Search form

Lucas 2:25

25Tyomꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na jndyu Simeón tsjoom Jerusalén. Tsaⁿꞌñeeⁿ tyomꞌaaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ jeeⁿ xcweeꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ñequio na ntyjaaꞌ tsꞌoom tyomeinomꞌm na nntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nquii na nntseinjoomꞌ nꞌom nnꞌaⁿ Israel. Ndoꞌ tyomꞌaaⁿ Espíritu Santo ñꞌeⁿñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index