Search form

Lucas 17

Waa na teincuuꞌ na nntseiquioo jnaⁿ tsꞌaⁿ

(Mt. 18:6-7, 21-22; Mr. 9:42)

1Tso Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoomꞌm:

—Tijoom jaawintyjeeꞌnaꞌ na ñeꞌcatseiquiaanaꞌ nnꞌaⁿ na calꞌana jnaⁿ, sa̱a̱ nntꞌuiiwiꞌnaꞌ tsꞌaⁿ na jnaaⁿꞌ juu nncjaachuunaꞌ nnꞌaⁿ na mati nlꞌana jnaⁿ. 2Yati xeⁿ cwityeⁿ cwii tsjo̱ꞌsuu xtyoꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ catueeꞌ nnꞌaⁿ jom tsꞌom ndaaluee nchiiti na nntseiquioonaꞌ cwii joo nnꞌaⁿ na tyoowijnda̱ya cantyja na cwilaꞌyuꞌ. 3Queⁿꞌyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ.

’Xeⁿ cwii nnꞌaⁿꞌ na matseiyuꞌ matseitjo̱o̱ñê njomꞌ, cwaⁿꞌyaꞌ jom. Ndoꞌ xeⁿ cwilcweꞌ tsꞌoom, catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ jom. 4Ndoꞌ meiiⁿ matseitjo̱o̱ñê njomꞌ ntquieeꞌ ndiiꞌ na cwii xuee, ndoꞌ cwii cwii ndiiꞌ nncjaacatsoom njomꞌ: “Catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ ja, cwilcweꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ”, maxjeⁿ ñequiiꞌcheⁿ catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ jom.

Na matseiyuꞌya tsꞌom tsꞌaⁿ, tꞌmaⁿ najndeii matseixmaⁿnaꞌ

5Apóstoles jluena nnom Ta Jesús:

—Quiaaꞌ na tꞌmaⁿti nlayuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya.

6Tsoom nda̱a̱na:

—Meiiⁿ na jeeⁿ cachjoo cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ cweꞌ chaꞌna cachjoo cwii tsꞌom lqueeⁿ mostaza, nnda̱a̱ nnduꞌyoꞌ nnom tsꞌoom sicómorowaaꞌ: “Catyendyuꞌ ndoꞌ coꞌnaꞌ ꞌu tsꞌom ndaaluee.” Ndoꞌ maxjeⁿ nntseicanda̱naꞌ ñꞌomndyueꞌyoꞌ.

Tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom macaⁿnaꞌ na catseicana̱a̱ⁿ

7’Calꞌuu cwiindyoꞌ ꞌo mꞌaaⁿ mosooꞌ na matseindyaa oo na machꞌee cwenta quiooꞌ jo jnda̱a̱, ndoꞌ quia jnda̱ tyjeeꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ na jnaⁿ jnda̱a̱, ¿aa mantyja nntsuꞌ nnom: “Cwinoomꞌ luaa, cajmaⁿꞌ na nlcwaꞌ”? 8¿Aa nchii najndyee nntsuꞌ nnoom?: “Cwa catseijndaaꞌndyuꞌ jeꞌ, catseiñꞌoomꞌndyuꞌ na nlcwaaꞌa. Xeⁿ jnda̱ tcwaaꞌa ndoꞌ jnda̱ tꞌua, quia ljoꞌcheⁿ nlcwaꞌ ndoꞌ nncꞌuaꞌ.” 9¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na nñequiaaꞌ na quianlꞌuaaꞌ mosoꞌ ncꞌe na seicana̱a̱ⁿ ñꞌoom na sa̱ꞌntjomꞌ jom? Matseitiuu xocatsaꞌ na ljoꞌ. 10Mati ꞌo, quia na jnda̱ lꞌaꞌyoꞌ chaꞌtso na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na calꞌaꞌyoꞌ, quia joꞌ canduꞌyoꞌ: “Jâ cwiluiindyô̱ moso na tjaa yuu lꞌuendye. Ee cweꞌ tomti na laxmaaⁿyâ na calꞌaayâ jnda̱ ñelꞌaayâ.”

Seinꞌmaⁿ Jesús qui tsꞌaⁿ na chuu tycu lepra

11Quia joꞌ tjatjati Jesús na mawjaⁿ Jerusalén, teinoom tyencooꞌ tsꞌo̱ndaa Samaria ñequio tsꞌo̱ndaa Galilea. 12Chaꞌna tjaqueⁿꞌeⁿ cwii tsjoom chjoo, jluiꞌnom qui nnꞌaⁿ na cho tycu lepra, tquia tyꞌemeiꞌntyjeeꞌna. 13Jndeii jlaꞌxuaana, jluena:

—ꞌU Jesús na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ jâ.

14Quia na ntyꞌiaaꞌ Jesús joona, tsoom nda̱a̱na:

—Catsalaꞌcaꞌmo̱ⁿndyoꞌ nda̱a̱ ntyee.

Ndoꞌ yocheⁿ na cwiꞌoona, jliuna cwa jnda̱ ljuuꞌndyena tycuꞌñeeⁿ. 15Ndoꞌ cwii tsaⁿꞌñeeⁿ, quia na ljeiiⁿ na jnda̱ nꞌmaaⁿ, tjalcweeⁿꞌeⁿ, cꞌuaa ꞌñom na matseitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 16Tcoomꞌm xtyeeⁿ jo nnom Jesús, tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ. Tsꞌaⁿ samaritano tsaⁿꞌñeeⁿ. 17Quia joꞌ tso Jesús:

—¿Aa nchii quindye nnꞌaⁿ na ljuuꞌndye? Ndoꞌ ntꞌomcheⁿ ñjeeⁿ jeꞌ ¿yuu mꞌaⁿ? 18Macanda̱ juu tsaⁿmꞌaaⁿ na nchii tsꞌaⁿ judío, jndyotseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

19Quia joꞌ tso Jesús nnom:

—Quicantyjaꞌ, cjaꞌtoꞌ. Ncꞌe na matseiꞌyuꞌya tsꞌomꞌ ñꞌeⁿndyo̱ jnda̱ nꞌmaⁿꞌ.

Luaa waa na nncwjeeꞌcañoom na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom

(Mt. 24:23-28, 36-41)

20Tyotaꞌxꞌee nnꞌaⁿ fariseos nnom Jesús cwaaⁿ nncwjeeꞌcañoom juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—Xocalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ aa jnda̱ tueꞌntyjo̱ juunaꞌ cweꞌ cwii ꞌnaaⁿ na nleitquiooꞌ. 21Tjaa ꞌñeeⁿ nnda̱a̱ nntso: “Luaaꞌ mꞌaaⁿ”, oo “Laꞌñeeⁿ mꞌaaⁿ na matsa̱ꞌntjoom”, ee jnda̱ mamatsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ.

22Tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoomꞌm:

—Manncueꞌntyjo̱ xuee na nntseiqueeⁿnaꞌ nꞌomꞌyoꞌ na ñeꞌcantyꞌiaꞌnndaꞌyoꞌ ja na cwiluiindyo̱ nquii na jnaⁿ cañoomꞌluee, sa̱a̱ taxocantyꞌiaꞌyoꞌ ja. 23Nluena nda̱a̱ꞌyoꞌ: “Luaaꞌ jom”, oo “Luaa.” Sa̱a̱ tintsantyjaꞌyoꞌ. Meiⁿ tintsantyjo̱ꞌyoꞌ. 24Ee chaꞌxjeⁿ na macoꞌ tsueechom matseixueenaꞌ cwii ntyjaaꞌ tsjo̱ꞌluee xjeⁿ cwiicheⁿ ntyjaaꞌnaꞌ, maluaaꞌ nntseijomnaꞌ quia na nndyo̱o̱nndaꞌa na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. 25Sa̱a̱ najndyee macaⁿnaꞌ na tꞌmaⁿ nawiꞌ catjo̱ⁿ ndoꞌ mati calꞌa nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ na ticueeꞌ nꞌomna ja. 26Chaꞌxjeⁿ na tyolꞌa nnꞌaⁿ xjeⁿ na tyomꞌaaⁿ Noé, maluaaꞌ nntseijomnaꞌ nlꞌa nnꞌaⁿ xjeⁿ na manndyo̱o̱nndaꞌa na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. 27Ee quia ljoꞌcheⁿ tyocwaꞌna, tyowena. Tyoꞌuncona, tyoñequiana ndana na nncꞌunco hasta xuee quia na tuo̱ Noé tsꞌom wꞌaandaa. Quia joꞌ jnaⁿnaꞌ na tuaꞌntyꞌa, tja̱ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ. 28Ndoꞌ majoꞌti tuii quia na tyomꞌaaⁿ Lot, tyocwaꞌna, tyowena. Tyolaꞌjndana, tyonda̱a̱na. Tyonomna ntjom, tyolꞌana lꞌaa. 29Sa̱a̱ juu xuee na tjeiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom Lot tsjoom Sodoma, tuaꞌ ndaaluaaꞌ chom ñequio ljo̱ꞌ sufra̱ na jnaⁿnaꞌ tsjo̱ꞌluee. Ndoꞌ seicwjeenaꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomꞌ ñeeⁿ. 30Maluaaꞌ nntsꞌaanaꞌ xuee na nleitquiooꞌndyo̱ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee.

31’Majuu xueeꞌñeeⁿ, tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ chꞌeⁿ, tintseicandyaꞌ tsꞌoom ꞌnaaⁿꞌaⁿ na nncjaaqueⁿꞌeⁿ naquii wꞌaa na nncwjeeⁿꞌeⁿ joonaꞌ. Ndoꞌ majoꞌti tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ jo jnda̱a̱ tindyolcweeⁿꞌeⁿ na nndyochoom ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 32Cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ scuuꞌ Lot. 33Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ñeꞌcwjiꞌnꞌmaaⁿñe cheⁿnquii, majoꞌto joꞌ nntsuuñe. Sa̱a̱ meiⁿnquia tsꞌaⁿ na mañequiaañe na catjom ljoꞌ na nntjom, tsaⁿꞌñeeⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñê.

34’Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, juu teijaaⁿꞌñeeⁿ quia na nndyo̱o̱nndaꞌa, we nnꞌaⁿ maⁿꞌ cjooꞌ jnduu, cwii tsaⁿꞌñeeⁿ wjaañꞌoomnaꞌ jom na mꞌaaⁿya, ndoꞌ cwiicheⁿ maꞌndiinaꞌ. 35We yolcu ñeꞌnaaⁿꞌ cwitua, cwii tsaⁿꞌñeeⁿ wjaañꞌoomnaꞌ jom na mꞌaaⁿya, ndoꞌ cwiicheⁿ maꞌndiinaꞌ. 36We nnꞌaⁿ mꞌaⁿ jo jnda̱a̱ na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ, cwii tsaⁿꞌñeeⁿ wjaañꞌoomnaꞌ jom na mꞌaaⁿya, ndoꞌ cwiicheⁿ maꞌndiinaꞌ.

37Quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—¿Yuu cwii jom joꞌ, Ta?

Tꞌo̱o̱ⁿ ndyueena cwii ñꞌoom na tjañoomꞌ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na maxjeⁿ nntuꞌxeⁿndye naⁿꞌñeeⁿ. Tsoom:

—Yuu na meindyuaa ꞌnaⁿ to̱ꞌ, joꞌ joꞌ nntjomndye cantꞌeiⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index