Search form

Lucas 20:17

17Sa̱a̱ Jesús nquiee ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱na. Tjeiiⁿꞌeⁿ cwii ñꞌoom na seijoomꞌñe cheⁿnqueⁿ na tsjo̱ꞌ na ya jom. Tsoom:

—Quia joꞌ ¿ljoꞌ ñeꞌcaꞌmo̱ⁿ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mawaa na matsonaꞌ?:

Majuu tsjo̱ꞌ na tîcwilꞌueeꞌndye luañeⁿ na cwilꞌa tsiaⁿtsjo̱ꞌ,

jnda̱ mameiⁿntyjeeꞌnaꞌ nqui tsiaⁿtsjo̱ꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index