Search form

Lucas 13:6

Tsꞌoom higuera na tjaaꞌnaⁿ ta̱ cochꞌee

6Quia joꞌ seineiiⁿ ñꞌoomwaa na tjañoomꞌ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na macaⁿnaꞌ na calcweꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Matsoom:

—Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ, tyomeintyjeeꞌ tsꞌoom higuera naquiiꞌ ntjoomꞌm. Ndoꞌ tjacalꞌueeⁿ ta̱a̱ꞌ tsꞌoomꞌñeeⁿ sa̱a̱ tjaa ljoꞌ ljeiiⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index