Search form

Lucas 18:11

11Juu fariseo teintyjeeⁿꞌeⁿ, luaa waa ñꞌoom na tsoom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom: “ꞌU Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom, mañequiaya na quianlꞌuaꞌ na ticatseixmaⁿya chaꞌna ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ, chaꞌna nnꞌaⁿ na cantyꞌuendye, nnꞌaⁿ na quilꞌa yuu na ticatyꞌiomyanaꞌ, nnꞌaⁿ na cweꞌ mꞌaⁿya ñꞌeⁿ ncꞌiaa, mati meiiⁿ nchii chaꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ, tsaⁿquiñom sꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index