Search form

Lucas 2

Cantyja na tuiiñe Jesús

(Mt. 1:18-25)

1Joo ncueeꞌñeeⁿ tqueⁿ Augusto César ñꞌoom na nleiljeii ncuee chaꞌtso nnꞌaⁿ na chaꞌtso ndyuaa na matsa̱ꞌntjoom. 2Luaaꞌ najndyee na teiljeii ncuee nnꞌaⁿ. Maquialjoꞌ tyomꞌaaⁿ Cirenio gobiernom ndyuaa Siria. 3Joꞌ chii chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tyoꞌoona tsjoomna na nleiljeii ncueena. 4Joꞌ jnaⁿ José tsjoom Nazaret, tsꞌo̱ndaa Galilea. Tjawaaⁿ tsꞌo̱ndaa Judea, tsjoomꞌ David na jndyu Belén. Ee juu José cwiluiiñê tsjaaⁿ David. 5Tjaaⁿ ñequio María, tsaⁿ na waa ñomca ñꞌeⁿñê na nleiljeii ncueena. Ndoꞌ juu majndeiiñe, jnda̱ teinndyooꞌ na nntseincuii. 6Ndoꞌ yocheⁿ na mꞌaⁿna Belén, tueꞌntyjo̱ xuee na nntseincuii María. 7Seincueⁿ jnaaⁿ na cweꞌ jndyee. Tyochjoo juu. Seityjooñê liaa juu, chii tqueeⁿ juu tsꞌom ꞌnaⁿ na quicanjom na cwicwaꞌ quiooꞌ. Ee ticwanaaⁿ lꞌaa yuu na cweꞌ cwiquieya nnꞌaⁿ.

Teitquiooꞌndye ángeles nda̱a̱ nnꞌaⁿ

8Ndyooꞌ tsjoom Belén jo ndoꞌ jnda̱a̱, tyomꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta quiooꞌ njmeiⁿꞌ natsjom. 9Ñejomto teitquiooꞌñe cwii ángel cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom jo nda̱a̱na, ndoꞌ juu nacaxuee na matseixmaaⁿ seixueeñenaꞌ nacañoomna. Ndoꞌ tꞌmaⁿ waa na jlaꞌcatyuendyena. 10Ndoꞌ tso ángel nda̱a̱na:

—Tilaꞌcatyuendyoꞌ, mañequiaya ñꞌoom na jeeⁿ ya nda̱a̱ꞌyoꞌ. Juunaꞌ nntsꞌaanaꞌ na jeeⁿ neiiⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tsjoomnancue. 11Ee tsjom jeꞌ naquiiꞌ tsjoomꞌ David tuiiñe cwii tsꞌaⁿ na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe ꞌo. Majuu Cristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom. 12Luaa waa na nnda̱a̱ nntaꞌjnaⁿꞌyoꞌ jom. Nliuꞌyoꞌ yuꞌndaaꞌñeeⁿ na chuꞌtyjooñê liaa ndoꞌ njoom yuu cwicwaꞌ quiooꞌ.

13Ndoꞌ matsꞌia joꞌ teitquiooꞌ cwii tmaaⁿꞌ ángeles ñequio ángelꞌñeeⁿ. Cwilcwiiꞌna Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cwiluena:

14Catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ.

Catsꞌaanaꞌ na tjaa ñomtiuu cꞌom nnꞌaⁿ tsjoomnancue jo nnoom, ee jeeⁿ cjaaweeꞌ tsꞌoom joona.

15Jnda̱ joꞌ tyꞌelcweeꞌ ángelesꞌñeeⁿ cañoomꞌluee. Quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta quiooꞌ njmeiⁿꞌ jluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—Cjaaya Belén. Tsaacantyꞌiaaya chiuu waa na jnda̱ tuii na luaaꞌ maꞌmo̱ⁿ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ya.

16Ndoꞌ jlaꞌtyuaaꞌna, tyꞌena. Quia na tquiena, jliuna María ñequio José ñꞌeⁿ yuꞌndaa na njoom yuu cwicwaꞌ quiooꞌ. 17Jnda̱ na ntyꞌiaana na luaaꞌ, jlaꞌcano̱o̱ⁿna chiuu waa na jnda̱ jndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ yuꞌndaaꞌñeeⁿ. 18Chaꞌtso nnꞌaⁿ na jndye ñꞌoom na jluena, sꞌaanaꞌ na jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌom. 19Ndoꞌ María jeeⁿ tyoqueeⁿ cwenta chaꞌtso na tuii. Wjaawa, wjaacue na tyotseitioom. 20Quia na tyꞌelcweeꞌ nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta quiooꞌ njmeiⁿꞌ, tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tyolcwiiꞌna jom cantyja chaꞌtso na jnda̱ jndyena ndoꞌ na jnda̱ ntyꞌiaana chaꞌxjeⁿ na tso ángel nda̱a̱na.

Tyꞌequeⁿna yuꞌndaa Jesús lꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom

21Jnda̱ jnda̱a̱ꞌ ñeeⁿ xuee na tuiiñe yuꞌndaa, quia joꞌ chii jlaꞌcanda̱a̱ꞌndyena costumbre na waa jo nda̱a̱na na cwilꞌa nnꞌaⁿ judíos ñꞌeⁿ yoꞌndaa na naⁿnom. Ndoꞌ jlaꞌcajndyuna jom Jesús. Ee luaaꞌ jnda̱ tqueⁿ ángel xueⁿꞌeⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nndeiiñe María jom.

22Jnda̱ teinom wenꞌaaⁿ xuee na seincuii María, tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntjeiꞌljuuꞌndyena chaꞌxjeⁿ na matsa̱ꞌntjom ljeii na tqueⁿ Moisés. Quia joꞌ tyꞌena Jerusalén, tyꞌeñꞌomna Jesús na nlqueⁿna juu lꞌo̱ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 23Ee luaa tso ljeii ꞌnaaⁿꞌaⁿ: “Ticwii cwii tyochjoo na nluiiñejndyee, queⁿ tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ jom cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom.” 24Joꞌ chii tyꞌena na nñeꞌquiana quiooꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Quiooꞌñeeⁿ nlaꞌcwjee ntyee chaꞌxjeⁿ na tꞌmaⁿ ljeii ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Tsonaꞌ: nñequiana cwii ljo xencoo oo we cantuꞌ ndyua.

25Tyomꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na jndyu Simeón tsjoom Jerusalén. Tsaⁿꞌñeeⁿ tyomꞌaaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ jeeⁿ xcweeꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ñequio na ntyjaaꞌ tsꞌoom tyomeinomꞌm na nntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nquii na nntseinjoomꞌ nꞌom nnꞌaⁿ Israel. Ndoꞌ tyomꞌaaⁿ Espíritu Santo ñꞌeⁿñê. 26Jnda̱ tꞌmo̱ⁿ Espíritu Santo nnoom na xocueeⁿꞌeⁿ cwitjo̱o̱cheⁿ na nntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nquii Cristo na tqueⁿ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nndyo. 27Sꞌaa Espíritu Santo naquiiꞌ tsꞌoom na nncjaⁿ watsꞌom tꞌmaⁿ. Ndoꞌ maxjeⁿꞌñeeⁿ nnꞌaⁿ na nda yuꞌndaa Jesús tyꞌeñꞌomna juu joꞌ joꞌ na nluii ñꞌeⁿñê chaꞌxjeⁿ waa costumbre na matsa̱ꞌntjom ljeii na tqueⁿ Moisés. 28Quia joꞌ toꞌñom Simeón yuꞌndaa, teiꞌcaljoom juu lꞌo̱o̱ⁿ. Tyolcweeⁿꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tsoom:

29Ta, juu ñꞌoom na jnda̱ tsuꞌ no̱o̱ⁿ, jnda̱ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ.

Jeꞌ ja na cwiluiindyo̱ moso ꞌnaⁿꞌ, quiaaꞌ na nncꞌio̱to̱ na meiⁿcwii ñomtiuu ticꞌo̱o̱ⁿya.

30Ee na jnda̱ mamantyꞌiano̱o̱ⁿ nquii na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ.

31Majuu na jnda̱ tqueⁿꞌ jo nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ.

32Juu cwiluiiñe naxuee na mꞌmo̱ⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos.

Ndoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ ꞌnaⁿꞌ, nnꞌaⁿ Israel, nntsꞌaaⁿ na nluiitꞌmaⁿndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

33José ñequio tsondyee Jesús jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna chaꞌtso ñꞌoom na seineiⁿ Simeón cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. 34Ndoꞌ Simeón seitꞌmaaⁿꞌñê joona, tsoom nnom María, tsondyee Jesús:

—Queⁿꞌ cwenta, yuꞌndaamꞌaaⁿ, maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na ntꞌom nnꞌaⁿ Israel nntsuundyena ncꞌe na ticalaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ Israel nluiꞌnꞌmaaⁿndyena ncꞌe na nlaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê. Mꞌmo̱o̱ⁿ chiuu waa na matyꞌiomyanaꞌ na calꞌa nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ ñꞌeeⁿꞌ nnꞌaⁿ nntioꞌñꞌoomna jom. 35Ndoꞌ na luaaꞌ nlꞌana, nntseicano̱o̱ⁿnaꞌ ñꞌomtiuu ꞌnaaⁿna. Ndoꞌ ꞌu jeꞌ, quia na nntyꞌiaꞌ na ljoꞌ, nntseiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjiꞌ chaꞌcwijom na nncwicandiꞌ espada ꞌu.

36Ndoꞌ joꞌ joꞌ tyomꞌaaⁿ cwii yuscu na jndyu Ana, jom cwiluiiñê tsꞌaⁿ na tyoñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tsaⁿꞌñeeⁿ jnda Fanuel, tsaⁿ na cwiluiiñe tsjaaⁿ na jndyowicantyjooꞌ Aser. Xjeⁿ na scundyua jom tocoom, tꞌoom ñequio saaⁿꞌaⁿ ntquieeꞌ chu, 37jnda̱ chii ljoñê na tueꞌ saaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ jnda̱ tquieñê, jnda̱ ñequieenꞌaaⁿ nchooꞌ ñequiee choomꞌm. Ndoꞌ tîcalueeⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Tyondiꞌntjoom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naxuee ndoꞌ natsjom. Tyotseicwejndoꞌñê ndoꞌ tyotseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 38Majuu xjeⁿꞌñeeⁿ na matseineiⁿ Simeón, seicandyooꞌñe Ana nacañoomna. Tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ yuꞌndaa Jesús. Jnda̱ chii tyotseineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ Jerusalén ñequio nnꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ njoom na cwimeindooꞌ na nndyaandye na cwilaxmaⁿ jnaⁿ.

Tyꞌelcweeꞌna tsjoom Nazaret

39José ñꞌeⁿ María quia na jnda̱ jlaꞌcanda̱a̱ꞌndyena chaꞌtsoti na matso ljeii na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tyꞌelcweeꞌna tsjoomna Nazaret, tsꞌo̱ndaa Galilea. 40Tjawijndeii tyochjooꞌñeeⁿ, tjawitquiooꞌ na wandoꞌ tsꞌoom ndoꞌ canda̱a̱ꞌya tjawijndo̱ꞌ tsꞌoom. Ndoꞌ tꞌmaⁿ waa na matseixmaaⁿ naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ljooꞌñe tyochjoo Jesús watsꞌom tꞌmaⁿ

41Ticwii chu tyocaa José ñꞌeⁿ María Jerusalén quia cwiweeꞌ xuee pascua. 42Ndoꞌ quia na jnda̱a̱ꞌ canchooꞌwe chuuꞌ Jesús, tyꞌewana ñꞌeⁿñê Jerusalén chaꞌxjeⁿ waa costumbre na quiꞌoona xuee pascuaꞌñeeⁿ. 43Jnda̱ teinom xuee, José ñequio tsondyee Jesús macwiꞌoolcweeꞌna. Sa̱a̱ tiqueⁿna cwenta na ljooꞌñe tyochjoo Jesús Jerusalén. 44Jlaꞌtiuuna na ñꞌeeⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na macwiꞌoolcweeꞌ na tyꞌe xuee. Meiiⁿchaaꞌ xuee tyocañjomndyena nato. Jnda̱ chii to̱ꞌna, tyolꞌueena jom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaaⁿna ñequio nnꞌaⁿ na taꞌjnaaⁿꞌna. 45Sa̱a̱ na tîcaliuna jom, joꞌ chii tyꞌelcweeꞌnndaꞌna Jerusalén, na cwilꞌueena jom.

46Xuee na jnda̱ ndyee, ndoꞌ jliuna jom naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Wacatyeeⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoom na tqueⁿ Moisés. Maqueeⁿ cwenta ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ naⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ mawaxꞌeeⁿ nda̱a̱na. 47Chaꞌtsondyena na tyondyena ñꞌoom na tyotseineiiⁿ, jeeⁿ tyojaaweeꞌ nꞌomna na cjee matseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ndoꞌ majoꞌndyo ñꞌoom matseilcweeⁿꞌeⁿ nda̱a̱na. 48Ndoꞌ nnꞌaⁿ na nda jom quia na ntyꞌiaana, jeeⁿ seiñꞌeeⁿꞌnaꞌ joona. Tso tsoñeeⁿ nnoom:

—ꞌU jndaaya, ¿chiuu na luaaꞌ saꞌ? Ja ñꞌeⁿ tsotyeꞌ ñequio na chjooꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ cwilꞌua̱a̱yâ ꞌu.

49Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—¿Chiuu waa na cwilꞌueꞌyoꞌ ja? ¿Aa ticaliuꞌyoꞌ na tseixmaⁿya na cꞌo̱o̱ⁿya naquiiꞌ waaꞌ Tsotya̱?

50Sa̱a̱ tîcalaꞌno̱ⁿꞌna ñꞌoom na seilcweeⁿꞌeⁿ nda̱a̱na.

51Quia joꞌ tjalcweeⁿꞌeⁿ ñꞌeⁿndyena tsjoom Nazaret. Ndoꞌ tyomꞌaaⁿñê na ndyaañê nda̱a̱na. Jeeⁿ tyocañjom tsꞌom tsoñeeⁿ chaꞌtso na tuii. 52Jesús tjawijndo̱ꞌti tsꞌoom ndoꞌ tjawijndeiityeeⁿ. Tjaweeꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿñê ndoꞌ mati nnꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index