Search form

Lucas 21

Tsjo̱ꞌñjeeⁿ na tquiaa yuscu nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom

(Mr. 12:41-44)

1Mꞌaaⁿ Jesús watsꞌom tꞌmaⁿ, ndoꞌ jleintyꞌiaaⁿꞌaⁿ naⁿtya na cwiñeꞌquia ofrendas cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cwitioomna joonaꞌ tsꞌom castom. 2Mati ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ cwii yuscu na jnda̱ ljoñe, na jeeⁿ jñeeⁿꞌñe. Tsaⁿꞌñeeⁿ tjacjoomꞌm we tsjo̱ꞌñjeeⁿ na ticajndanaꞌ joꞌ joꞌ. 3Tso Jesús:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, yuscumꞌaaⁿꞌ na jnda̱ ljoñe, ndoꞌ jñeeⁿꞌñê, sa̱a̱ tꞌmaaⁿꞌti tquiaaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nchiiti na tquia chaꞌtsondye ntꞌomcheⁿ. 4Ee chaꞌtso naⁿmꞌaⁿꞌ cweꞌ na waljooꞌ tueeꞌna na cwiñeꞌquiana nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, sa̱a̱ yuscumꞌaaⁿ meiiⁿ na jñeeⁿꞌñê, tjuꞌñꞌeeⁿ mandi cantyja na nlcwaaⁿꞌaⁿ.

Matso Jesús na nntyuiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ

(Mt. 24:1-2; Mr. 13:1-2)

5Tyolaꞌneiⁿ ntꞌom nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ na jeeⁿ chjoomnaꞌ ñequio ljo̱ꞌ na neiⁿncooꞌ ndoꞌ ñequio ꞌnaⁿ na ya na cwiñeꞌquia nnꞌaⁿ. 6Tsoom:

—Chaꞌtso na cwintyꞌiaꞌyoꞌ nmeiⁿꞌ, manncueꞌntyjo̱ xuee na nntyuiiꞌñꞌeⁿnaꞌ. Taxocaljooꞌ cwii tsjo̱ꞌ nacjooꞌ xꞌiaaꞌnaꞌ.

ꞌNaaⁿ na nluii cwitjo̱o̱cheⁿ na nntsuu

(Mt. 24:3-28; Mr. 13:3-23)

7Quia joꞌ taꞌxꞌeena nnoom:

—ꞌU Maestro na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ, ¿cwaaⁿ nluii na luaaꞌ? Ndoꞌ ¿cwaaⁿ cwii ꞌnaaⁿ mꞌmo̱ⁿnaꞌ na jnda̱ teinndyooꞌ nluii nmeiⁿꞌ?

8Tsoom nda̱a̱na:

—Queⁿꞌyoꞌ cwenta cha tinquioꞌnnꞌaⁿ nnꞌaⁿ ꞌo. Ee jndye nnꞌaⁿ nlquieꞌcañom na nlue na joona cwiluiindyena Cristo. Nluena: “Ja cwiluiindyo̱ Cristo”, ndoꞌ nluena: “Jeꞌ jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ.” Sa̱a̱ ꞌo tilajomndyoꞌ ñequio naⁿꞌñeeⁿ. 9Meiⁿ tilaꞌcatyuendyoꞌ quia na cwindyeꞌyoꞌ na nndyocwjeꞌcañoom ntiaꞌ ndoꞌ cwilaꞌwendye nnꞌaⁿ nacjoo gobiernom ꞌnaaⁿna. Ee jndeiꞌnaꞌ na nmeiⁿꞌ cwinomjndyee, sa̱a̱ tyooweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntsuu tsjoomnancue.

10Ndoꞌ tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na:

—Nlaꞌwendye nnꞌaⁿ cwii ndyuaa nacjoo nnꞌaⁿ cwiicheⁿ ndyuaa. Ndoꞌ cwii tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ nntseiweñê nacjooꞌ cwiicheⁿ tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ. 11Jndye joo jndeii nntsꞌeii ndoꞌ nncꞌoom jndoꞌ ntꞌmaⁿ ñequio ntycu na wjaatcuuñenaꞌ. Ndoꞌ tꞌmaⁿ nlaꞌcatyuendye nnꞌaⁿ na nntyꞌiaana jndye ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ na nleitquiooꞌ tsjo̱ꞌluee.

12’Sa̱a̱ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii chaꞌtso nmeiⁿꞌ, nntꞌue nnꞌaⁿ ꞌo nawiꞌ ndoꞌ nleiꞌntyjo̱na ꞌo ndoꞌ mati nñeꞌquiana cwenta ꞌo nda̱a̱ nnꞌaⁿ naquiiꞌ lanꞌom nchꞌu ndoꞌ nntioomna ꞌo lꞌaancjo. Ndoꞌ nncꞌoochona ꞌo jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom ñequio naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ, cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ xueya. 13Quia na nntjomꞌyoꞌ nmeiⁿꞌ nncjuꞌnaaⁿñenaꞌ na nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya. 14Calaꞌjndaaꞌndyoꞌyaꞌyoꞌ na tincꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ cwaaⁿ ñꞌoom na nntꞌo̱ꞌyoꞌ cha nncwañoomꞌnaꞌ ꞌo, 15ee xjeⁿꞌñeeⁿ nnco̱ nncwjaaꞌndyo̱ ñꞌoom quiiꞌ ndyueꞌyoꞌ ndoꞌ nñequia na jndo̱ꞌ nꞌomꞌyoꞌ hasta meiⁿcwiindye joo nnꞌaⁿ na jndoo ꞌo xonda̱a̱ nluena na tilꞌue ñꞌoom na nnduꞌyoꞌ meiⁿ na nluena na tiyuuꞌnaꞌ. 16Mati lotyeꞌyoꞌ, londyeeꞌyoꞌ, ntyjeeꞌyoꞌ, nnꞌaⁿꞌyoꞌ, nnꞌaⁿ na ya ñꞌoom ꞌo ñꞌeⁿndye, nñeꞌquiana cwenta ꞌo luee nnꞌaⁿ ndoꞌ ntꞌomndyoꞌ nlaꞌcwjee naⁿꞌñeeⁿ. 17Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ nncꞌomna na ticueeꞌ nꞌomna ꞌo cweꞌ ncꞌe na mꞌaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ xueya. 18Sa̱a̱ xocaꞌndiya na nntsuundyoꞌ. Hasta meiⁿ cweꞌ cwii soonqueⁿꞌyoꞌ xocatsuunaꞌ ñꞌeⁿndyoꞌ. 19Ndoꞌ ncꞌe na ticaꞌndyencꞌuaaꞌndyoꞌ nntoꞌñoomꞌyoꞌ na ticantycwii na nntandoꞌyoꞌ.

Nntyuiiꞌ tsjoom Jerusalén

20’Sa̱a̱ quia na nntyꞌiaꞌyoꞌ na cwitjaaꞌndye sondaro tsei ndiocheⁿ Jerusalén, quia joꞌ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntyuiiꞌ tsjoomꞌñeeⁿ. 21Quia ljoꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsꞌo̱ndaa Judea, cꞌooleinomna, cꞌoona quiiꞌ ntsjo̱. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ quiiꞌ tsjoomꞌñeeⁿ caluiꞌna joꞌ joꞌ. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jo jnda̱a̱ tincꞌoolcweꞌna tsjoomꞌñeeⁿ. 22Ee quia joꞌ ncuee na cwitioomndye nnꞌaⁿ cantyja na wiꞌndyena cha nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌtso ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ teiljeii. 23Ntyꞌiaandye yolcu na ndeiindye joo ncueeꞌñeeⁿ ñequio yolcu na ꞌndaandye nda. Ee nnquioo cwii nawiꞌ tꞌmaⁿ nacjoo nnꞌaⁿ tyuaawaa ndoꞌ jeeⁿ tꞌmaⁿ nawiꞌ na nntꞌuiinaꞌ joona. 24Nncwjena ñꞌeⁿ xjo ndoꞌ ntꞌom nncꞌoocho nnꞌaⁿ pra̱so na ticwii cwii ndyuaa. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na nchii judíos nlco̱ꞌna tsjoom Jerusalén jndye xuee, hasta nncueeꞌ xjeⁿ na jnda̱ seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncjaawintyjeeꞌ na cwiluii na ljoꞌ.

Luaa nntsꞌaanaꞌ quia na nndyonndaꞌ Jesús

(Mt. 24:29-35, 42-44; Mr. 13:24-37)

25’Tꞌmaⁿ ꞌnaaⁿ nleitquiooꞌ nntyꞌiaa nnꞌaⁿ nnom ñeꞌquioomꞌ ñꞌeⁿ chiꞌ ñꞌeⁿ cancjuu. Ndoꞌ nnom tsjoomnancue tꞌmaⁿ nntseiꞌndaaꞌnaꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Nntseiñꞌeeⁿꞌnaꞌ joona quia na nndyena na jeeⁿ cꞌuaa manquiuuꞌ nmo̱ⁿ ndaaluee, nntseicatyꞌuenaꞌ joona. 26Nntsꞌaanaꞌ na tajndeiiꞌ nꞌomna ncꞌe na cwicatyuena ñequio na mꞌaaⁿꞌticheⁿ nꞌomna chiuu cwii wjaachꞌeetinaꞌ nnom tsjoomnancue. Ee nntseicwachuuꞌñenaꞌ chaꞌtso ꞌnaⁿ najnda̱ na matseixmaⁿ tsjo̱ꞌluee. 27Quia ljoꞌcheⁿ nntyꞌiaana ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na macwja̱caño̱o̱ⁿnndaꞌa tsjoomnancue. Nndyo̱o̱ naquiiꞌ nchquiu ñequio najndeii na matseixmaⁿya ndoꞌ ñequio na neiⁿncooꞌ nacaxuee na cwiluiitꞌmaⁿndyo̱. 28Quia na jnda̱ jnaⁿnaꞌ na cwiluii chaꞌtso nmeiⁿꞌ, cꞌomtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ nꞌomꞌyoꞌ, cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ ee jnda̱ teindyooꞌ na nluinꞌmaaⁿndyoꞌ.

29Mati seineiiⁿ ñꞌoom na tjañoomꞌ nda̱a̱na, tsoom:

—Calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌoom higuera ndoꞌ chaꞌtso ntꞌomcheⁿ nꞌoom. 30Quia cwintyꞌiaꞌyoꞌ na jnda̱ macwicaluiꞌ tscooꞌnaꞌ, cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na jnda̱ teindyooꞌ ncueesuaꞌ. 31Mati quia na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na cwiluii chaꞌtso nmeiⁿꞌ, calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na jnda̱ teindyooꞌ mꞌaaⁿnaꞌ na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

32’Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, mayuuꞌcheⁿ na xocwjeñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ hasta xjeⁿ na jnda̱ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ. 33Tsjo̱ꞌluee ñꞌeⁿ tsjoomnancue nntycwiiñꞌeⁿnaꞌ sa̱a̱ juu ñꞌoom ꞌnaⁿya tijoom cwinomꞌnaꞌ juunaꞌ.

34’Calꞌandyoꞌ cwenta na tincjaachunaꞌ ꞌo na ñoomñoom na nlꞌaꞌyoꞌ, oo na nncꞌomꞌyoꞌ na candyeꞌyoꞌ, oo na nncuaa ñꞌomtiuu ꞌnaⁿꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ ꞌo. Cha tintsꞌaanaꞌ na ticꞌomcꞌeendyoꞌ ndoꞌ majndeiito nncwjeeꞌcañoom xueeꞌñeeⁿ ꞌo. 35Tintjomꞌyoꞌ chaꞌcwijom na nnquioo cwii teincoꞌ ee nntꞌuiinaꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ chaꞌwaa nnom tsjoomnancue. 36Joꞌ chii cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ chaꞌwaa xuee na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Ndoꞌ calatyꞌoondyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nncꞌoom jndeiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nnda̱a̱ nnaⁿndyoꞌ nawiꞌ na quia nndyo, ndoꞌ nnda̱a̱ nncwintyjeꞌtyeⁿꞌyoꞌ jo no̱o̱ⁿ na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee.

37Naxuee tyoꞌmo̱ⁿ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Ndoꞌ quia tmaaⁿ tyocalueeⁿꞌeⁿ, tyocaⁿ ta na jndyu Olivos. 38Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ cwitsjoom tyoquiena watsꞌom tꞌmaⁿ na nndyena ñꞌoom na nñequiaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index