Search form

Lucas 13

Jeeⁿ tꞌmaⁿ ñꞌoom na calcweꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ

1Maxjeⁿꞌñeeⁿ tquieꞌcañom nnꞌaⁿ na jlaꞌcandiina Jesús na sa̱ꞌntjom Pilato na cwje ntꞌom nnꞌaⁿ galileos xcwe xjeⁿ na cwilaꞌcwjeena quiooꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Seitjoomꞌnaꞌ nioomna ñequio nioom quiooꞌñeeⁿ. 2Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—¿Aa cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na luaaꞌ tjoomna ee na tꞌmaⁿti jnaaⁿna waa, nchiiti chaꞌtso ntꞌomcheⁿ ncꞌiaana ndyuaaꞌñeeⁿ? 3Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿchjoo nchii joꞌ. Ee mati xeⁿ ticalcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ, chaꞌtsondyoꞌ nntsuundyoꞌ chaꞌxjeⁿ na tsuundye joona. 4Ndoꞌ joo quinꞌoom nchooꞌ ndyee nnꞌaⁿ na tja̱ quia na tioo wꞌaandye nacjoona nndyooꞌ peila Siloé, ¿aa cwilatiuuꞌyoꞌ na naⁿꞌñeeⁿ tꞌmaⁿti tyolaꞌtjo̱o̱ndyena, nchiiti chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na tyomꞌaⁿ Jerusalén? 5Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿchjoo nchii joꞌ, ee mati meiiⁿ ꞌo xeⁿ ticalcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ, chaꞌtsondyoꞌ maluaaꞌ nntsuundyoꞌ chaꞌxjeⁿ na tsuundye joona.

Tsꞌoom higuera na tjaaꞌnaⁿ ta̱ cochꞌee

6Quia joꞌ seineiiⁿ ñꞌoomwaa na tjañoomꞌ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na macaⁿnaꞌ na calcweꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Matsoom:

—Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ, tyomeintyjeeꞌ tsꞌoom higuera naquiiꞌ ntjoomꞌm. Ndoꞌ tjacalꞌueeⁿ ta̱a̱ꞌ tsꞌoomꞌñeeⁿ sa̱a̱ tjaa ljoꞌ ljeiiⁿ. 7Joꞌ chii tsoom nnom tsꞌaⁿ na machꞌee cwenta ntjoomꞌm: “Cantyꞌiaꞌ, tsꞌoom higuerawaañe, jnda̱ ndyee chu na mandyo̱o̱calꞌua̱ ta̱a̱ꞌnaꞌ ndoꞌ tjaa ljoꞌ coljeiya. Cwa cꞌuaꞌ juunaꞌ ee cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌ matseityeeⁿñenaꞌ nomtyuaa.” 8Sa̱a̱ tꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom, tso: “Ta, caꞌndiiꞌyaꞌ juunaꞌ meiiⁿ cweꞌ chuwaa hasta na jnda̱ ꞌña̱a̱ⁿ ndiocheⁿ xꞌeenaꞌ ndoꞌ nntio̱o̱ⁿ tsꞌo toꞌ. 9Xeⁿ nntsꞌaanaꞌ ta̱, ya. Ndoꞌ xeⁿ tjaaꞌnaⁿ, quia ljoꞌcheⁿ cꞌuaꞌ juunaꞌ.”

Seinꞌmaⁿ Jesús yuscu na tcom jndyewꞌii naxeⁿꞌ

10Cwii xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ tyoꞌmo̱ⁿ Jesús naquiiꞌ watsꞌom chjoo. 11Joꞌ joꞌ tyomꞌaaⁿ cwii yuscu na jnda̱ quinꞌoom nchooꞌ ndyee chu na teiꞌcaljoo jndyewꞌii naxeⁿꞌ. Jeeⁿ ntyjo̱ tyojaacaⁿ ndoꞌ meiⁿchjoo tileicwintyjeeⁿꞌeⁿ nayuu. 12Quia na ntyꞌiaaꞌ Jesús tsaⁿꞌñeeⁿ, tꞌmaaⁿ juu, tsoom nnom:

—ꞌU nomxjo̱o̱, jeꞌ jnda̱ jndyaandyuꞌ tycu na wiꞌ.

13Quia joꞌ tioom lꞌo̱o̱ⁿ nacjooꞌ, mantyja jliuu naxeⁿꞌ. Ndoꞌ tyotseitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 14Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe watsꞌomꞌñeeⁿ, seiwꞌeeⁿ na seinꞌmaⁿ Jesús tsaⁿꞌñeeⁿ xuee na cwitaꞌjndyeena. Tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ:

—Yom xuee wanaaⁿ na calꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ. Joo ncueemeiⁿꞌ quioꞌyoꞌ na nnꞌmaaⁿꞌyoꞌ, nchii xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya.

15Ndoꞌ tꞌo̱ Jesús nnom, tsoom:

—ꞌO nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ na ndooꞌ na jeeⁿ cwilacanda̱a̱ꞌndyoꞌ, ¿aa meiⁿcwindyoꞌ ꞌo tiquilaꞌcanaⁿꞌyoꞌ quiooꞌjndyo oo snom njmeiⁿꞌyoꞌ yuu na macwaꞌyoꞌ ndoꞌ na nntsaalaꞌcꞌuꞌyoꞌ ndaa juuyoꞌ xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya? 16Ee yuscumꞌaaⁿꞌ, na cwiluiiñe tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Abraham na jnda̱ quinꞌoom nchooꞌ ndyee chu na macoꞌwiꞌ Satanás jom, ¿aa ticatyꞌiomnaꞌ na nndyaañê nawiiꞌwaaꞌ xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya?

17Yocheⁿ na matseineiiⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ, tioo na jeeⁿ jnaaⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿ na jndoo jom. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na jndyendye, sꞌaanaꞌ na jeeⁿ neiiⁿna ncꞌe chaꞌtso tsꞌiaaⁿ na cajnda na tyochꞌeeⁿ.

Calaꞌno̱o̱ⁿꞌa cantyja ꞌnaaⁿ lqueeⁿꞌ tsꞌoom mostaza

(Mt. 13:31-32; Mr. 4:30-32)

18Jnda̱ chii tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na:

—Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ¿ljoꞌ ñꞌeⁿ matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ? 19Juunaꞌ matseijomnaꞌ chaꞌna lqueeⁿꞌ tsꞌoom mostaza na jeeⁿ cajnda̱a̱. Seicꞌoom tsꞌaⁿ juunaꞌ naquiiꞌ ntjoomꞌm. Tyuaaꞌ tjawijndeiinaꞌ, tueꞌntyjo̱ na teitꞌmaⁿnaꞌ hasta tyolꞌa cantsaa cantquiaayoꞌ naquiiꞌ lꞌo̱naꞌ.

Calaꞌno̱o̱ⁿꞌa cantyja ꞌnaaⁿ ndaaljoꞌ

(Mt. 13:33)

20Ndoꞌ tsonnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱na:

—¿Ljoꞌ cwiicheⁿ na nntseijo̱o̱ⁿꞌa juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom? 21Juunaꞌ matseijomnaꞌ chaꞌna ndaaljoꞌ na tjaaꞌñe cwii yuscu naquiiꞌ ndyee tsuaꞌ xjeⁿ jnda̱a̱ tyooꞌ. Ndoꞌ seicandeiiꞌnaꞌ chaꞌwaa tsqueeⁿ tyooꞌñeeⁿ.

ꞌNdyootsꞌa na cantuu

(Mt. 7:13-14, 21-23)

22Quia joꞌ tjawinom Jesús njoom ntꞌmaⁿ ndoꞌ njoom nchꞌu na tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ yocheⁿ na tyocanjoom nato na wjaⁿ Jerusalén. 23Cwii tsꞌaⁿ taxꞌee nnoom, tso:

—Ta, ¿aa tijndye nnꞌaⁿ na nluiꞌnꞌmaaⁿndye?

24Tꞌo̱o̱ⁿ, matsoom nda̱a̱na:

—ꞌNdyootsꞌa cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cantuunaꞌ. Calajnda̱ꞌyoꞌ na ntsaaquieꞌyoꞌ juunaꞌ. Ee jndye nnꞌaⁿ na ñeꞌcꞌooquieꞌ joꞌ joꞌ, sa̱a̱ xocanda̱a̱ nlꞌana. 25Ee quia na jnda̱ teicantyja nquii tsꞌaⁿ na waaꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ na nntseicuꞌtyeeⁿ ꞌndyootsꞌa, quia joꞌ ꞌo na mꞌaⁿꞌyoꞌ chꞌeⁿ nnto̱ꞌyoꞌ na ncwaⁿꞌyoꞌ. Nnduꞌyoꞌ: “Ta, catseicanaaⁿndyuꞌ na ntsaquia̱a̱ꞌâ.” Sa̱a̱ jom nncꞌo̱o̱ⁿ nndyueꞌyoꞌ, nntsoom: “Ticaljeii yuu nnꞌaⁿ ꞌo.” 26Quia joꞌ nnto̱ꞌyoꞌ na nnduꞌyoꞌ nnoom: “Jâ tsuu, tyocwaaꞌâ ñꞌeⁿndyuꞌ ndoꞌ tyoꞌmo̱o̱ⁿꞌ nda̱a̱yâ xcwe naquiiꞌ tsjoomyâ.” 27Sa̱a̱ jom nncꞌo̱o̱ⁿ, nntsoom: “Jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ na ticaljeii yuu nnꞌaⁿ ꞌo. Quindyo̱ꞌyoꞌ ñjaaⁿ, ꞌo nnꞌaⁿ na cwilꞌaꞌyoꞌ natia.” 28Joꞌ joꞌ nncꞌomꞌyoꞌ na nlaxuaꞌyoꞌ na matseiꞌndaaꞌnaꞌ nquiuꞌyoꞌ ndoꞌ nnteiⁿnquieꞌyoꞌ ndeiꞌnꞌomꞌyoꞌ na maquiinaꞌ ꞌo. Ee nntyꞌiaꞌyoꞌ Abraham, Isaac, Jacob ndoꞌ ñꞌeeⁿ chaꞌtso profetas, na mꞌaⁿna yuu na matsa̱ꞌntjoom, sa̱a̱ ꞌo jnda̱ ꞌndiinaꞌ chꞌeⁿ. 29Quia ljoꞌ nlquie nnꞌaⁿ na nnaⁿ ndiocheⁿ tsjoomnancue. Ñequio na neiiⁿ naⁿꞌñeeⁿ nncwindyuaandyena nacañoomꞌ meiⁿsa yuu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nlcwaꞌna. 30Queⁿꞌyoꞌ cwenta, mꞌaⁿ nnꞌaⁿ jeꞌ na cwilatiuuꞌyoꞌ na majuꞌcjenaꞌ joona. Sa̱a̱ nda̱nquia nntseiwendyenaꞌ joona. Ndoꞌ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ jeꞌ na cwilaꞌtiuu nquiee na tꞌmaⁿ cwiluiindye, sa̱a̱ nncueꞌntyjo̱ na nncjuꞌcjenaꞌ joona.

Matyꞌioo Jesús cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ Jerusalén

(Mt. 23:37-39)

31Majuuti xueeꞌñeeⁿ, tquieꞌcañom ntꞌom nnꞌaⁿ fariseos Jesús, jluena nnoom:

—Caluiꞌ ñjaaⁿ, cjaꞌ cwiicheⁿ joo ee ñeꞌcatseicueeꞌ Herodes ꞌu.

32Tsoom nda̱a̱na:

—Catsaꞌyoꞌ, canduꞌyoꞌ nnom cajndyeꞌñeeⁿ: “Queⁿꞌ cwenta, ja manncwjiiꞌtya̱ya naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Ndoꞌ nntseinꞌmaⁿtya̱ya nnꞌaⁿwii ꞌio cha luaaꞌ. Ndoꞌ tajndye cwii tjo̱o̱ na nntseicanda̱a̱ꞌndyo̱ tsꞌiaaⁿ na jndyo̱o̱ya.” 33Sa̱a̱ jndeiꞌnaꞌ na jeꞌ, ꞌio ndoꞌ cha jo̱jo̱tya̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na matsꞌaaya, ee ticatsonaꞌ na nchii Jerusalén na nncueꞌ cwii profeta.

34’ꞌO nnꞌaⁿ Jerusalén na cwilacwjeꞌyoꞌ profetas ndoꞌ majñoomꞌ ljo̱ꞌ nnꞌaⁿ na majño̱o̱ⁿya na mꞌaaⁿꞌ. Jndye ndiiꞌ ñentyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na nntseitjo̱ⁿya ntseindaꞌ chaꞌxjeⁿ matseitjom caxtixquie ntseinaaⁿ nacjeeꞌ ntsqueeⁿ. Sa̱a̱ ꞌu cwaaⁿ tquiaandyuꞌ. 35Queⁿꞌyoꞌ cwenta, Tyꞌo̱o̱tsꞌom maꞌñeeⁿ ꞌo. Taxocꞌoom watsꞌom tꞌmaⁿ ꞌnaⁿꞌyoꞌ.

Quia joꞌ seineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, tsoom:

—Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ na taxocantyꞌiaꞌyoꞌ ja hasta na nncueꞌntyjo̱ xuee na nnduꞌyoꞌ: “Matioꞌnaaⁿñenaꞌ nqueⁿ na mañoom ñequio xueeꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index