeꞌ ꞌo liaa, ꞌo nnꞌaⁿ na ticalayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ jom. 29Ncꞌe joꞌ tancꞌomꞌyoꞌ na jaawa jaacue mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nlcwaꞌyoꞌ ndoꞌ na nncweꞌyoꞌ. Tancꞌomꞌyoꞌ na jeeⁿ chjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nmeiⁿꞌ. 30Ee ñenquiiꞌcheⁿ nmeiⁿꞌ cwilꞌuee nnꞌaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue. Sa̱a̱ nquii Tsotyeꞌyoꞌ, mantyjeeⁿ na tjo̱o̱ndyoꞌ chaꞌtso nmeiⁿꞌ. 31Joꞌ chii ꞌo, calꞌueꞌyoꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ ntoꞌñoomꞌyoꞌ chaꞌtso ꞌnaⁿmeiⁿꞌ.

Naya ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na waa cañoomꞌluee

(Mt. 6:19-21)

32’ꞌO nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ chjoo cwentaya, tilaꞌcatyuendyoꞌ, ee cjaaweeꞌ ntyjii Tsotyeꞌyoꞌ na nlaxmaⁿꞌyoꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjoom. 33Canda̱a̱ꞌyoꞌ ꞌnaⁿꞌyoꞌ na niom ndoꞌ calꞌaꞌyoꞌ naya ndyeñeeⁿꞌ. Xeⁿ luaaꞌ nlꞌaꞌyoꞌ, cañoomꞌluee nlatꞌueꞌyoꞌ ꞌnaⁿꞌyoꞌ yuu na xocandyue ee joꞌ joꞌ xocanda̱a̱ nncjaaquieeꞌ tsaⁿcanchꞌue meiⁿ candiu tixocalaꞌndaaꞌyoꞌ joonaꞌ. 34Ee yuu na cwilaweꞌyoꞌ naya ꞌnaⁿꞌyoꞌ, joꞌ joꞌ quitꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ.

Cꞌomcꞌeendyo̱

35Seineiⁿ Jesús chiuu nntsꞌaanaꞌ quia na nncwjeeꞌnnaaⁿꞌaⁿ. Tsoom:

—Cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ na cwimeiꞌndoꞌyoꞌ ja. Cꞌomꞌyoꞌ chaꞌna nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ moso na ñequiiꞌcheⁿ xuee chom lámpara ꞌnaaⁿna. 36Cwimeiꞌndooꞌna patrom ꞌnaaⁿna na nncwjeeⁿꞌeⁿ na tjaaⁿ yuu toco tsꞌaⁿ. Quia na mꞌmaaⁿ ꞌndyootsꞌa, mꞌaⁿcꞌeendyena na nlaꞌcanaaⁿndyena. 37Matseineiiⁿꞌñe patrom mosoomꞌm quia na nncwjeꞌcañoom na nljeiiⁿ na ya cwenta cwilꞌana. Mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, nntseijndaaꞌñê na nntseiñꞌoomꞌñê ljoꞌ nlcwaꞌna. Ndoꞌ nntsꞌaaⁿ na cwindyuaandyena nacañoomꞌ meiⁿsa na nndiꞌntjoom nda̱a̱na. 38Maxjeⁿ matioꞌnaaⁿñenaꞌ mosoꞌñeeⁿ xeⁿ nljeiiⁿ na mꞌaⁿcꞌeendyena, meiiⁿ aa nncwjeeⁿꞌeⁿ xcwe tsjom oo jaancoo. 39Ndoꞌ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoomwaa, juu tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe naquiiꞌ wꞌaa, xeⁿ ntyjeeⁿ ljoꞌ xjeⁿ nncwjeeꞌ tsaⁿcachꞌue, quia joꞌ nncꞌoomcꞌeeñê ndoꞌ tixonquiaaⁿ na nncjaaquieeꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ wꞌaa. 40Mati ꞌo cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ, ee ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee majuuto xjeⁿ na ticalatiuuꞌyoꞌ na nncwja̱, majoꞌto xjeⁿꞌñeeⁿ nncwja̱ꞌcaño̱o̱ⁿ.

Moso na matseicanda̱ ñequio moso na ticatseicanda̱

(Mt. 24:45-51)

41Quia joꞌ tso Pedro nnoom:

—Aa ndiꞌ Ta, ¿aa cweꞌ nda̱a̱ jâ matseiꞌneiⁿꞌ ñꞌoom tjañoomꞌwaaꞌ, oo aa mati nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ?

42Tꞌo̱ Jesús, tsoom:

—¿ꞌÑeeⁿ juu joꞌ matseitiuuꞌ na cwiluiiñe moso tquiee na cjee matseino̱ⁿꞌ ndoꞌ na matseicanda̱? Tsaⁿꞌñeeⁿ nntyꞌiom patrom tsꞌiaaⁿ na candoꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ntyje mosoñe na nñequiaa nantquie na nlcwaꞌ naⁿꞌñeeⁿ quia cwiweeꞌ xjeⁿ. 43Mañequiaanaꞌ na neiiⁿꞌ mosoꞌñeeⁿ quia na nncwjeꞌcañoom patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ na nljeii na ya machꞌeeⁿ. 44Mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, lꞌo̱ juu nñequiaa patrom chaꞌtso ꞌnaaⁿꞌaⁿ na niom na cateixꞌee joonaꞌ. 45Sa̱a̱ xeⁿ mosotquieeꞌñeeⁿ nntseitioom: “Tjo̱o̱cheⁿ na nncwjeeꞌ patrom ꞌnaⁿya.” Ndoꞌ joꞌ na nnto̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na nncwjaaⁿꞌaⁿ chaꞌtso ntyjemosoñê, naⁿnom ndoꞌ naⁿlcu. Nlcwaꞌjndooꞌñê, nncꞌom ndoꞌ nñeⁿ. 46Majuuto xuee na ticꞌoomcꞌeⁿ ndoꞌ na taqueⁿtoom cwenta, nncwjeꞌcañoom patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ, quia joꞌ cwajndii nnchoomꞌm. Jnda̱ joꞌ nncjuꞌnaꞌ jom yuu na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na tîcalaꞌyuꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

47’Ee mosoꞌñeeⁿ mantyjeeⁿ ljoꞌ lꞌue tsꞌom patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ na catsꞌaaⁿ sa̱a̱ tîcatseijndaaꞌñê, meiⁿ tîcatseicana̱a̱ⁿ yuu na lꞌue tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ, joꞌ chii jeeⁿ jndye nnchoomꞌm. 48Sa̱a̱ moso na seitjo̱o̱ñe cweꞌ ticatseiꞌno̱ⁿꞌ ljoꞌ nntsꞌaa, meiiⁿ na nnchuuꞌ sa̱a̱ tijndye. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿ tsꞌiaaⁿ macoꞌñom, jndye nlcaⁿnaꞌ na catsꞌaaⁿ. Ndoꞌ tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿ xuu jnda̱ tyꞌiom tsꞌaⁿ juu, majndyeti nnom nñequiaaⁿ cwenta.

Mato̱ⁿꞌnaꞌ nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿ Jesús

(Mt. 10:34-36)

49’Ja jndyo̱o̱ na jndyo̱cwjaaꞌndyo̱ chom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Ndoꞌ toom cweꞌ na cwiluii naljoꞌ. 50Waa cwii na jndeiꞌnaꞌ na catjo̱ⁿya, na nncꞌio̱ya. Ndoꞌ jeeⁿ matseiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjii hasta xuee na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ joꞌ. 51Ticalaꞌtiuuꞌyoꞌ na jndyo̱o̱ tsjoomnancue na caljoyaandye nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ ncꞌiaana. Ja jndyo̱o̱ na jndyo̱cwjaaꞌndyo̱ tiaꞌ nnꞌaⁿ. 52Ee jeꞌ xuee na cwii wjaatinaꞌ, nnꞌaⁿ na ñeꞌcwii wꞌaa nnto̱ⁿꞌndyena, ndyeendye naⁿꞌñeeⁿ nncꞌomna nacjoo we, ndoꞌ wendye naⁿꞌñeeⁿ nncꞌomna nacjoo ndyee. 53Maxjeⁿ nnto̱ⁿꞌndye nnꞌaⁿ. Tsotye tsꞌaⁿ wjaⁿ nacjooꞌ tiꞌjnaaⁿ, ndoꞌ tiꞌjnaaⁿ wjaa nacjoomꞌm. Tsondyee tsꞌaⁿ wjaⁿ nacjooꞌ nomjnaaⁿ ndoꞌ nomjnaaⁿ wjaa nacjoomꞌm. Ndoꞌ wjaⁿ nacjooꞌ nomnntsaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ nomnntsaaⁿꞌaⁿ wjaa nacjoomꞌm.

ꞌNaaⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ cantyja na macwiluii

(Mt. 16:1-4; Mr. 8:11-13)

54Mati tso Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndyendye:

—Quia na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na cwicaluiꞌ nchquiu ntyja na majaacue ñeꞌquioomꞌ, mantyja quinduꞌyoꞌ na manncuaꞌ, ndoꞌ mayuuꞌ na ljoꞌ. 55Ndoꞌ quia na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na manaⁿ jndye ntyja na macaluiꞌ caxjuu tsoomꞌnaaⁿ, quinduꞌyoꞌ: “Jeꞌ nleijmeiⁿꞌ”, ndoꞌ mayuuꞌ na ljoꞌ. 56ꞌO nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ cwilacanda̱a̱ꞌndyoꞌ cweꞌ cha cantyꞌiaa nnꞌaⁿ, jeeⁿ jndo̱ꞌ nꞌomꞌyoꞌ na cwiliuꞌyoꞌ cantyja na cwichuiiꞌ nnom tsjoomnancue ñequio tsjo̱ꞌluee. Sa̱a̱ ¿chiuu na tileicalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja na matsꞌaaya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ jeꞌ?

Caljoya nꞌo̱o̱ⁿya ñequio nnꞌaⁿ na jndoo jaa

(Mt. 5:25-26)

57Tsoticheⁿ Jesús nda̱a̱na:

—¿Chiuu na ticatjeiꞌyoꞌ cwenta yuu waa na matyꞌiomyanaꞌ? 58Quia na nlqueⁿ tsꞌaⁿ na quio matseintjaꞌndyuꞌ ñꞌoom nacjoꞌ, yocheⁿ na ñjomndyoꞌ nato na tsaꞌyoꞌ na nntjomndyoꞌ watsꞌiaaⁿ, queⁿndyuꞌ na cwaⁿꞌyaꞌ jom, cha tintsꞌaanaꞌ na nleiñꞌoomtsco̱o̱ꞌñê ꞌu ñꞌeⁿ ñꞌoom jo nnom jwe. Ndoꞌ jweꞌñeeⁿ nñequiaaⁿ cwenta ꞌu luee sondaro. Ndoꞌ joona nntueeꞌnaꞌ ꞌu wꞌaancjo. 59Nndiꞌ nntsjo̱o̱, taxocaluiꞌ joꞌ joꞌ hasta na jnda̱ tiomꞌnchaaꞌndyuꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index