Search form

Lucas 19

Jesús ñꞌeⁿ Zaqueo

1Quia na jnda̱ tjaquieeꞌ Jesús tsjoom Jericó, tjawinoom quiiꞌ tsjoom. 2Joꞌ joꞌ tyomꞌaaⁿ cwii tsaⁿtya na jndyu Zaqueo. Tsaⁿꞌñeeⁿ cwiluiitquieñê jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom sꞌom cwentaaꞌ gobiernom. 3Tyoqueⁿñê na nncwajnaⁿꞌaⁿ ꞌñeeⁿ joꞌ na Jesús, sa̱a̱ tileicanda̱a̱ ee jeeⁿ jndye nnꞌaⁿ ndoꞌ na catꞌa̱a̱ꞌñê. 4Joꞌ chii jleinoom, tjañetyeeⁿ, tjawaaⁿ cwii tsꞌoom sicómoro na nntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Jesús ee na joꞌ joꞌ nncwinom tsaⁿꞌñeeⁿ. 5Quia na tueꞌcañoom Jesús joꞌ joꞌ, jlunda̱a̱ñê, tsoom nnom:

—Zaqueo, catseityuaaꞌ, candyoꞌcueꞌ ee xuee jeꞌ macaⁿnaꞌ na caljooꞌndyo̱ waꞌ.

6Quia joꞌ seityuaaⁿꞌaⁿ jndyocueeⁿ. Ñequio na neiiⁿꞌeⁿ seiljoom Jesús waⁿꞌaⁿ. 7Sa̱a̱ quia na ntyꞌiaa nnꞌaⁿ na luaaꞌ, chaꞌtsondyena tyolaꞌncjooꞌndyena, jluena:

—Cwa jndaaꞌ tjaqueⁿꞌeⁿ na nljooꞌñê waaꞌ tsꞌaⁿ na matseitjo̱o̱ñe nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

8Ndoꞌ teintyjeeꞌ Zaqueo, tsoom nnom Jesús:

—Aa ndiꞌ, Ta, xcwe ꞌnaⁿya na niom manñequiaya nda̱a̱ ndyeñeeⁿꞌ ndoꞌ xeⁿ na xꞌua̱ya ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ, jeꞌ manntseilcwa̱ꞌa ñequiee ndiiꞌ chaꞌxjeⁿ na tjeiiꞌa.

9Tso Jesús nnoom:

—Xuee jeꞌ juu na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, jnda̱ tyjeeꞌnaꞌ wꞌaawaa. Ee mati tsaⁿmꞌaaⁿ cwiluiiñê tsꞌaⁿ tsjaaⁿ Abraham. 10Ee ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee jndyo̱calꞌua̱ ndoꞌ jndyo̱cwjiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ nnꞌaⁿ na cwitsuundye añmaaⁿ.

ꞌNdii tsꞌaⁿ sꞌom luee mosoomꞌm

11Nnꞌaⁿ na tyondye ñꞌoommeiⁿꞌ jlaꞌtiuuna tyuaaꞌ nleitquiooꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee manndyooꞌ mꞌaaⁿ Jesús tsjoom Jerusalén. Joꞌ chii, tsotyeeⁿ ñꞌoom na tjañoomꞌ nda̱a̱na. 12Tsoom:

—Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿ cwiluiiñe. Tjaaⁿ tquia cwiicheⁿ ndyuaa na nncoꞌñoom tsꞌiaaⁿ na nntseixmaaⁿ rey, ndoꞌ xeⁿ jnda̱ nndyolcweeⁿꞌeⁿ. 13Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncjaⁿ, tqueeⁿꞌñê qui nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ nnoom. Tꞌmaⁿ sꞌom teijndeiiyaaⁿ nnom cwii cwii tsaⁿꞌñeeⁿ. Tsoom nda̱a̱na: “Calꞌueendyoꞌ chiuu nlꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ na nntantjomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ joonaꞌ yocheⁿ na ja nncwja̱.” 14Sa̱a̱ nnꞌaⁿ ndyuaa tsjomꞌm, jndoona jom. Joꞌ jñoomna nnꞌaⁿ ndyuaa yuu na tjaaⁿ, tyꞌecalue naⁿꞌñeeⁿ: “Jâ ticalꞌue nꞌo̱o̱ⁿyâ na tsaⁿmꞌaaⁿꞌ nluiiñê rey cwentaaya.” 15Jnda̱ na toꞌñom tsaⁿꞌñeeⁿ nꞌiaaⁿ na nncꞌoom, jndyolcweeⁿꞌeⁿ. Tqueeⁿꞌñê nnꞌaⁿ na tquiaaⁿ sꞌom ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱. Ee ñeꞌcaljeiiⁿ cwanti jnda̱ taꞌntjom cwii cwiindye naⁿꞌñeeⁿ. 16Tyjeeꞌ tsaⁿ najndyee, tso nnoom: “Nmeiiⁿ sꞌom ꞌnaⁿꞌ, ta, qui ndiiꞌ chaꞌxjeⁿ na toꞌño̱ⁿ jnda̱ tantjo̱ⁿ ñꞌeⁿ juunaꞌ.” 17Quia joꞌ tsoom nnom: “Ya saꞌ, ꞌu mosoya, meiiⁿ cachjoo na toꞌñomꞌ sa̱a̱ seicanda̱ꞌ. Joꞌ chii jeꞌ maqua̱ⁿya ꞌu nncꞌoomꞌ tsꞌiaaⁿ, nntsa̱ꞌntjomꞌ qui tsjoom.” 18Ndoꞌ tyjeeꞌ tsaⁿ na jnda̱ we, tso nnoom: “Nmeiiⁿ sꞌom ꞌnaⁿꞌ, ta, ꞌom ndiiꞌ chaꞌxjeⁿ na toꞌño̱ⁿ jnda̱ tantjo̱ⁿya ñꞌeⁿ juunaꞌ.” 19Quia joꞌ majoꞌti tsoom nnom: “Jeꞌ maqua̱ⁿya ꞌu nncꞌoomꞌ tsꞌiaaⁿ, nntsa̱ꞌntjomꞌ ꞌom tsjoom tꞌmaⁿ.” 20Tyjeeꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, tso nnoom: “Luaa sꞌom ꞌnaⁿꞌ, ta, na seiwa̱ naquiiꞌ payom. 21Ee ja jeeⁿ nquiaya ꞌu na jeeⁿ jnda̱ ñꞌoom tseineiⁿꞌ. Ee ꞌu macoꞌñomꞌ yuu na nchii cwentaꞌ, ndoꞌ quitseiꞌweꞌ yuu na nchii ꞌu jnomꞌ.” 22Quia joꞌ tsoom nnom: “ꞌU moso ꞌnaⁿya na tia matseitiuuꞌ, majuuti ñꞌoom ꞌndyoꞌ nntsꞌaaya na nncuꞌxeⁿnaꞌ ꞌu. Xeⁿ ntyjiꞌ na ja tsꞌaⁿ na jeeⁿ jnda̱ ñꞌoom tseineiⁿ ndoꞌ na macoꞌño̱ⁿ yuu na nchii cwentaya ndoꞌ na quitseiwa̱ya yuu na nchii nnco̱ jno̱o̱ⁿꞌa, 23quia joꞌ ¿chiuu na tîcjaꞌcaꞌndiiꞌ sꞌom ꞌnaⁿya banco yuu na nncwantjomnaꞌ cha quia na nndyo̱o̱nndaꞌa, nncoño̱ⁿ sꞌom ꞌnaⁿya mandiñꞌeeⁿ tsꞌiaaⁿnda̱a̱naꞌ?” 24Ndoꞌ tsoom nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacañomꞌm: “Catjeiꞌyoꞌ sꞌom ꞌnaⁿya lꞌo̱o̱ⁿ ndoꞌ quiaꞌyoꞌ juunaꞌ nnom tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na tantjom qui ndiiꞌ.” 25Tꞌo̱o̱ naⁿꞌñeeⁿ, jluena: “Ta, ¿chiuu ndoꞌ mamaleiñꞌoom qui ndiiꞌ na laaꞌtiꞌ?” 26Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na maniom na maleichuu, nloꞌñomti. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na tjaaꞌnaⁿ na cuaa lꞌo̱, nluiꞌñꞌeⁿ cwanti na maleiñꞌoom. 27Mati joo nnꞌaⁿ na jndoo ja, na ticalꞌue nꞌom na nntsa̱ꞌntjo̱ⁿya joo, quiochoꞌyoꞌ joona ñjaaⁿñe ndoꞌ ñequio na ndo̱o̱ꞌa catyjeꞌyoꞌ cantyoꞌna.

Tjaquieeꞌ Jesús Jerusalén

(Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Jn. 12:12-19)

28Jnda̱ seineiⁿ Jesús ñꞌoomwaaꞌ, tjatjatyeeⁿ na nncueⁿꞌeⁿ Jerusalén. 29Ndoꞌ quia na tjawiñoomꞌm tsjoom Betfagé ñequio tsjoom Betania nndyooꞌ yuu waa ta na jndyu Olivos, jñoom we nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na cꞌoona lꞌaa. 30Tsoom nda̱a̱na:

—Catsaꞌyoꞌ juu tsjoom chjoo na mꞌaaⁿ ndyeyu jo nda̱a̱ꞌyoꞌ, ndoꞌ chaꞌna nntsaaquieꞌyoꞌ joꞌ, nliuꞌyoꞌ cwii snom chjoo na ñjom. Juu quiooꞌñeeⁿ meiⁿcwii ndiiꞌ tyoowaꞌljoo tsꞌaⁿ. Calacanaⁿꞌyoꞌ, nquioñꞌomꞌyoꞌ juuyoꞌ ñjaaⁿ. 31Ndoꞌ xeⁿ mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu na nncwaxꞌee nda̱a̱ꞌyoꞌ chiuu na cwilacanaⁿꞌyoꞌ juuyoꞌ, luaa canduꞌyoꞌ nnom: “Nquii Ta na matsa̱ꞌntjom jâ tjo̱o̱ñê juuyoꞌ.”

32Quia joꞌ tyꞌena lꞌaa na jñoom joona ndoꞌ jliuna chaꞌxjeⁿ na tsoom. 33Yocheⁿ na cwilaꞌcanaⁿꞌna snom, jlue nnꞌaⁿ na njmeiⁿꞌ juuyoꞌ:

—¿Chiuu na cwilacanaⁿꞌyoꞌ snommꞌaaⁿꞌ?

34Quia joꞌ tꞌo̱o̱na:

—Nquii Ta tjo̱o̱ñê juuyoꞌ.

35Mana tyꞌeñꞌomna snomꞌñeeⁿ na mꞌaaⁿ Jesús. Jnda̱ tioona liaana naxeⁿꞌyoꞌ, teiꞌcaljoona jom. 36Yocheⁿ na mawjaawinoom, tyotsa̱ꞌ nnꞌaⁿ liaateincoo ꞌnaaⁿna tsꞌom nato. 37Quia na jnda̱ ꞌoowindyoona tsjoom Jerusalén yuu na wjaacue nato ta na jndyu Olivos, chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoomꞌm, to̱ꞌna na jndeii tyolaꞌxuaana. Tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja chaꞌtso tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na ntyꞌiaana na tyochꞌee Jesús. 38Jluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿ cwiluiiñê Rey na matsa̱ꞌntjoom jaa. Macwjeꞌcañoom ñequio xueeꞌ nquii na tjacantyja cwiluii tꞌmaⁿñe. Jom catioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee. Cwiljoya tsꞌoom ñequio nnꞌaⁿ. Catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nqueⁿ na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ.

39Ntꞌom nnꞌaⁿ fariseos na ñꞌeeⁿꞌndye quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye jluena:

—ꞌU na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ, catseitiaꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ na cwilaꞌjomndye ñꞌomꞌ.

40Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, xeⁿ naⁿmꞌaⁿ nlaꞌcheⁿna, quia joꞌ joo ljo̱ꞌ nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyenaꞌ ja.

41Quia tueⁿꞌeⁿ nnom tsjoomꞌñeeⁿ, ndoꞌ quia ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ juunaꞌ, tyꞌioom cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ. 42Tyotseineiiⁿ chaꞌcwijom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Toom cweꞌ xuee jeꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ na macaⁿnaꞌ cha nnda̱a̱ ljoya tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyoꞌ. Sa̱a̱ jeꞌ cweꞌ wantyꞌiuuꞌ mꞌaaⁿnaꞌ jo nda̱a̱ꞌyoꞌ. 43Ee nncueꞌntyjo̱ xuee na joo nnꞌaⁿ na jndoo ꞌo nlꞌana tiomtsjo̱ꞌ ndiocheⁿ nnom tsjomꞌyoꞌ na nncwañoomꞌnaꞌ joona. Ndoꞌ nnta̱ꞌna ꞌo meiⁿnquia ntyja. 44Nlaꞌtyuiiꞌñꞌeⁿna ꞌo ndoꞌ nlaꞌcwjeena ndaꞌyoꞌ. Ndoꞌ nlaꞌtyuiiꞌna niaⁿljo̱ꞌ tsjomꞌyoꞌ. Meiⁿcwii tsjo̱ꞌ taxocaꞌndyena nacjooꞌ xꞌiaaꞌnaꞌ, cweꞌ ncꞌe na ticalañꞌoomꞌndyoꞌ ja na jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nnda̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ.

Macwjiꞌ Jesús nnꞌaⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ

(Mt. 21:12-17; Mr. 11:15-19; Jn. 2:13-22)

45Jnda̱ joꞌ tjaquieeꞌ Jesús watsꞌom tꞌmaⁿ, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ tjeiiⁿꞌeⁿ nnꞌaⁿ chꞌeⁿ, joo nnꞌaⁿ na cwinda̱a̱ ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjnda joꞌ joꞌ. 46Tsoom nda̱a̱na:

—Waa ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ: “Wꞌaya cwiluiiñenaꞌ wꞌaa yuu na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.” Sa̱a̱ ꞌo cwilꞌaꞌyoꞌ juunaꞌ chaꞌcwijom tsueꞌtsjo̱ꞌ yuu na cwicatooꞌndye naⁿcantyꞌue.

47Ndoꞌ ticwii xuee tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom, tyolꞌueeꞌndyena chiuu ya nlꞌana na nlaꞌcueeꞌna jom. 48Sa̱a̱ meiⁿchjoo tileicaliuna chiuu ya nlꞌana ee chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tyocantyjaaꞌ nꞌom ñꞌoom na tyotseineiiⁿ nda̱a̱na.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index