Search form

Lucas 12:1

Maꞌmo̱ⁿ Jesús na tincꞌo̱o̱ⁿya na we waa cwilatiuuya

1Yocheⁿ na luaaꞌ, jndye meiⁿ nnꞌaⁿ tjatjomndye hasta tyoteiꞌcaljoondye ntyjeena na tyeeⁿ mꞌaⁿna. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyotseineiⁿjñeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Matsoom:

—Calꞌaꞌyoꞌ cwenta ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ fariseos, ee we waa cwilaꞌtiuuna. Ndoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ wjaantyꞌeenaꞌ chaꞌna cwiwicandiꞌ ndaaljoꞌ naquiiꞌ tsqueeⁿ tyooꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index